<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

MSR družstiev dorastencov a dorasteniek, finále Dorasteneckej ligy 2023

Hlavička SAZ nový

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AC Stavbár Nitra

Dátum

30.09.2023

Miesto

Nitra (Trieda Andreja Hlinku 55, 949 01 Nitra-Chrenová)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ján Šuba 0902413010 jancisuba@gmail.com
Delegát SAZ Milan Laurenčík
Vedúci rozhodca Milan Sulety
Vedúci rozhodca Branislav Droščák
Riadiaci súťaže družstiev Miloš Filo - dorastenky 0904317554 peter.filo51@gmail.com
Riadiaci súťaže družstiev Matúš Kompas - dorastenci 0915 722 100 kompas@atletika.sk
Časomieru zaisťuje KRIL

Štartujú

ročníky 2006 - 2009
ročníky 2006 - 2009

Zúčastnené družstvá (počet hlavných bodov po 2 kolách):

Dorastenci:   

Atletický club Nové Zámky (6b.)
Atletický klub AC Malacky (5b.)
Atletický klub ZTS Martin (4b.)
AK ŠK UMB Banská Bystrica (3b.)
AK AŠK Slávia Trnava (2b.)
AO Olympia Považská Bystrica (1b.)

Dorastenky:  

AK AŠK Slávia Trnava (8b.)
Atletický klub ZTS Martin (7b.)
ŠK Juventa Žilina (6b.)
Naša atletika Bratislava (5b.)
Atletický klub Bojničky (4b.)
AC Stavbár Nitra (3b.)
AK Slávia Trenčín o.z. (2b.)
ŠK ŠOG Nitra (1b.)

Obmedzenie štartu

 • V súťaži družstiev môže za družstvo štartovať maximálne 26 pretekárov, minimálne 6 pretekárov za družstvo.
 • Každý pretekár v súťaži družstiev môže štartovať najviac v troch disciplínach, vrátane štafety. 
 • vo finále Dorasteneckej ligy v horizontálnych skokoch a vrhačských disciplínach má každý pretekár nárok na štyri pokusy.
 • pretekári mimo sútaž družstiev štartovať na M-SR a finále DL nemôžu. 
   
 • Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci rozsahu pretekania sa v SAZ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny).
 • Pretekári a pretekárky v kategórii dorastu môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich maximálne jedna
  môže byť dlhšia ako 400m.
 • Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400m. Štartovať môžu iba v disciplínach, ktoré sú v rozsahu ich pretekania sa.
 • Pretekári kategórie mladšieho a najmladšieho žiactva v Dorasteneckej lige nemôžu štartovať

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli

http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 29.9.2023 (piatok) do 12:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.
Systém prihlášok bude obsahovať aktuálnu databázu pretekárov (i s hosťujúcimi pretekármi) a aktuálne disciplíny, ktoré sa na pretekoch uskutočnia (štafeta sa prihlási so všetkými členmi štafety)

Štartovné

Zúčastnené družstvá štartujú na vlastné náklady, okrem príspevku na cestu, ktorý dostanú zo SAZ. 

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 91,4, 400 m pr. 83,8, 2000 m pr. 83,8, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, kladivo 5 kg, oštep 700 g, 4 x 100 m, 1-2-3-4
Dorastenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 400 m pr. 76,2, 2000 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 100 m, 1-2-3-4

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 8,30 hod. do ukončenia pretekov v kancelárii sociálnej budovy klubu. Štart každého pretekára musí byť potvrdený do 10:15 hod. vrátane zloženia štafety a prihlášky sa uzatvoria. Ohlásenú zostavu štafety je možné upraviť najneskôr 1 hodinu pred štartom (v prípade zranenia pretekára doložiť potvrdenie lekára pretekov). Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie pretekára na štart znamená podľa pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.

Váženie náčinia

Váženie a meranie vrhačského náčinia sa uskutoční od 10:00 do 10:45 v sociálnej budove klubu. 

Štartové čísla

Vedúci výprav obdržia štartové čísla pri prezentácii. Štartovné čísla musí mať pretekár pripevnené na pretekárskom drese tak, aby boli počas celej súťaže dobre čitateľné. 

Pretekári v skokanských disciplínach môžu mať iba jedno štartové číslo, na prsiach alebo na chrbte.

Zvolávatelňa

Prezentácia bude priamo v mieste disciplíny. V bežeckých disciplínach končí 15 min. pred začiatkom disciplíny, v technických disciplínach končí prezentácia 25 min. pred začiatkom disciplíny

Rozcvičovanie

Bude umožnené na rozcvičovacom štadióne.

Šatne

Šatne sú zabezpečené v sociálnej budove atletického klubu. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Štartové listiny

Štartová listina a výsledková listina budú vyvesené na informačnej tabuli pod tribúnou.

Výsledky

Budú online k dispozícií na https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

 • riadiaci súťaže (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
 • inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
 • vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Tituly a odmeny

Víťazné družstvo sa stáva „Majstrom Slovenska pre rok 2023“.

Prvé tri družstvá získaju víťazný pohár a medaily.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch cieľa počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 • Preteky vo všetkých bežeckých disciplínach sa uskutočňujú ako časové behy a konečné poradie v disciplíne sa určí podľa dosiahnutých časov bez ohľadu, v ktorom behu boli dosiahnuté.
 • Vo finále Dorasteneckej ligy - Majstrovstvá SR družstiev dorastu v horizontálnych skokoch a vrhačských disciplínach má každý pretekár nárok na štyri pokusy.
 • Vzdialenosť odrazovej dosky v trojskoku: dorastenci – 11m, 9m, dorastenky - 9m, 7m. V priebehu súťaže nie je možné meniť si vzdialenosť odrazovej dosky.
 • Družstvá štartujú v jednotných klubových dresoch. Štart v inom drese (vrchný diel) je dôvodom na nepripustenie na štart.
 • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Základné výšky a zvyšovanie
  Skok do výšky:
  dorastenci - 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 194, 198, ďalej po 3cm
  dorastenky - 145, 150, 155, 160, 164, 168, 171, ďalej po 3cm
  Skok o žrdi:
  dorastenci - 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370, 390, 400, ďalej po10cm
  dorastenky - 200, 220, 240, 260, 280, 290, 300, ďalej po 10cm

 

 

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát / riadiaci súťaže..
 4. Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení „Atletické súťaže 2023“, Súťažného poriadku Dorasteneckej ligy 2023 a týchto propozícií.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
 6. Z podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe a sociálnych sieťach SAZ a DA. Pretekári a rodičia svojou účasťou a účasťou detí súhlasia s ich zverejnením.

Časový program

sobota, 30.9.2023
Čas Disciplíny
10:55 Otvorenie pretekov
11:00 chôdza 3000 m Dci chôdza 3000 m Dky žrď Dci diaľka Dky disk 1,5 kg Dci kladivo 3 kg Dky
11:30 110 m pr. 91,4 Dci Beh výška Dky
11:45 100m p 76,2-8,5 Dky Beh
12:00 100 m Dci Beh
12:10 100 m Dky Beh
12:15 disk 1 kg Dky kladivo 5 kg Dci
12:20 400 m Dci Beh
12:30 400 m Dky Beh diaľka Dci
12:40 2000 m pr. 83,8 Dci Beh
12:55 2000 m pr. 76,2 Dky Beh
13:00 výška Dci
13:10 1500 m Dci Beh
13:25 1500 m Dky Beh
13:30 guľa 3 kg Dky oštep 700 g Dci
13:40 400 m pr. 83,8 Dci Beh
13:50 trojskok Dci
13:55 400 m pr. 76,2 Dky Beh
14:00 žrď Dky
14:10 800 m Dci Beh
14:20 800 m Dky Beh
14:30 200 m Dci Beh
14:45 200 m Dky Beh
15:00 3000 m Dci Beh trojskok Dky guľa 5 kg Dci oštep 500 g Dky
15:15 3000 m Dky Beh
15:30 4 x 100 m Dci Beh
15:40 4 x 100 m Dky Beh
15:55 1-2-3-4 Dci Beh
16:10 1-2-3-4 Dky Beh