<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

M SR starších žiakov a starších žiačok, mužov a žien do 23 rokov

Logo SAZ nové

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia SAZ, v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, zabezpečuje Atletický oddiel Akademik TU Košice

Dátum

17.09.2022 - 18.09.2022

Miesto

Košice (Štadión TU v Košiciach, Watsonova 4/A.)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Vladislav VOVČKO
Športovo-technický delegát František TÓTH - staršie žiactvo +421910 321 704 toth@atletikasvk.sk
Športovo-technický delegát Vladimír PROKŠA - U23 +421904835798 dino222a@gmail.com
Delegát SAZ Veronika ĽAŠOVÁ
Vedúci rozhodca Silvia HANUSOVÁ

Štartujú

ročníky 2000 - 2006
ročníky 2000 - 2006
ročníky 2007 - 2012
ročníky 2007 - 2012

MSR U23: pretekári s ročníkmi narodenia 2000 - 2006 v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie.
MSR staršieho žiactva: pretekári s ročníkmi narodenia 2007 a 2008, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie.

Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov a v zmysle obmedzenia počtu štartujúcich povolil športovo-technický delegát štart.

Obmedzenie štartu

Orientačné počty:

60m, 100m, 150m, 200m, 300m, 400m,

32 štartujúcich 

100m prek., 110m prek., 300m prek., 400m prek.

32 štartujúcich

800m, 1500m, 2000m, 3000m, 5000m, 2000m prek., 3000m prek. 

24 štartujúcich

chôdza

20 štartujúcich

technické disciplíny 

20 štartujúcich

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli

http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 13.9.2022 do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie uzavrie.

 

 Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude v stredu v týždni konania MSR do 21.00 hod. uverejnený na internetovej stránke www.atletika.sk. Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v piatok (v týždni M-SR) odhlásiť do 14.00 hod. na emailovej adrese športovo technického delegáta príslušnej kategórie: staršie žiactvo - toth@atletikasvk.sk alebo U23 - dino222a@gmail.com.

Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 €. V prípade lekárskeho potvrdenia o zdravotnej nespôsobilosti sa poplatok za odhlásenie odpúšťa. Prihlášky po termíne v súlade s obmedzením počtu štartujúcich budú akceptované len so súhlasom športovo-technického delegáta,  poplatok 20 €.

Štartovné

Pri potvrdení štartu pretekára zaplatí oddiel – klub usporiadateľovi štartovné 3 € za pretekára v kategórii U23 a 2 € v kategórii staršieho žiactva.

Disciplíny

Muži 20-22 rokov 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m pr. 106,7, 400 m pr. 91,4, 3000 m pr. 91,4, chôdza 10 000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 7,26 kg, disk 2 kg, kladivo 7,26 kg, oštep 800 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m
Ženy 20-22 rokov 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, 3000 m pr. 76,2, chôdza 10 000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 60 m, 4 x 300 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 60 m, 4 x 300 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Otvorená v zasadačke tribúny štadióna v sobotu aj nedeľu od 08:00 do ukončenia pretekov. Do 09:00 hod. musí byť potvrdený štart každého pretekára, vrátane menovitého zloženia štafety a prihlášky sa uzatvoria. Ohlásenú zostavu štafety je možné upraviť najneskôr 1 hodinu pred štartom (v prípade zranenia pretekára doložiť potvrdenie lekára pretekov). Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie pretekára na štart znamená podľa pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.

Váženie náčinia

Pretekári môžu pri súťažiach používať vlastné náčinie, ktoré však musia v sobotu aj  v nedeľu, v čase od 8:00 do 9:00 hod. predložiť na kontrolu v priestore pri rozhodcovskej veži.

Štartové čísla

Dostanú vedúci výpravy, pretekári pri prezentácii pri potvrdení štartu. Štartové čísla musí mať pretekár pripevnené na pretekárskom drese tak, aby boli počas celej súťaže dobre čitateľné. Vo všetkých disciplínach, okrem skoku do výšky, skoku o žrdi, diaľke a trojskoku musí mať pretekár pripevnené jedno štartové číslo na hrudi spredu a druhé na chrbte. Pri skoku do výšky a skoku o žrdi stačí jedno štartové číslo umiestnené na hrudníku alebo na chrbte.

Zvolávatelňa

Každý pretekár sa musí osobne prezentovať vo zvolávateľni.  Prezentácia pre všetky disciplíny bude umiestnená pod prístreškom na protiľahlej strane štadióna. V bežeckých disciplínach končí 20 min. pred začiatkom disciplíny, v technických disciplínach končí prezentácia 25 min. pred začiatkom disciplíny, v skoku o žrdi končí 60 min. pred začiatkom disciplíny. Zo zvolávateľne budú pretekári odvedení vrchníkom na svoju disciplínu.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pred vlastnou súťažou je povolené iba mimo závodnej plochu pretekov, pričom rozcvičovať sa možno na tartanovej rovinke za zvolávateľnou a na trávnatej ploche sektoru pre hod kladivom.

Šatne

Šatne na prezlečenie budú k dispozícii v priestoroch tribúny. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Štartové listiny

Štartové listiny a výsledkové budú vyvesené na informačnej tabuli pod tribúnou a online k dispozícií na https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

• športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),

• inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),

• vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny získava titul „Majster SR na rok 2022“. Pretekári na 1.- 3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že súťaž začali najmenej 3 pretekári, môžu byť aj z rovnakého klubu.

Vyhlasovanie víťazov bude organizované v blokoch počas priebehu pretekov.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami) , členovia štafety musia mať jednotné dresy. Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.

2. Všetci pretekári vybraní dopingovou kontrolou sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole.

3. Pretekárska obuv musí spĺňať kritériá pravidiel WA (technické pravidlá – pravidlo 5 a 5.5 – max. hrúbka podrážky 40 mm); pretekár je povinný na požiadanie príslušného rozhodcu predložiť obuv na kontrolu. Zoznam povolenej bežeckej a atletickej obuvi nájdete na tomto linku: https://www.atletika.sk/wp-content/uploads/2021/03/Zoznam-povolenej-obuvi-podlaWA-od-5.-3.-2021.pdf

4. Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.

5. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).

6. Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

7. Upozornenie: Finále v behoch sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia rozbehy.

Zvyšovanie

Muži U23:

výška: 175 – 180 – 185 – 190 – 195 – 200 – 205 – 210 – 213 – 216 a ďalej po 2cm

žrď: 300 – 320 – 340 – 360 – 380 – 400 – 420 – 430 – 440 a ďalej po 10 cm

Ženy U23:

výška: 145 – 150 – 155 – 160 – 165 – 169 – 173 – 177 – 180 – 183 a ďalej po 2 cm

žrď: 200 – 220 – 240 – 260 – 280 – 290 a ďalej po 10 cm

Starší žiaci:

výška: 145, 150, 155, 160, 165, 169, 173, 177, 180, 182 a ďalej po 2 cm

žrď: 220, 240, 260, 280, 300, 310, 320, 330 a ďalej po 10 cm

Staršie žiačky:

Výška: 135, 140, 145, 150, 154, 158, 161, 164, 166 a ďalej po 2 cm

Žrď: 180, 200, 210, 220, 230 a ďalej po 10 cm

Záverečná ustanovenia

1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, týchto organizačných pokynov a podľa súťažného poriadku.

2. Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť.

3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát / riadiaci súťaže..

4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

5. Z podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe a sociálnych sieťach SAZ a DA. Pretekári a rodičia svojou účasťou a účasťou detí súhlasia s ich zverejnením.

Časový program

sobota, 17.9.2022
Čas Disciplíny
10:00 Otvorenie M-SR
10:10 100m p 76,2-8,2 Žky Rozbeh žrď U23Z kladivo 3 kg Žky
10:20 100 m pr. 83,8 Žci Rozbeh diaľka U23M
10:30 100 m pr. 83,8 U23Z Rozbeh
10:40 110 m pr. 106,7 U23M Rozbeh
10:55 60 m Žky Rozbeh
11:10 60 m Žci Rozbeh
11:30 100 m U23Z Rozbeh kladivo 4 kg Žci
11:40 100 m U23M Rozbeh žrď Žci
11:55 100m p 76,2-8,2 Žky Finále diaľka Žci
12:00 100 m pr. 83,8 Žci Finále oštep 500 g Žky
12:05 100 m pr. 83,8 U23Z Finále
12:10 110 m pr. 106,7 U23M Finále
12:30 300 m Žky Finále
12:45 300 m Žci Finále
13:05 400 m U23Z Finále žrď U23M kladivo 4 kg U23Z
13:20 400 m U23M Finále diaľka Žky oštep 600 g Žci
13:30 Prvý blok vyhlasovania výsledkov
13:45 60 m Žky Finále
13:50 60 m Žci Finále
14:00 100 m U23Z Finále
14:05 100 m U23M Finále
14:10 4 x 400 m U23Z
14:15 2000 m Žky Finále kladivo 7,26 kg U23M
14:30 1500 m U23Z Finále žrď Žky
14:45 1500 m U23M Finále diaľka U23Z
15:00 3000 m Žci Finále disk 1 kg U23Z
15:20 3000 m pr. 76,2 U23Z Finále
15:30 Druhý blok vyhlasovania výsledkov
15:40 3000 m pr. 91,4 U23M Finále
16:00 chôdza 3000 m Žky Finále disk 2 kg U23M
16:25 chôdza 3000 m Žci Finále
16:45 4 x 60 m Žky
17:00 4 x 60 m Žci
17:20 4 x 100 m U23Z
17:30 4 x 100 m U23M
17:50 chôdza 10 000 m U23M Finále chôdza 10 000 m U23Z Finále
18:10 Tretí blok vyhlasovania výsledkov
nedeľa, 18.9.2022
Čas Disciplíny
10:00 150 m Žky Rozbeh výška U23Z guľa 4 kg Žci disk 0,75 kg Žky
10:15 150 m Žci Rozbeh
10:30 200 m U23Z Rozbeh
10:45 200 m U23M Rozbeh
11:10 300 m pr. 76,2 Žky Finále trojskok U23M
11:20 300 m pr. 76,2 Žci Finále výška Žci guľa 7,26 kg U23M disk 1 kg Žci
11:40 400 m pr. 76,2 U23Z
11:50 400 m pr. 91,4 U23M
12:05 800 m Žky Finále
12:15 800 m Žci Finále
12:25 Prvý blok vyhlasovania výsledkov
12:30 800 m U23Z Finále výška Žky oštep 600 g U23Z
12:40 800 m U23M Finále guľa 3 kg Žky
12:55 150 m Žky Finále trojskok U23Z
13:05 150 m Žci Finále
13:15 200 m U23Z Finále
13:25 200 m U23M Finále
13:35 1500 m pr. 76,2 Žky Finále
13:40 výška U23M
13:55 1500 m pr. 76,2 Žci Finále
14:00 guľa 4 kg U23Z oštep 800 g U23M
14:10 4 x 400 m U23Z
14:20 4 x 400 m U23M
14:30 Druhý blok vyhlasovania výsledkov
14:40 4 x 300 m Žky
14:50 4 x 300 m Žci
15:05 5000 m U23Z
15:25 5000 m U23M
15:30 Tretí blok vyhlasovania výsledkov

Stravovanie

Možnosť objednania obedov počas majstrovstiev priamo na štadióne v bufete. Informácie poskytne a objednávky prijíma pán Marek Mryglot -  0905 946296

e-mail : marek.mryglot@tuke.sk

vlnovka päta