<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá VsAZ družstiev staršie a najmladšie žiactvo – 3. kolo

small-blue-red-02@4x (1) VSaZlogo-180x182-2.0-final

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický oddiel Akademik TU Košice

Dátum

29.06.2024

Miesto

Košice (Watsonova 1912/4A, Štadión TUKE)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ing. Silvia Hanusová +421 944 611313 hanusova@atletika.sk
Vedúci rozhodca Marián Prezbruchý +421 905925296 prezbruchy@yahoo.com
Riadiaci súťaže družstiev Marek Lučka - staršie žiactvo
Riadiaci súťaže družstiev Henrieta Rusnáková - najmladšie žiactvo
Časomieru zaisťuje Ing. Mgr. Dušan Veľký
Výsledky spracoval Ing. Mgr. Dušan Veľký
Zdravotnícke zabezpečenie Semcare
Hlásateľ Róbert Luby

Štartujú

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 28.6.2024 (piatok) do 20:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Prosím využite možnosť aj odhlásiť, prihlásiť pretekára alebo zmeniť pôvodnú prihlášku do uvedeného termínu!

Prihlasovanie pretekára „mimo súťaž“ je cez prihlasovací formulár na www.vsaz.sk/súťaže.

Štartovné

Prihlásený AO/AK do súťaže družstiev VsAZ, člen VsAZ, zaplatí štartovné 23,- € za každé družstvo. Ak má AO/AK súpisku s 5 a menej pretekármi, AO/AK je od platenie štartovného za družstvo oslobodený a platí štartovné 4,- € za pretekára. Pretekári AO/AK člena VsAZ, družstva neprihláseného do súťaže družstiev VsAZ, štartujú  "mimo súťaž", platia štartovné 4,- € za pretekára. Pretekári AO/AK nečlena VsAZ, prihláseného na kolo súťaže družstiev „mimo súťaž" platí štartovné 5,- € za každý štart.

Disciplíny

Najmladší žiaci 60 m, 150 m, 1000 m, chôdza 1000 m, výška, diaľka, kriket, 4 x 60 m
Najmladšie žiačky 60 m, 150 m, 1000 m, chôdza 1000 m, výška, diaľka, kriket, 4 x 60 m
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 300 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 300 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená do ukončenia pretekov. Prezentácia začne v kancelárii pretekov o 7,30 hod. a bude ukončená o 9,00 hod. V deň pretekov opravy, resp. doplňovanie, zmeny pôvodnej prihlášky, nebudú možné!

Štartové čísla

Štartové čísla dostanú vedúci družstiev pri prezentácii po zaplatení zálohy 10,- €. Tieto potom odovzdajú v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov, kedy im bude vrátená záloha. Za stratu čísla usporiadateľ účtuje 5,- €. Každý pretekár musí mať v priebehu súťaže štartové číslo / štartové čísla pripevnené a to bez možnosti jeho akejkoľvek úpravy. Pretekári v skoku do výšky a v skoku o žrdi môžu mať i jedno štartové číslo, na prsiach alebo na chrbte.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.

Šatne

Šatne na prezlečenie budú k dispozícii v priestoroch tribúny. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Štartové listiny

Štartové listiny a výsledky budú vyvesené na informačnej tabuli pod tribúnou. Výsledky budú tiež online k dispozícií na https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1.
 

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Zdravotná služba

Zdravotná služba Semcare  bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

  1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
  2. Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 15 min. pre bežecké disciplíny, ostatné 30 min. pred začiatkom disciplíny, u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.
  3. Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.
  4. Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

Základné výšky a zvyšovanie

Starší žiaci:             výška  125 – 160 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm   žrď  160 – 350 cm po 10 cm, ďalej po 5 cm

Staršie žiačky:         výška  115 – 145 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm  žrď  160 – 250 cm po 10 cm, ďalej po 5 cm

Najmladší žiaci:       výška  90 – 120 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm

Najmladšie žiačky:  výška  90 – 120 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm

 

Časový program

sobota, 29.6.2024
Čas Disciplíny
09:20 chôdza 1000 m Nžky chôdza 1000 m Nžci
09:30 chôdza 3000 m Žky chôdza 3000 m Žci žrď Žci žrď Žky kladivo 3 kg Žky kladivo 4 kg Žci
10:00 100m p 76,2-8,2 Žky výška Žky diaľka Žci disk 1 kg Žci
10:10 100 m pr. 83,8 Žci
10:20 60 m Nžky Rozbeh
10:40 60 m Nžci Rozbeh
10:55 60 m Žky Rozbeh
11:10 60 m Žci Rozbeh
11:20 výška Žci diaľka Žky disk 0,75 kg Žky kriket Nžky
11:25 300 m pr. 76,2 Žky
11:35 300 m pr. 76,2 Žci
11:45 300 m Žky
11:55 300 m Žci
12:00 guľa 3 kg Žky
12:05 60 m Nžky Finále
12:15 60 m Nžci Finále
12:25 60 m Žky Finále
12:35 60 m Žci Finále
12:40 výška Nžky diaľka Nžci oštep 600 g Žci
12:45 1000 m Nžky
13:00 1000 m Nžci kriket Nžci
13:15 2000 m Žky
13:30 3000 m Žci
14:00 150 m Nžky výška Nžci diaľka Nžky guľa 4 kg Žci oštep 500 g Žky
14:15 150 m Nžci
14:30 150 m Žky
14:45 150 m Žci
15:00 4 x 60 m Nžky
15:10 4 x 60 m Nžci
15:20 4 x 300 m Žky
15:30 4 x 300 m Žci