<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov mladšie a najml. žiactvo

small-blue-red-02@4x VSaZlogo-180x182-2.0-final

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia VsAZ, v spolupráci so SAZ a Technickou univerzitou v Košiciach, Atletický oddiel Akademik TU Košice.

Dátum

15.06.2024

Miesto

Košice (Watsonova 1912/4A, Štadión TUKE)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ing. Ferdinand Kóča ferdinand.koca@gmail.com
Športovo-technický delegát Mgr. Zoran Kollárovič
Vedúci rozhodca Marián Prezbruchý prezbruchy@yahoo.com
Časomieru zaisťuje Ing. Mgr. Dušan Veľký
Výsledky spracoval Ing. Mgr. Dušan Veľký
Zdravotnícke zabezpečenie Semcare
Hlásateľ Róbert Luby

Štartujú

ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 14.6.2024 (piatok) do 20:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Prosím využite možnosť aj odhlásiť, prihlásiť pretekára alebo zmeniť pôvodnú prihlášku do uvedeného termínu!

V deň pretekov opravy, resp. doplňovanie, zmeny pôvodnej prihlášky, nebudú možné!

Prihlasovanie pretekára „mimo súťaž“ je cez prihlasovací formulár na www.vsaz.sk/súťaže.

Štartovné

Pretekári štartujú na náklady vysielajúcej zložky. Štartovné 4- € za každého pretekára u pretekárov AO/AK VsAZ, prihlásených v termíne podľa propozícií. Pretekári AO/AK mimo VsAZ platia 5 € za každý štart prihláseného a potvrdeného pretekára. (Za pretekára AO/AK člena VsAZ sa považuje pretekár, ktorého materský klub je okrem členstva v SAZ, tiež členom VsAZ o.z.!!!)

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m
Najmladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, 60 m pr. 68,6, chôdza 1000 m, výška, diaľka z mies.o, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m
Najmladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, 60 m pr. 68,6, chôdza 1000 m, výška, diaľka z mies.o, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 7:30 hod. 15.6.2024 do ukončenia pretekov. Prezentácia začne v kancelárii pretekov o 7,30 hod. a bude ukončená o 8,30 hod.

Štartové čísla

Štartové čísla budú vydávané v kancelárii pretekov od 7,30 hod. do 8,30 hod. Štartovné čísla budú vydané vedúcemu družstva so zálohou 10 €, ktoré mu budú vrátené po vrátení vydaných čísel. Každý pretekár musia mať v priebehu súťaže štartové číslo / štartové čísla pripevnené a to bez možnosti jeho akejkoľvek úpravy. Pretekári v skokanských disciplínach môžu mať i jedno štartové číslo, na prsiach alebo na chrbte. Za stratu štartového čísla sa vyberá poplatok 5 €.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pred vlastnou súťažou je povolené iba mimo pretekárskej plochy pretekov.

Šatne

Šatne na prezlečenie budú k dispozícii v priestoroch tribúny. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Výsledky

Budú online k dispozícií na https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/ a na vývesnej tabuli pod tribúnou.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Zdravotná služba

Zdravotná služba Semcare  bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.

 

Technické ustanovenia

 1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 2. Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 15 min. pre bežecké disciplíny, ostatné 30 min. pred začiatkom disciplíny, u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.
 3. Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.
 4. Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 5. Chôdza sa uskutoční iba v prípade, že budú prihlásení minimálne 3 pretekári, resp. 3 pretekárky!

  Základné výšky a zvyšovanie :

  Mladší žiaci:               výška   115 – 135 po 5 cm, ďalej po 3 cm

  Mladšie žiačky:           výška   110 – 130 po 5 cm, ďalej po 3 cm

  Najmladší žiaci:           výška    90 – 120 po 5 cm, ďalej po 3 cm

  Najmladšie žiačky:       výška    90 – 120 po 5 cm, ďalej po 3 cm

Časový program

sobota, 15.6.2024
Čas Disciplíny
09:30 chôdza 1000 m Nžci chôdza 1000 m Nžky výška Nžci diaľka Mžky guľa 2 kg Nžky kriket Mžci
09:40 chôdza 2000 m Mžci chôdza 2000 m Mžky
10:00 60m p 76,2-7,5 Mžci 60m p 76,2-7,5 Mžky
10:10 60 m pr. 68,6 Nžci 60 m pr. 68,6 Nžky
10:20 60 m Nžky Rozbeh
10:35 60 m Nžci Rozbeh
10:50 60 m Mžky Rozbeh výška Mžci diaľka z mies.o Nžky guľa 2 kg Nžci kriket Mžky
11:05 60 m Mžci Rozbeh
11:20 1000 m Nžky
11:30 1000 m Nžci
11:40 60 m Nžky Finále
11:45 60 m Nžci Finále
11:50 60 m Mžky Finále
11:55 60 m Mžci Finále
12:05 1500 m Mžky výška Nžky diaľka Mžci guľa 2 kg Mžky kriket Nžci
12:15 1500 m Mžci
12:30 600 m Nžky
12:40 600 m Nžci
12:50 600 m Mžky
13:00 600 m Mžci
13:10 150 m Nžky
13:30 150 m Nžci
13:45 150 m Mžky výška Mžky diaľka z mies.o Nžci guľa 3 kg Mžci kriket Nžky
14:00 150 m Mžci
14:15 4 x 60 m Nžky
14:30 4 x 60 m Nžci
14:45 4 x 60 m Mžky
15:00 4 x 60 m Mžci