<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

4. kolo družstiev ZsAZ ml. žiactva a najml. žiactva

acnza logá
logo ZsAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický club Nové Zámky

Dátum

02.06.2024

Miesto

Nové Zámky (Atletický štadión AC Nové Zámky na Sihoti)

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Štefan Straňovský +421905593770 stefan.stranovsky1@gmail.com
Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Vedúci rozhodca Miloš Filo +421904317554 peter.filo51@gmail.com
Riadiaci súťaže družstiev Marek Baláž - najml. žiactvo +421908132958 balaz@atletika.sk
Riadiaci súťaže družstiev Matúš Kompas - ml. žiactvo +421915722100 kompas@atletika.sk

Štartujú

ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016

Obmedzenie štartu

V jednotlivých stretnutiach súťaží družstiev ZsAZ môže za družstvo na kole štartovať maximálny počet pretekárov:

 • ml. žiaci a ml. žiačky bez obmedzenia počtu,
 • najml. žiaci a najml. žiačky bez obmedzenia počtu.

Minimálny počet pretekárov nie je stanovený.

Pretekári a pretekárky v kategórii najmladšieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach (vrátane štafiet), z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 300 m.

Pretekári a pretekárky v kategórii mladšieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 300m. 

Počet štartujúcich v jednotlivých disciplínach nie je obmedzený, okrem skoku do diaľky, kde môže za družstvo štartovať maximálne 5 pretekárov z jedného oddielu – klubu.

 

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 31.5.2024 /piatok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

V súťaži družstiev st. žiactva - klub zaplatí štartovné na každé kolo a za každé družstvo prihlásené do súťaže pred začiatkom 1. kola 10 € za kolo (ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 5 € ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10 €).

V súťaži družstiev najml. žiactva- klub zaplatí štartovné na každé kolo a za každé družstvo prihlásené do súťaže pred začiatkom 1. kola 10 € za kolo (ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 5 € ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10 €).

Mimo súťaže družstiev, pretekári z oddielov ZsAZ 5 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 5 € za štart.

Štartovné a pokuty pre členov ZsAZ budú vyfakturované na konci sezóny.

Dopis pretekára, zmena disciplíny len v kancelárii pretekov za poplatok 2 € za pretekára najneskôr 45 min pred začiatkom prvej disciplíny.

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m
Najmladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, 60 m pr. 68,6, chôdza 1000 m, výška, diaľka z mies.o, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m
Najmladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, 60 m pr. 68,6, chôdza 1000 m, výška, diaľka z mies.o, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,15 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky deň pred pretekmi od 18:00  do 08,45 hod. v deň pretekov. 

Štartové čísla

V dlhých bežeckých disciplínach priamo na štarte.

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov: končí 15 minút pred začiatkom technických disciplín a 10 minút pred začiatkom bežeckej disciplíny u vrchníka, resp. pomocníka štartéra. Po skončení disciplíny, vypadnutí v kvalifikácii, sú pretekári povinní opustiť plochu štadióna. Pretekári sú zároveň povinní zdržiavať sa mimo hlavnej trávnatej plochy ihriska.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať mimo štadióna, na trávnatej a asfaltovej ploche za tribúnou. 

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Šatne sa dajú využívať len v obmedzenom rozsahu.

 

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Zdravotná služba

Bude k dispozícii počas pretekov v priestore cieľa.

Technické ustanovenia

 • V behoch nad 600 m vrátene budú prideľované štartové čísla.
 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
 • Preteky na 60m sa konajú priamo ako finálové behy – udeľujú sa priamo body.
 • Členovia štafiet musia mať jednotné dresy.
 • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
 • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách
 • Základné výšky: najml. žiaci: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 148...cm,       najml. žiačky: 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 138,...cm
 • Základné výšky: ml. žiaci: 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 158, ...cm        ml. žiačky: 105, 110, 115,120, 125, 130, 135, 140, 145, 148,...cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje riadiaci súťaže.
 4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s riadiacim súťaže nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 
 5. V niektorých častiach štadióna je ešte stavenisko preto je potrebné dávať pozor a nepohybovať sa  na týchto miestach.
 6. Parkovanie v celom areáli SIHOŤ nie je povolené, je tam zákaz státie.V prílohe je nákres možností parkovania v blízkosti štadióna.Sú to bezplatné parkoviská.

Časový program

nedeľa, 2.6.2024
Čas Disciplíny
09:30 chôdza 2000 m Mžci Beh chôdza 2000 m Mžky Beh výška Nžci diaľka z mies.o Nžky guľa 3 kg Mžci kriket Mžky
09:50 chôdza 1000 m Nžci Beh chôdza 1000 m Nžky Beh
10:10 60m p 76,2-7,5 Mžci Beh
10:16 60m p 76,2-7,5 Mžky Beh
10:24 60 m pr. 68,6 Nžci Beh
10:30 60 m pr. 68,6 Nžky Beh
10:45 60 m Mžci Beh výška Mžky diaľka Mžci guľa 2 kg Nžky kriket Nžci
10:55 60 m Mžky Beh
11:10 60 m Nžci Beh
11:20 60 m Nžky Beh
11:45 1500 m Mžci Beh
12:00 1500 m Mžky Beh výška Nžky diaľka z mies.o Nžci guľa 2 kg Mžky kriket Mžci
12:20 1000 m Nžci Beh
12:35 1000 m Nžky Beh
12:50 600 m Mžci Beh
13:05 600 m Mžky Beh
13:15 výška Mžci diaľka Mžky guľa 2 kg Nžci kriket Nžky
13:20 600 m Nžci Beh
13:30 600 m Nžky Beh
13:50 150 m Mžci Beh
14:05 150 m Mžky Beh
14:20 150 m Nžci Beh
14:35 150 m Nžky Beh
14:50 4 x 60 m Mžci Beh
14:55 4 x 60 m Mžky Beh
15:05 4 x 60 m Nžci Beh
15:10 4 x 60 m Nžky Beh

Ďalšie informácie

Preteky sa uskutočnia na zmodernizovanom atletickom štadióne na Sihoti na osem prúdovej tartanovej dráhe na celom ovále s dvoma sektormi na každú technickú disciplínu spĺňajúci požadované parametre WA a zmodernizovaných tribún na ovále. Túto spoločnú investíciu s potrebným vybavením štadióna v hodnote vyše 2 mil. € financovalo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, Fond na podporu školstva, Slovenský atletický zväz, Nitriansky samosprávny kraj a Mesto Nové Zámky ako investor.

Samotná súťaž je financovaná Slovenským atletickým zväzom a Západoslovenským atletickým zväzom  s finančnou podporou Mesta Nové Zámky, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Atletického clubu Nové Zámky s spoločnosťou BYTKOMFORT, s.r.o. Nové Zámky

sponzori NZ