<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Vytrvalecká noc (8.kolo BP SAZ)

Hlavička SAZ nový
Logo SAZ nové SAZ_ZTSDU

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK Spartak Dubnica nad Váhom

Dátum

11.05.2024

Miesto

Dubnica nad Váhom ( (Mestský štadión v Dubnici nad Váhom) )

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Rastislav Hrbáček +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk
Vedúci projektu Jozef Pelikán +421 911354409 pelikan800@hotmail.com
Športovo-technický delegát Pavol Kováč +421 903828784 kovac@atletika.sk
Riadiaci súťaže družstiev Róbert MITTERMAYER - muži +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Riadiaci súťaže družstiev Jozef MALÍK - ženy +421908467761 malik@atletikasvk.sk
Časomieru zaisťuje HRDO šport 0903568022 hrbacek@hrdosport.sk
Výsledky spracoval HRDO šport 0903568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 1925 - 2008
ročníky 1925 - 2008

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli

http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr deň pred pretekmi t.j. 10.5.2024 do 12:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Vytrvalecká noc a beh na 5000 m je zároveň predsunutou disciplínou 2. kola Atletickej ligy v Banskej Bystrici. 

Prihlášky na predsunuté disciplíny musia byť doručené e-mailom riadiacim súťaží najneskôr deň pred pretekmi predsunutej disciplíny do 12:00 hod. 

 mittermayer@atletika.skmalik@atletikasvk.sk 

Prijatie prihlášky na predsunuté disciplíny potvrdia riadiaci súťaže e-mailom najneskôr do 17:00 hod. deň pred pretekmi. V prípade, že oddiel nedostane informáciu o potvrdení prihlášky, je povinný kontaktovať sa s riadiacim súťaže a urobiť nápravu. Prihláška podaná emailom sa pokladá za prijatú, ak odosielateľ dostanete potvrdenie o jej prijatí.

 

Štartovné

Poplatok 5 € za pretekára oddielu nezapojeného do Atletickej ligy a individuálneho člena SAZ sa po ukončení súťaže vyfakturuje klubu.

Disciplíny

Muži 5000 m
Ženy 5000 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Otvorená  pri vstupe na plochu atletickej dráhy od 16:30 hod. 

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov.

Šatne

Šatne na prezlečenie budú k dispozícii v priestoroch atletického štadióna. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Výsledky

Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky). Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).  Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

 • športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
 • inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
 • vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 • Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.
 • Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.
 • Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

Záverečná ustanovenia

 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 • Preteky vo všetkých bežeckých disciplínach sa uskutočňujú ako časové behy a konečné poradie v disciplíne sa určí podľa dosiahnutých časov bez ohľadu na to, v ktorom behu boli dosiahnuté.
 • Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení „Atletické súťaže 2024“, Súťažného poriadku Atletickej ligy 2024 družstiev dospelých a týchto propozícií.
 • Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 • Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.
 • Z podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe a sociálnych sieťach SAZ a DA. Pretekári svojou účasťou súhlasia s ich zverejnením.

Časový program

sobota, 11.5.2024
Čas Disciplíny
18:00 5000 m Ž
18:30 5000 m M

Ďalšie informácie

PREDBEŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM!!!

Aktuálny časový program bude zverejnený po ukončení prihlasovania sa v piatok 10.5. po 12:00 hod. 

Spon_ZTSDU