<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Halové majstrovstvá VsAZ najmladšieho žiactva

Bez_názvu 1

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia Východoslovenského atletického zväzu, AO Atletika Košice o.z.

Dátum

04.02.2024

Miesto

Košice (Nafukovacia hala pri ZŠ L. Novomeského 2)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Danka Veľďáková
Vedúci rozhodca Silvia Hanusová

Štartujú

ročníky 2013 - 2015
ročníky 2013 - 2015

Obmedzenie štartu

Každá pretekárka/pretekár môže štartovať maximálne v dvoch disciplínach.

V skoku do diaľky, pri počte nad 20 pretekárov, budú 2 pokusy + 3 finálové pokusy pre najlepšiu osmičku

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na http://statistika.atletika.sk/kalendar. Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 2.2.2024 (piatok) do 19,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Organizátor si vyhradzuje právo neprijať prihlášku pretekárov z klubov mimo VsAZ.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov. Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.

V deň pretekov opravy, resp. doplňovanie a zmeny pôvodnej prihlášky, nebudú možné!
Preto prosím využite možnosť odhlásiť, prihlásiť alebo zmeniť pôvodnú prihlášku do stanoveného termínu ukončenia prihlasovania (do 2. 2. 2024 do 19:00 hod.) !!!

Pre hladký priebeh pretekov a hlavne behov, budú deň pred pretekmi na www.atletika.sk v časti: PRETEKY → PRIHLÁŠKY zverejnené všetky štartové listiny aj s nasadením všetkých pretekárov do behov a dráh.

Štartovné

AO/AK VsAZ zaplatí štartovné 3 € za pretekára, cudzí štátni príslušníci 5 € za štart.

Disciplíny

Najmladší žiaci 50 y, výška, diaľka z mies.o, guľa 2 kg
Najmladšie žiačky 50 y, výška, diaľka z mies.o, guľa 2 kg

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale od 8,30 hod. do ukončenia pretekov. Prezentácia začne v kancelárii pretekov o 8,30 hod. a bude ukončená o 9,30 hod.

Štartovné čísla odovzdajú vedúci družstiev v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov, kedy im bude vrátená záloha. Za stratu čísla usporiadateľ účtuje 5,- €.

Štartové čísla

Dostanú vedúci družstiev pri prezentácii. Štartovné čísla odovzdajú vedúci družstiev v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov, kedy im bude vrátená záloha. Za stratu čísla usporiadateľ účtuje 5,- €.

Zvolávatelňa

Zvolávateľňa je umiestnená v zadnej časti haly. Každý pretekár sa musí osobne prezentovať vo zvolávateľni. Po prezentácii už pretekári nesmú opustiť zvolávateľňu a na štart, resp. do príslušného sektoru, budú odvedení.
Odchody zo zvolávateľne pred štartom súťaže: behy 15 minút, technické disciplíny 20 minút.

Rozcvičovanie

Bude vyhradený priestor na rozcvičovanie. Na ploche haly budú môcť byť iba pretekári práve pretekajúci a 1 dospelý za klub.

Šatne

Šatne sú k dispozícii pri hale. Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá.

Protesty

Protesty proti účasti, priebehu pretekov a výsledkom sa riadia pravidlom 8 Technických pravidiel atletických súťaží Svetovej atletiky. Písomné odvolanie, o ktorom bude rozhodovať jury, sa podáva vedúcemu rozhodcovi spolu s vkladom 10 €.

Tituly a odmeny

Víťaz disciplíny získava titul Halový Majster VsAZ na rok 2024 v .... (disciplíne) v kategórii...... Pretekári na 1.-3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a odmeny sa udeľujú iba v prípade, že preteky začali najmenej traja pretekári z dvoch AO/AK. Majstrom VsAZ a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ a členovia AO/AK VsAZ.

Technické ustanovenia

Základné výšky a zvyšovanie:

Najmladšie žiačky:  výška  95 - 130 po 5 cm, ďalej po 3 cm

Najmladší žiaci:      výška  100 - 130 po 5 cm, ďalej po 3 cm

Záverečná ustanovenia

  1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, týchto organizačných pokynov a podľa súťažného poriadku.
  2. Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť.
  3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov riadiaci súťaže.
  4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s vedúcim rozhodcom, nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
  5. Z podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe a sociálnych sieťach SAZ a DA. Pretekári a rodičia svojou účasťou a účasťou detí súhlasia s ich zverejnením.

Časový program

nedeľa, 4.2.2024
Čas Disciplíny
10:00 50 y Nžci Rozbeh diaľka z mies.o Nžky
11:00 50 y Nžky Rozbeh
12:00 50 y Nžci Finále
12:15 50 y Nžky Finále
12:30 diaľka z mies.o Nžci
13:00 výška Nžky guľa 2 kg Nžci
14:30 výška Nžci guľa 2 kg Nžky
16:00 Vyhodnotenie