<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Mládežnícky míting SAZ

Hlavička SAZ nový

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Slovenský atletický zväz

Dátum

10.12.2023

Miesto

Bratislava - hala Elán (Bajkalská 7A)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Marco Adrien Drozda +421908953830 drozda@atletika.sk
Vedúci rozhodca Dag Bělák dagbelak@gmail.com
Časomieru zaisťuje Časomiera KRIL casomiera.kril@gmail.com

Štartujú

ročníky 1924 - 2003
ročníky 1924 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2013
ročníky 2010 - 2013

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:

Prihlásenie na preteky

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 7.12.2023 (štvrtok) do 23:59 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartujú pretekári a pretekárky registrovaní v SAZ. 

Zahraniční pretekári sa prihlasujú cez prihlášky a prihlasovanie určené neregistrovaným pretekárom vyplneným mailu v systéme. 

Štartovné

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € za pretekára. Štartový poplatok sa bude uhrádzať na mieste v deň pretekov v hotovosti klubom za všetkých pretekárov.

Štartový poplatok pre zahraničných pretekárov je 5 € za pretekára. 

Disciplíny

Dorastenci 60 m, 150 m, 500 m, 1000 m, 3000 m, 60 m pr. 91,4, výška, diaľka, guľa 5 kg
Dorastenky 60 m, 150 m, 500 m, 1000 m, 60m p 76,2-8,5, výška, diaľka, guľa 3 kg
Juniorky 60 m, 150 m, 500 m, 1000 m, výška, diaľka, guľa 4 kg
Juniori 60 m, 150 m, 500 m, 1000 m, 3000 m, výška, diaľka, guľa 6 kg
Muži 60 m, 150 m, 500 m, 1000 m, 3000 m, výška, diaľka, guľa 7,26 kg
Mladší žiaci 60 m, 600 m, 60m p 76,2-7,5, 60 m pr. 68,6, výška, diaľka, guľa 3 kg
Mladšie žiačky 60 m, 600 m, 60m p 76,2-7,5, 60 m pr. 68,6, výška, diaľka, guľa 2 kg
Ženy 60 m, 150 m, 500 m, 1000 m, výška, diaľka, guľa 4 kg
Starší žiaci 60 m, 150 m, 500 m, 1000 m, 3000 m, 60 m pr. 83,8, výška, diaľka, guľa 4 kg
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 500 m, 1000 m, 60m p 76,2-8,2, výška, diaľka, guľa 3 kg

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale od 09:00 hod. do ukončenia pretekov. 
Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre pretekára pre bežecké disciplíny (500 m, 600 m, 1000 m,  3000 m).  Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov. Prezentácia najneskôr jednu hodinu pred začiatkom disciplíny.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať v ŠH Elán iba vo vyhradenom priestore na to určenom. 

Šatne

Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre mužské kategórie a pre ženské kategórie, určené len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

 

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. V behoch na 60 m sa pobežia dve série behov v kategóriách staršieho žiactva a starších kategórií. 
  Prvá séria sa nasadzuje do behov podľa doteraz dosiahnutých časov a druhá séria sa nasadzuje do behov podľa časov dosiahnutých v prvej sérii.
 2. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 3. V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 4. Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 5. Vstup na plochu haly je možný iba v čistej obuvi.
 6. Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách.
 • Súťažiť začínajú dievčatá pred chlapcami, staršie žiactvo pred dorastom a juniormi.
 • Základné výšky a zvyšovanie v skoku do výšky  určí športovo - technický delegát podľa výkonnosti.
 • v skoku do diaľky mladších žiakov a mladších žiačok majú všetci pretekári len 3 pokusy. 

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
 6. Z podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe a sociálnych sieťach SAZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový program

nedeľa, 10.12.2023
Čas Disciplíny
10:30 diaľka Mžci guľa 3 kg Mžci
10:40 60 m Mžky
11:10 60 m Mžci guľa 2 kg Mžky
11:25 60 m Žky I. Séria
11:40 60 m Dky I. Séria 60 m Jky I. Séria 60 m Ž I. Séria
11:45 diaľka Mžky A
11:50 60 m Žci I. Séria
12:05 60 m Dci I. Séria 60 m Jri I. Séria 60 m M I. Séria
12:15 výška Mžci
12:20 60 m Žky II. Séria guľa 4 kg Žci guľa 5 kg Dci guľa 6 kg Jri guľa 7,26 kg M
12:35 60 m Dky II. Séria 60 m Jky II. Séria 60 m Ž II. Séria
12:45 60 m Žci II. Séria
13:00 60 m Dci II. Séria 60 m Jri II. Séria 60 m M II. Séria diaľka Mžky B guľa 3 kg Žky guľa 3 kg Dky guľa 4 kg Jky guľa 4 kg Ž
13:10 výška Mžky
13:20 60 m pr. 68,6 Mžky
13:35 60 m pr. 68,6 Mžci
13:45 60m p 76,2-7,5 Mžky
13:52 60m p 76,2-7,5 Mžci
14:00 60m p 76,2-8,2 Žky
14:10 60m p 76,2-8,5 Dky
14:15 60 m pr. 91,4 Dci 60 m pr. 83,8 Žci
14:20 diaľka Žky diaľka Dky diaľka Jky diaľka Ž
14:30 1000 m Žky 1000 m Dky 1000 m Jky 1000 m Ž
14:40 1000 m Žci 1000 m Dci 1000 m Jri 1000 m M
14:45 výška Žky výška Dky výška Jky výška Ž
14:55 600 m Mžky
15:20 600 m Mžci
15:35 500 m Žky
15:45 500 m Dky 500 m Jky 500 m Ž
15:50 500 m Žci diaľka Žci diaľka Dci diaľka Jri diaľka M
15:55 500 m Dci 500 m Jri 500 m M výška Žci výška Dci výška Jri výška M
16:15 150 m Žky
16:30 150 m Dky 150 m Jky 150 m Ž
16:40 150 m Žci
16:55 150 m Dci 150 m Jri 150 m M
17:15 3000 m Žci 3000 m Dci 3000 m Jri 3000 m M

Ďalšie informácie

Aktualizovaný časový program (9.12., 8:00 hod.)

- v skoku do diaľky mladších žiačok budú vytvorené 2 skupiny A a B. 
V skupine A v čase 11:45 štartujú pretekárky s priezviskom začínajúcim sa písmenomk A až K. 
V skupine B v čase 13:00 štartujú pretekárky s priezviskom začínajúcim sa písmenomk L až XYZ  

- v skoku do diaľky mladších žiakov a žiačok majú všetci pretekári a pretrekárky 3 pokusy. 
- vo vrhu guľou majú všetci pretekári a pretekárky 3 pokusy. 

- Vstup na plochu haly nie je povolený trénerom a rodičom!

Skratky:

EleZm - Miniprípravka-dievčatá
EleHm - Miniprípravka-chlapci
EleZ - prípravka-dievčatá
EleH - prípravka-chlapci
Nžky - najmladšie žiačky
NŽci - najmladší žiaci
Mžky - mladšie žiačky
Mžci - mladší žiaci