<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá SR mužov a žien do 23 rokov

Hlavička SAZ nový
M-SR čadca

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický klub Čadca v spolupráci s mestom Čadca a HRDO šport - Rastislav Hrbáček

Dátum

06.07.2024

Miesto

Čadca (Čadca (atletický a futbalový štadión, Športovcov 1941/8))

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Radim Lukašík +421911315 678 lukasik.radim@seznam.cz
Športovo-technický delegát Vladimír Prokša +421904835798 dino222a@gmail.com
Delegát SAZ Zoran Kolarovič
Vedúci rozhodca Peter Kalabus
Inštruktor rozhodcov Marián Kalabus
Časomieru zaisťuje HRDO Šport +421903568022 hrdosport@gmail.com

Štartujú

ročníky 2002 - 2008
ročníky 2002 - 2008

V kategórii mužov a žien do 23 rokov štartujú pretekári a pretekárky ročníky 2002, 2003, 2004, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie. 

 

Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov  športovo-technický delegát povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude v stredu v týždni konania M-SR uverejnený na úvodnej internetovej stránke  www.atletika.sk.

Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách SR U23 a z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v piatok (v týždni M-SR U23) odhlásiť do 14:00 hod. na e-mailovej adrese športovo -technického delegáta. Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 €.

Obmedzenie štartu

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci rozsahu pretekania sa v SAZ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny).

Usporiadateľ po dohode so športovo - technickým delegátom má právo neprijať prihlášku pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

V jednotlivých disciplínach budú štartovať orientačne nasledovné maximálne počty pretekárov:

100 m, 200 m, 400 m, 100 m prek., 110 m prek., 400 m prek. 24 štartujúcich,

800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 3000 m prek. 24 štartujúcich,

technické disciplíny 20 štartujúcich.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:

http://statistika.atletika.sk/kalendar 

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 2.7.2024 (utorok) do 23:59 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prihláška pretekára, ktorá bude v rozpore s rozsahom pretekania sa v SAZ nebude braná do úvahy.

Štartovné

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 3 € za pretekára. Štartovné pre nečlenov SAZ zo zahraničia je 10 €. Prihlášky po termíne budú akceptované len so súhlasom športovo - technického delegáta za poplatok 20 €.

Štartový poplatok sa bude uhrádzať na mieste v deň pretekov v hotovosti. 

Disciplíny

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m pr. 106,7, 400 m pr. 91,4, 3000 m pr. 91,4, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 7,26 kg, disk 2 kg, kladivo 7,26 kg, oštep 800 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, 3000 m pr. 76,2, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v priestoroch štadióna v sobotu od 8:00 hod. do ukončenia pretekov. Ohlásenú zostavu štafety je možné upraviť najneskôr 1 hodinu pred štartom (v prípade zranenia pretekára doložiť potvrdenie lekára pretekov). Ak pretekár po uzatvorení prihlášok nenastúpi na štart, podľa pravidiel atletiky to znamená vylúčenie z ďalších súťaží a oddiel zaplatí usporiadateľovi poplatok 7 € za každé nenastúpenie.

Váženie náčinia

Váženie a meranie vrhačského náčinia sa uskutoční od 9:00 do 10:00 hod v priestoroch atletického štadióna.

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára.

Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov.

Zvolávatelňa

Pretekári sa prezentujú pred každým štartom v priestore zvolávateľne pod tribúnou.

V bežeckých disciplínach končí 15 min. pred začiatkom disciplíny, 
v technických disciplínach končí prezentácia 25 min. pred začiatkom disciplíny, 
v skoku o žrdi končí 60 min. pred začiatkom disciplíny.

Zo zvolávateľne budú pretekári odvedení vrchníkom na svoju disciplínu.

Čas príchodu do zvolávateľne je potrebné dodržať!

Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.

V bežeckých disciplínach je vstup na súťažnú plochu povolený pretekárom iba v pretekárskom úbore, bez batožiny, oblečenia a obuvi, ktoré nie sú určené na súťaž. V technických disciplínach je vstup do súťažných priestorov povolený aj s taškami.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať v priestore štadióne a priľahlých priestoroch.

V prípade nepriaznivého počasia bude na rozcvičovanie k dispozícii športová hala.

Šatne

Budú k dispozícii v priestore hlavnej tribúny osobitne pre mužov aj pre ženy a slúžia len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Výsledky

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

            Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

 • športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
 • inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
 • vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

            Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny získava titul Majster SR pre rok 2024 v kategórii mužov a žien do 23 rokov. Pretekári na 1.–3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že na súťaž nastúpia najmenej 3 pretekári, môžu byť aj z rovnakého klubu.

Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ.

Vyhlasovanie víťazov bude prebiehať v jednotlivých blokoch v presne stanovenom čase. 

 

Doping

Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole. 

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Členovia štafety musia mať jednotné dresy. Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 2. Finále v behu sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia rozbehy. V čase finále sa môže  uskutočniť vložený beh.
 3. V trojskoku je vzdialenosť odrazového brvna od bližšieho okraja doskočiska u mužov 11 m a u žien 9 m.
 4. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 5. V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 6. Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 7. Pretekárska obuv musí spĺňať kritériá pravidiel WA (technické pravidlá – pravidlo 5 a 5.5 – max. hrúbka podrážky 40 mm); pretekár je povinný na požiadanie príslušného rozhodcu predložiť obuv na kontrolu. Zoznam povolenej bežeckej a atletickej obuvi nájdete na tomto linku:  Zoznam povolenej obuvi
 8. Základné výšky a zvyšovanie:

  Muži             
  výška: 175 – 180 – 185 – 190 – 195 – 200 – 205 – 210 – 213 – 216 ďalej po 2 cm
  žrď:     325 – 345 – 365 – 385 – 400 – 415 – 425 – 435 ďalej po 10 cm

  Ženy              
  výška: 145 – 150 – 155 – 160 – 165 – 169 – 173 – 177 – 180 – 183 ďalej po 2 cm
  žrď:     225 – 245 – 265 – 285 – 300 – 315 – 325 – 335 ďalej po 10 cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť a prihlásením prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Časový program

sobota, 6.7.2024
Čas Disciplíny
09:00 5000 m M Finále
09:25 5000 m Ž Finále
10:00 Otvorenie pretekov kladivo 7,26 kg M
10:10 100 m pr. 83,8 Ž Rozbeh diaľka M
10:25 110 m pr. 106,7 M Rozbeh žrď M
10:40 100 m M Rozbeh guľa 7,26 kg M
10:55 100 m Ž Rozbeh kladivo 4 kg Ž
11:10 1500 m M Finále
11:25 1500 m Ž Finále
11:35 guľa 4 kg Ž
11:40 100 m pr. 83,8 Ž Finále diaľka Ž
11:45 disk 2 kg M
11:55 110 m pr. 106,7 M Finále výška M
12:10 100 m Ž Finále žrď Ž
12:20 100 m M Finále
12:30 I. blok vyhlasovania
12:40 400 m M Finále disk 1 kg Ž
12:55 400 m Ž Finále
13:10 400 m pr. 91,4 M Finále trojskok M
13:25 400 m pr. 76,2 Ž Finále
13:40 800 m M Finále
13:55 800 m Ž Finále oštep 800 g M
14:10 200 m M Finále výška Ž
14:25 200 m Ž Finále
14:35 II. blok vyhlasovania
14:40 3000 m pr. 91,4 M Finále trojskok Ž
15:00 3000 m pr. 76,2 Ž Finále oštep 600 g Ž
15:30 4 x 100 m M Finále
15:40 4 x 100 m Ž Finále
15:50 4 x 400 m M Finále
16:00 4 x 400 m Ž Finále
16:20 III. blok vyhlasovania

Ďalšie informácie

V sobotu počas MS bude k dispozícii pre petekárov aj trénerov krytá plaváreň zdarma (cca 200 m od štadióna, od 9,00 do 20,45 hod.)

MSR U23 Čadca