<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá SR mužov a žien

logo SAZ 2 farebne SVK
BŠK BB

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje BŠK Banská Bystrica

Dátum

29.06.2024 - 30.06.2024

Miesto

Banská Bystrica (Banská Bystrica (Štadión Dukla Banská Bystrica, Hutná 3, Banská Bystrica) )

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Matej Tabak +421903682256 matejtabak11@gmail.com
Športovo-technický delegát Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Delegát SAZ Radoslav Dubovský +421903627337 raddub@gmail.com
Vedúci rozhodca Ivan Čillík
Inštruktor rozhodcov Marián Kalabus
Časomieru zaisťuje HRDO Šport

Štartujú

ročníky 1925 - 2008
ročníky 1925 - 2008

V kategórii mužov a žien štartujú pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2004 a starší, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie.
Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho žiactva nemôžu štartovať v kategórii dospelých.

Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov  športovo-technický delegát povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude v stredu v týždni konania M-SR uverejnený na úvodnej internetovej stránke www.atletika.sk v časti Infopanel.

Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v piatok (v týždni M-SR) odhlásiť do 14:00 hod. na e-mailovej adrese športovo-technického delegáta. Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 €.

Obmedzenie štartu

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci rozsahu pretekania sa v SAZ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny).

Usporiadateľ po dohode so športovo - technickým delegátom má právo neprijať prihlášku pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

V jednotlivých disciplínach budú štartovať orientačne nasledovné maximálne počty pretekárov:

100 m, 200 m, 400 m, 100 m prek., 110 m prek., 400 m prek. 32 štartujúcich,

800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 3000 m prek. 24 štartujúcich,

technické disciplíny 20 štartujúcich.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:

http://statistika.atletika.sk/kalendar 

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 25.6.2024 (utorok) do 23:59 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prihláška pretekára, ktorá bude v rozpore s rozsahom pretekania sa v SAZ nebude braná do úvahy.

Štartovné

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 3 € za pretekára. Štartovné pre nečlenov SAZ zo zahraničia je 10 €. Prihlášky po termíne budú akceptované len so súhlasom športovo - technického delegáta za poplatok 20 €.

Štartový poplatok sa nebude uhrádzať na mieste v deň pretekov, ale bude vystavená faktúra a zaslaná na úhradu klubom za všetkých pretekárov po súťaži. 

Disciplíny

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m pr. 106,7, 400 m pr. 91,4, 3000 m pr. 91,4, chôdza 20 000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 7,26 kg, disk 2 kg, kladivo 7,26 kg, oštep 800 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, 3000 m pr. 76,2, chôdza 20 000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená vo veži nad cieľom v sobotu od 13.00 hod. a v nedeľu od 11.00 hod. do ukončenia pretekov. V sobotu  musí byť potvrdený štart každého pretekára do 14:00 hod. v nedeľu do 13:00 hod, vrátane menovitého zloženia štafety a prihlášky sa uzatvoria. Ohlásenú zostavu štafety je možné upraviť najneskôr 1 hodinu pred štartom (v prípade zranenia pretekára doložiť potvrdenie lekára pretekov). . Ak pretekár po uzatvorení prihlášok nenastúpi na štart, podľa pravidiel atletiky to znamená vylúčenie z ďalších súťaží a oddiel zaplatí usporiadateľovi poplatok 7 € za každé nenastúpenie.

Váženie náčinia

Váženie a meranie vrhačského náčinia sa uskutoční v sobotu od 13:00 do 14:00 hod a v nedeľu od 11:00 do 13:00 hod v priestore tunela pod hlavnou tribúnou. 

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára.

Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov.

Zvolávatelňa

Pretekári sa prezentujú pred každým štartom v priestore zvolávateľne v tuneli pod tribúnou.

V bežeckých disciplínach končí 15 min. pred začiatkom disciplíny,
v technických disciplínach končí prezentácia 25 min. pred začiatkom disciplíny,
v skoku o žrdi končí 60 min. pred začiatkom disciplíny.

Zo zvolávateľne budú pretekári odvedení vrchníkom na svoju disciplínu.

Čas príchodu do zvolávateľne je potrebné dodržať!

Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.

V bežeckých disciplínach je vstup na súťažnú plochu povolený pretekárom iba v pretekárskom úbore, bez batožiny, oblečenia a obuvi, ktoré nie sú určené na súťaž. V technických disciplínach je vstup do súťažných priestorov povolený aj s taškami. 

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba v priestore rozcvičovacieho štadiónu. 

V prípade nepriaznivého počasia bude na rozcvičovanie k dispozícii aj tunel pod hlavnou tribúnou.

Šatne

Budú k dispozícii v priestore hlavnej tribúny osobitne pre mužov aj pre ženy a slúžia len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Výsledky

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

            Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

 • športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
 • inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
 • vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

            Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny získava titul Majster SR pre rok 2024 v kategórii mužov a žien. Pretekári na 1.–3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že na súťaž nastúpia najmenej 3 pretekári, môžu byť aj z rovnakého klubu.

Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ.

Vyhlasovanie víťazov bude prebiehať v jednotlivých blokoch v presne stanovenom čase. 

 

Doping

Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole. 

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Členovia štafety musia mať jednotné dresy. Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 2. Finále v behu sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia rozbehy. V čase finále sa môže  uskutočniť vložený beh.
 3. V trojskoku je vzdialenosť odrazového brvna od bližšieho okraja doskočiska u mužov 11 m a u žien 9 m.
 4. Súťaž v hode kladivom a vo vrhu guľou sa uskutoční na vedľajšom - rozcvičovacom štadióne. 
 5. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 6. V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 7. Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 8. Pretekári môžu štartovať len v povolenej bežeckej obuvi podľa Svetovej atletiky (WA) platný od 5. 3. 2021. Zoznam povolenej bežeckej a atletickej obuvi nájdete na tomto linku: https://www.atletika.sk/wp-content/uploads/2021/03/Zoznam-povolenej-obuvi-podla-WAod-5.-3.-2021.pdf 
 9. Základné výšky a zvyšovanie:

  Muži             
  výška: 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 214, 218, 221, 224 a ďalej po 2 cm
  žrď:     320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 450 a ďalej po 10 cm

  Ženy              
  výška: 150, 155, 160, 165, 169, 173, 177, 180, 183, 186 a ďalej po 2 cm
  žrď:     220, 240, 260, 280, 290 a ďalej po 10 cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť a prihlásením prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Časový program

sobota, 29.6.2024
Čas Disciplíny
15:00 Otvorenie pretekov
15:10 žrď M
15:12 disk 1 kg Ž
15:15 400 m pr. 91,4 M Beh
15:30 400 m pr. 76,2 Ž Beh
15:45 100 m M Rozbeh
16:05 100 m Ž Rozbeh
16:22 diaľka Ž
16:25 1500 m Ž Beh
16:40 1500 m M Beh
17:00 100 m M Finále
17:05 100 m Ž Finále
17:09 guľa 4 kg Ž
17:12 žrď Ž
17:15 400 m M Rozbeh
17:17 disk 2 kg M
17:30 400 m Ž Rozbeh
17:45 I. blok vyhlasovania
18:00 diaľka M
18:10 4 x 100 m M Beh
18:20 4 x 100 m Ž Beh
18:25 guľa 7,26 kg M
18:30 5000 m M Beh
18:50 5000 m Ž Finále
19:00 II. blok vyhlasovania
nedeľa, 30.6.2024
Čas Disciplíny
07:00 chôdza 20 000 m M chôdza 20 000 m Ž
12:20 kladivo 7,26 kg M
13:30 kladivo 4 kg Ž
13:45 výška Ž
13:56 trojskok M
14:00 200 m M Rozbeh
14:15 200 m Ž Rozbeh
14:30 110 m pr. 106,7 M Rozbeh
14:40 oštep 600 g Ž
14:45 100 m pr. 83,8 Ž Rozbeh
15:05 400 m M Finále
15:10 400 m Ž Finále
15:25 800 m M Beh
15:30 III. blok vyhlasovania
15:37 trojskok Ž
15:40 800 m Ž Beh
15:43 výška M
15:50 oštep 800 g M
15:55 200 m M Finále
16:00 200 m Ž Finále
16:10 110 m pr. 106,7 M Finále
16:15 100 m pr. 83,8 Ž Finále
16:30 3000 m pr. 91,4 M Beh
16:45 3000 m pr. 76,2 Ž Beh
17:00 4 x 400 m M Beh
17:10 4 x 400 m Ž Beh
17:15 IV. blok vyhlasovania

Ďalšie informácie

Štart v disciplíne chôdza 20 000 m mužov aj žien bol posunutý na skorší čas - 7:00 hod.  (aktualizácia 20.6.2024, 12:00hod.)