<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek

SAZ a Dukla
logo UMB BB

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK ŠK UMB Banská Bystrica v spolupráci so SAZ

Dátum

22.06.2024 - 23.06.2024

Miesto

Banská Bystrica (Štadión Dukla Banská Bystrica, Hutná 3, Banská Bystrica)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ivan Čillík +421905137795 ivan.cillik@umb.sk
Technický riaditeľ Andrej Dibdiak +421902412447 andrej.dibdiak@gmail.com
Športovo-technický delegát Matúš Kompas +421915722100 kompas@atletika.sk
Delegát SAZ Milan Laurenčík +421917536928 milan.laurencik@gmail.com
Vedúci rozhodca Katarína Štulíková +421908502687 k.stulikova@gmail.com
Vedúci rozhodca Peter Filo
Inštruktor rozhodcov Marián Kalabus +421948285506 marian.kalabus@gmail.com
Riadiaci súťaže družstiev vedúci rozhodca skoky - Branislav Droščák
Časomieru zaisťuje KRIL +421907229027 casomiera.kril@gmail.com
Zdravotnícke zabezpečenie Záchranná služba Banská Bystrica
Hlásateľ Milan Laurenčík

Štartujú

ročníky 2007 - 2012
ročníky 2007 - 2012

V kategórii dorastencov a dorasteniek štartujú pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2007 a 2008, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie.

Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov  športovo-technický delegát povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude vo štvrtok v týždni konania M-SR uverejnený na úvodnej internetovej stránke www.atletika.sk v časti Infopanel.

Obmedzenie štartu

Štart mimo súťaže nie je možný.

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci rozsahu pretekania sa v SAZ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny).

Usporiadateľ po dohode so športovo - technickým delegátom má právo neprijať prihlášku pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

V jednotlivých disciplínach budú štartovať orientačne nasledovné maximálne počty pretekárov:

100 m, 200 m,                                                                                               32 štartujúcich,

 400 m, 800 m 100 m prek., 110 m prek.,                                                      24 štartujúcich,                                                                                 

1500 m, 3000 m, 400 m prek., 2000 m prek., chôdza                                  16 štartujúcich,

technické disciplíny                                                                                       16 štartujúcich

štafety                                                                                                            16 štartujúcich štafiet

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:

http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 18.6.2024 (utorok) do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prihláška pretekára, ktorá bude v rozpore s rozsahom pretekania sa v SAZ nebude braná do úvahy.

Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v piatok (v týždni M-SR) odhlásiť do 14:00 hod. na e-mailovej adrese športovo-technického delegáta. Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 €.

Štartovné

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € za pretekára. Prihlášky po termíne budú akceptované len so súhlasom športovo - technického delegáta za poplatok 20 €.

Štartový poplatok sa nebude uhrádzať na mieste v deň pretekov, ale bude vystavená faktúra a zaslaná na úhradu klubom za všetkých pretekárov po súťaži. 

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 91,4, 400 m pr. 83,8, 2000 m pr. 83,8, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, kladivo 5 kg, oštep 700 g, 4 x 100 m, 1-2-3-4
Dorastenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 400 m pr. 76,2, 2000 m pr. 76,2, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 100 m, 1-2-3-4

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude zriadené vo veži nad cieľom v sobotu od 11:30 hod. a v nedeľu od 8:00 do ukončenia pretekov. Najneskôr 60 minút pred začiatkom príslušného poldňa musí byť potvrdený štart každého pretekára, vrátane menovitého zloženia štafety a štartová listina sa uzatvorí. Ohlásenú zostavu štafety je možné upraviť najneskôr 1 hodinu pred štartom, v prípade zranenia pretekára (doložiť potvrdenie lekára pretekov).

Váženie náčinia

Pretekári môžu pri súťažiach používať vlastné náčinie, ktoré však musia v sobotu v čase od 12:00 do 13:00 hod. a v nedeľu v čase od 8:00 do 9:00 predložiť na kontrolu v priestore tunela pod hlavnou tribúnou.

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára.

Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov.

Zvolávatelňa

Pretekári sa prezentujú pred každým štartom v priestore zvolávateľne v tuneli pod tribúnou.

V behoch a chôdzi do 15 min. pred štartom, v technickcýh disiciplínach do 25 min. pred štartom, v skoku o žrdi do 50 min. pred štartom.

Zo zvolavateľne budú odvedení do súťažného sektoru. 

Čas príchodu do zvolávateľne je potrebné bezpodmienečne dodržať!

Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.

V bežeckých disciplínach je vstup na súťažnú plochu povolený pretekárom iba v pretekárskom úbore, bez batožiny, oblečenia a obuvi, ktoré nie sú určené na súťaž. V technických disciplínach je vstup do súťažných priestorov povolený aj s taškami. 

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba v priestore rozcvičovacieho štadiónu. 

Šatne

Budú k dispozícii v priestore hlavnej tribúny osobitne pre mužov aj pre ženy len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Výsledky

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

            Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

 • športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
 • inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
 • vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

            Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny získava titul Majster SR pre rok 2024 v kategórii dorastencov a dorasteniek. Pretekári na 1.–3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že na súťaž nastúpia najmenej 3 pretekári, môžu byť aj z rovnakého klubu.

Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ.

 

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Členovia štafety musia mať jednotné dresy. Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 2. Finále v behu sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia rozbehy. V čase finále sa môže  uskutočniť vložený beh.
 3. Súťaž v hode kladivom a vo vrhu guľou sa uskutoční na vedľajšom - rozcvičovacom štadióne. 
 4. V trojskoku je vzdialenosť odrazového brvna od bližšieho okraja doskočiska u dorastencov aj dorasteniek je 9 m.
 5. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 6. Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 7. Základné výšky a zvyšovanie:

  Dorastenci

  - výška: 160, 165, 169, 173, 177, 180, 183, 186 a ďalej po 3 cm

  - žrď: 250, 270, 290, 310, 330, 350, 365, 380, 393, 403 a ďalej po 10 cm

  Dorastenky

  - výška: 145, 150, 155, 159, 162, 165, 168, 171 a ďalej po 3 cm

  - žrď : 200, 220, 240, 260, 275, 290, 303, 313 a ďalej po 10 cm  

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť a prihlásením prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Časový program

sobota, 22.6.2024
Čas Disciplíny
13:50 Otvorenie pretekov
14:00 100m p 76,2-8,5 Dky žrď Dky
14:05 disk 1,5 kg Dci Finále
14:30 110 m pr. 91,4 Dci Rozbeh
14:50 100 m Dky Rozbeh
15:10 100 m Dci Rozbeh
15:20 diaľka Dky
15:30 400 m Dky Finále
15:40 disk 1 kg Dky
15:45 400 m Dci Finále
16:05 100m p 76,2-8,5 Dky Finále
16:20 110 m pr. 91,4 Dci Finále
16:30 1. blok vyhlasovania
16:40 100 m Dky Finále žrď Dci
16:45 100 m Dci Finále
17:00 800 m Dky Finále diaľka Dci
17:15 800 m Dci Finále guľa 5 kg Dci
17:30 3000 m Dky Finále
17:50 3000 m Dci Finále
18:20 4 x 100 m Dky Finále
18:25 guľa 3 kg Dky
18:35 4 x 100 m Dci Finále
18:50 chôdza 5000 m Dky Finále
19:00 2. blok vyhlasovania
19:25 chôdza 5000 m Dci Finále
nedeľa, 23.6.2024
Čas Disciplíny
10:00 200 m Dky Rozbeh výška Dci
10:05 oštep 500 g Dky
10:10 trojskok Dky kladivo 5 kg Dci
10:15 200 m Dci Rozbeh
10:35 1500 m Dky Finále
10:55 1500 m Dci Finále
11:20 400 m pr. 76,2 Dky Finále
11:25 trojskok Dci
11:30 výška Dky
11:35 oštep 700 g Dci
11:40 kladivo 3 kg Dky
11:45 400 m pr. 83,8 Dci Finále
11:50 1. blok vyhlasovania
12:05 200 m Dky Finále
12:10 200 m Dci Finále
12:25 2000 m pr. 76,2 Dky Finále
12:45 2000 m pr. 83,8 Dci Finále
13:05 1-2-3-4 Dky Finále
13:20 1-2-3-4 Dci Finále
13:30 2. blok vyhlasovania
partneri UMB BB