<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá SR juniorov a junioriek

acnza logá
logo SAZ 2 farebne SVK

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický club Nové Zámky v spolupráci s mestom Nové Zámky

Dátum

15.06.2024 - 16.06.2024

Miesto

Nové Zámky ( Štadión na Sihoti, Tyršova 1883/9)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Štefan Stráňovský +421905593770 stefan.stranovsky1@gmail.com
Športovo-technický delegát Andrea Filipová 0910447952 adinecko78@gmail.com
Delegát SAZ Adrián Pavelka +421948656245 adrianpavelkaa@gmail.com
Vedúci rozhodca Jozef Malík +421908467761 malik@atletika.sk
Inštruktor rozhodcov Ľudmila Hlavačková +421949481005 luba.hlavackova@gmail.com
Hlásateľ Matej Tabak, Roman Guliš

Štartujú

ročníky 2005 - 2010
ročníky 2005 - 2010

V kategórii juniorov a junioriek štartujú pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2005 a 2006, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie.

Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov  športovo-technický delegát povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude vo štvrtok v týždni konania M-SR uverejnený na úvodnej internetovej stránke www.atletika.sk v časti Infopanel.

Obmedzenie štartu

Štart mimo súťaže nie je možný.

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci rozsahu pretekania sa v SAZ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny).

Usporiadateľ po dohode so športovo - technickým delegátom má právo neprijať prihlášku pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

V jednotlivých disciplínach budú štartovať orientačne nasledovné maximálne počty pretekárov:

100 m, 200 m,  400 m, 100/110 m prek.,                       32 štartujúcich,

 800 m, 1500 m, 3000 m, 400 m prek., 3000 m prek.   24 štartujúcich,

technické disciplíny                                                       20 štartujúcich.

 

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:

http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 11.06.2024 (utorok) do 23:59 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prihláška pretekára, ktorá bude v rozpore s rozsahom pretekania sa v SAZ nebude braná do úvahy.

Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v piatok (v týždni M-SR) odhlásiť do 14:00 hod. na e-mailovej adrese športovo-technického delegáta. Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 €.

Štartovné

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí na mieste štartovné 3 € za pretekára. Prihlášky po termíne budú akceptované len so súhlasom športovo - technického delegáta za poplatok 20 € za štart.

 

Disciplíny

Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, 3000 m pr. 76,2, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m
Juniori 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m pr. 99,1, 400 m pr. 91,4, 3000 m pr. 91,4, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 6 kg, disk 1,75 kg, kladivo 6 kg, oštep 800 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v malej veži v strede šprintérskej rovinky štadióna v sobotu od 11:30 hod. a v nedeľu od 8:00 do ukončenia pretekov. Najneskôr do 12:30 v sobotu a do 9:00 v nedeľu musí byť potvrdený štart každého pretekára, vrátane menovitého zloženia štafety a štartová listina sa uzatvorí. Ohlásenú zostavu štafety je možné upraviť najneskôr 1 hodinu pred štartom, v prípade zranenia pretekára (doložiť potvrdenie lekára pretekov).

Váženie náčinia

Pretekári môžu pri súťažiach používať vlastné náčinie, ktoré však musia v sobotu a v nedeľu  predložiť na kontrolu pred vchodom na štadión najneskôr 1 hodinu pred začiatkom prvej disciplíny príslušného poldňa.

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára.

Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov.

Zvolávatelňa

Prezentácia pre všetky disciplíny bude umiestnená  pred vchodom na štadión (veľká veža) označená nápisom „Zvolávatelňa“. V bežeckých disciplínach končí 20 min. pred začiatkom disciplíny, v technických disciplínach končí prezentácia 25 min. pred začiatkom disciplíny, v skoku o žrdi končí 60 min. pred začiatkom disciplíny. Zo zvolávateľne budú pretekári odvedení vrchníkom na svoju disciplínu.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať mimo štadióna, na zadnom trávnatom ihrisku.

Šatne

Šatne sú zabezpečené a budu označené zvlášť pre ženy a mužov. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, telocvični a priestoroch štadióna.

Šatne sa dajú využívať len v obmedzenom rozsahu.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1 a na vývesných tabuliach.

Výsledky

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

            Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

 • športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
 • inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
 • vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

            Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny získava titul Majster SR pre rok 2024 v kategórii juniorov a junioriek. Pretekári na 1.–3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že na súťaž nastúpia najmenej 3 pretekári, môžu byť aj z rovnakého klubu.

Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ.

 

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch cieľa počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Členovia štafety musia mať jednotné dresy. Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 2. Finále v behu sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia rozbehy. V čase finále sa môže  uskutočniť vložený beh.
 3. V trojskoku je vzdialenosť odrazového brvna od bližšieho okraja doskočiska u juniorov 11 m, junioriek 9 m.
 4. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 5. Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 6. Vyhlasovanie víťazov bude organizované v blokoch počas priebehu pretekov.
 7. Hod kladivom bude na prednom tréningovom ihrisku.
 8. Základné výšky a zvyšovanie:

  Juniori

  - výška: 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 193 a ďalej po 3 cm

  - žrď: 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 430 a ďalej po 10 cm

  Juniorky

  - výška: 145, 150, 155, 160, 165, 170, 173 a ďalej po 3 cm

  - žrď : 200, 220, 240, 260, 280, 300, 310 a ďalej po 10 cm  

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť a prihlásením prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
 6. V niektorých častiach štadióna je ešte stavenisko preto je potrebné dávať pozor a nepohybovať sa  na týchto miestach.
 7. Parkovanie v celom areáli SIHOŤ nie je povolené, je tam zákaz státia. V prílohe je nákres možností parkovania v blízkosti štadióna.Sú to bezplatné parkoviská.
 8. Možnosti ubytovania:

  hotel HUBERT      0915 778238

  hotel GRAND        035 6404424

  hotel STARDUST  035 6403 085

  penzión ARKÁDIA 0902 593616

  penzión ROSEL    0910  951234

  penzión POHODA 0918 474100

  penzión SOLAR    0905 368685

  termálne kúpalisko ŠTRAND    0915 703472

Časový program

sobota, 15.6.2024
Čas Disciplíny
14:00 Otvorenie pretekov
14:07 žrď Jri
14:10 100 m pr. 83,8 Jky guľa 6 kg Jri
14:15 disk 1 kg Jky
14:20 110 m pr. 99,1 Jri
14:40 100 m Jky
14:45 diaľka Jky
14:55 100 m Jri
15:10 1500 m Jky
15:25 1500 m Jri guľa 4 kg Jky
15:35 disk 1,75 kg Jri
15:40 100 m pr. 83,8 Jky Finále
15:50 110 m pr. 99,1 Jri Finále žrď Jky
16:15 100 m Jky Finále
16:20 100 m Jri Finále
16:25 Vyhlasovanie I. blok diaľka Jri
16:30 400 m Jky
16:45 400 m Jri
17:05 4 x 100 m Jky
17:20 4 x 100 m Jri
17:35 5000 m Jky
18:00 5000 m Jri
18:10 Vyhlasovanie II. blok
nedeľa, 16.6.2024
Čas Disciplíny
09:55 výška Jri
10:00 3000 m pr. 76,2 Jky trojskok Jky kladivo 6 kg Jri
10:05 oštep 600 g Jky
10:15 3000 m pr. 91,4 Jri
10:35 200 m Jky
10:50 200 m Jri
11:10 800 m Jky
11:20 výška Jky
11:25 800 m Jri trojskok Jri kladivo 4 kg Jky
11:30 oštep 800 g Jri
11:45 400 m pr. 76,2 Jky
12:00 400 m pr. 91,4 Jri
12:25 200 m Jky Finále
12:35 200 m Jri Finále
12:45 4 x 400 m Jky
13:00 4 x 400 m Jri
13:10 Vyhlasovanie III. blok

Ďalšie informácie

Preteky sa uskutočnia na zmodernizovanom atletickom štadióne na Sihoti na osem prúdovej tartanovej dráhe na celom ovále s dvoma sektormi na každú technickú disciplínu spĺňajúci požadované parametre WA a zmodernizovaných tribún na ovále. Túto spoločnú investíciu s potrebným vybavením štadióna v hodnote vyše 2 mil. € financovalo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, Fond na podporu školstva, Slovenský atletický zväz, Nitriansky samosprávny kraj a Mesto Nové Zámky ako investor.

Samotná súťaž je financovaná Slovenským atletickým zväzom a Západoslovenským atletickým zväzom  s finančnou podporou Mesta Nové Zámky, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Atletického clubu Nové Zámky s spoločnosťou BYTKOMFORT, s.r.o. Nové Zámky

sponzori NZ