<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

2. kolo Atletickej ligy

logo SAZ 2 farebne SVK
DUKLA logo

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia SAZ ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica v spolupráci s VŠC DUKLA Banská Bystrica

Dátum

19.05.2024

Miesto

Banská Bystrica (Atletický štadión, Hutná 3, Banská Bystrica)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Roman Benčík +4219002334005 bencik@dukla.sk
Technický riaditeľ Karol Poláček
Vedúci rozhodca Marián Kalabus
Riadiaci súťaže družstiev Róbert MITTERMAYER +421 908 481 23 mittermayer@atletika.sk
Riadiaci súťaže družstiev Jozef MALÍK +421 908 467 76 malik@atletikasvk.sk

Štartujú

ročníky 1925 - 2008
ročníky 1925 - 2008

Družstvá mužov a žien, na základe prihlášky, podľa súťažného poriadku Atletickej ligy 2024.

Na jednotlivých kolách ligy štartujú pretekári zúčastnených družstiev a pretekári klubov nezapojených do súťaže družstiev, zahraniční pretekári v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie.

Obmedzenie štartu

 

a) V každom kole i vo finále TIPOS Atletickej ligy môže za družstvo štartovať maximálne 26 pretekárov.

b) V každom kole i vo finále TIPOS Atletickej ligy musí za každé družstvo fyzicky nastúpiť minimálne 6 pretekárov.

c) Každý pretekár v súťaži družstiev môže štartovať najviac v troch disciplínach, vrátane štafety.

d) Pretekári a pretekárky v kategórii juniorov môžu v jeden deň štartovať najviac v dvoch disciplínach dlhších ako 200 m.

e) Pretekári a pretekárky v kategórii dorastu môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m, a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400 m.

f) Pretekári kategórie staršieho žiactva a mladšie kategórie v TIPOS Atletickej lige nemôžu štartovať.

 

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli

http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr deň pred pretekmi t.j. 18.5.5.2024 do 12:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Systém prihlášok bude obsahovať ponuku aktuálnej databázy pretekárov (i s hosťujúcimi pretekármi) a aktuálnych disciplín, ktoré sa na pretekoch uskutočnia (štafeta sa prihlási so všetkými členmi štafety).

Prihlasovanie na predsunutú disciplínu 5 000 m - na základe propozícií na podujatie „Vytrvalecká noc - 8. kolo Bežeckého pohára SAZ“ a zároveň v rámci prihlášky na 2. kolo TIPOS Atletickej ligy.

Prihlášky na predsunuté disciplíny musia byť doručené riadiacim súťaží najneskôr deň pred pretekmi predsunutej disciplíny do 12:00 hod. Prijatie prihlášky na predsunuté disciplíny potvrdia riadiaci súťaže e-mailom najneskôr do 17:00 hod. deň pred pretekmi. V prípade, že oddiel nedostane informáciu o potvrdení prihlášky, je povinný kontaktovať sa s riadiacim súťaže a urobiť nápravu. Prihláška podaná emailom sa pokladá za prijatú, ak odosielateľ dostanete potvrdenie o jej prijatí.

Štartovné

Poplatok  5 €  za pretekára oddielu nezapojeného do TIPOS Atletickej ligy  a  individuálneho člena SAZ  sa  po ukončení súťaže vyfakturuje klubu.

Disciplíny

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m pr. 106,7, 400 m pr. 91,4, 3000 m pr. 91,4, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 7,26 kg, disk 2 kg, kladivo 7,26 kg, oštep 800 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, 3000 m pr. 76,2, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Otvorená vo veži časomiery na prízemí od 9.30 hod, ukončenie prezentácie o 11.00 hod. Kancelária pretekov je otvorená do ukončenia pretekov.

Váženie náčinia

V priestoroch cieľa. Končí 30 min. pred začiatkom prvej disciplíny.

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov. 

Každý pretekár musia mať v priebehu súťaže štartové číslo / štartové čísla pripevnené a to bez možnosti jeho akejkoľvek úpravy. Pretekári v skokanských disciplínach môžu mať i jedno štartové číslo, na prsiach alebo na chrbte.

Šatne

Šatne na prezlečenie budú k dispozícii v priestoroch tribúny. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Štartové listiny

Budú zverejňované na informačnej tabuli v priestoroch pri veži časomiery.

Výsledky

Výsledky jednotlivých súťaží budú priebežne vyvesované na informačnej tabuli pod tribúnou. Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

• športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),

• inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),

• vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole. SAZ je povinný zabezpečiť podľa príslušných pokynov podmienky na túto kontrolu.
 2. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 3. Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 30 min. pred začiatkom disciplíny u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.
 4. Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.
 5. Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 6. Disciplíny oštep a disk budú prebiehať na hlavnej ploche, kladivo a guľa vo vrhačských sektoroch na rozcvičovacom štadióne.

Základné výšky a zvyšovanie:

Skok do výšky:  

muži - 150, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 203 a ďalej po 2 cm

ženy - 130, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 173 a ďalej po 2 cm

Skok o žrdi:       

muži - 265, 305, 325, 345, 365, 385, 405, 425, 435 a ďalej po 10 cm

ženy - 205, 225, 245, 265, 285, 305, 325, 335 a ďalej po 10 cm

Záverečná ustanovenia

 1. V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 2. Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 3. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 4. Preteky vo všetkých bežeckých disciplínach sa uskutočňujú ako časové behy a konečné poradie v disciplíne sa určí podľa dosiahnutých časov bez ohľadu na to, v ktorom behu boli dosiahnuté.
 5. Vzdialenosť odrazovej dosky v trojskoku: muži 13 m a 11 m, ženy 11 m a 9 m.
 6. Družstvá štartujú v jednotných klubových dresoch. Štart v inom drese (vrchný diel) je dôvodom na nepripustenie na štart.
 7. Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení „Atletické súťaže 2023“, Súťažného poriadku Atletickej ligy 2023 družstiev dospelých a týchto propozícií.
 8. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 9. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.
 10. Z podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe a sociálnych sieťach SAZ. Pretekári svojou účasťou súhlasia s ich zverejnením.

Časový program

nedeľa, 19.5.2024
Čas Disciplíny
11:25
11:30 110 m pr. 106,7 M žrď Ž diaľka M kladivo 4 kg Ž oštep 800 g M
11:45 100 m pr. 83,8 Ž
12:00 100 m M výška M
12:15 100 m Ž
12:30 800 m M
12:45 800 m Ž
12:55 100 m pr. 83,8 Ž Vložený beh
13:00 3000 m pr. 91,4 M diaľka Ž kladivo 7,26 kg M oštep 600 g Ž
13:15 3000 m pr. 76,2 Ž
13:35 200 m M
13:50 200 m Ž žrď M
14:05 400 m pr. 91,4 M výška Ž
14:20 400 m pr. 76,2 Ž
14:35 1500 m M trojskok M guľa 4 kg Ž disk 2 kg M
14:45 1500 m Ž
15:00 400 m M
15:15 400 m Ž
15:30 chôdza 5000 m M chôdza 5000 m Ž
15:45 trojskok Ž guľa 7,26 kg M disk 1 kg Ž
16:10 4 x 100 m M
16:25 4 x 100 m Ž
16:40 4 x 400 m M
16:55 4 x 400 m Ž

Ďalšie informácie

Beh na 5000 m je predsunutá disciplína, ktorá sa uskutoční v rámci pretekov - Vytrvalecká noc v Dubnici nad Váhom na hlavnom atletickom štadíóne v termíne 11.5.2024

„Vytrvalecká noc - 8. kolo Bežeckého pohára SAZ“