<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

1. kolo Atletickej ligy

logo SAZ 2 farebne SVK
stiahnuť

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia SAZ, v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, Atletický oddiel Akademik TU Košice

Dátum

08.05.2024

Miesto

Košice (Štadión TU Košice, Watsonova 4/A, Košice)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Silvia HANUSOVÁ hanusova@atletika.sk
Vedúci rozhodca Marián Prezbruchý prezbruchy@yahoo.com
Riadiaci súťaže družstiev Róbert MITTERMAYER +421 908 481 23 mittermayer@atletika.sk
Riadiaci súťaže družstiev Jozef MALÍK +421 908 467 76 malik@atletikasvk.sk
Časomieru zaisťuje Hrdo Šport
Zdravotnícke zabezpečenie Semcare

Štartujú

ročníky 1925 - 2008
ročníky 1925 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2010

Družstvá mužov a žien, na základe prihlášky, podľa súťažného poriadku Atletickej ligy 2024.

Na jednotlivých kolách ligy štartujú pretekári zúčastnených družstiev a pretekári klubov nezapojených do súťaže družstiev, zahraniční pretekári v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie.

Obmedzenie štartu

Pretekári zúčastnených družstiev a pretekári klubov nezapojených do súťaže družstiev, zahraniční pretekári v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie. Na súťažiach atletickej ligy nemôžu štartovať pretekári žiackych kategórií. V jednotlivých kolách súťaže družstiev môže za družstvo štartovať maximálne 26 pretekárov. Minimálny počet pretekárov na kole Atletickej ligy je 6 pretekárov. Každý pretekár v súťaži družstiev môže štartovať najviac v troch disciplínach, vrátane štafety. Pretekári kategórie juniorov a dorastencov, v jeden deň nemôžu štartovať v dvoch bežeckých disciplínach dlhších ako 400 m.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli

http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr deň pred pretekmi t.j. 7.5.2024 do 12:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

Pretekári z oddielov, ktoré nie sú účastníkmi súťaže družstiev, štartujú za poplatok 5 € za každého pretekára.

Disciplíny

Dorastenci 2000 m pr. 83,8
Dorastenky 2000 m pr. 76,2
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 106,7, 400 m pr. 91,4, 3000 m pr. 91,4, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 7,26 kg, disk 2 kg, kladivo 7,26 kg, oštep 800 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, 3000 m pr. 76,2, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 9.30 hod, do ukončenia pretekov v zasadačke tribúny štadióna. Ukončenie prezentácie o 11.00 hod.

Váženie náčinia

V priestoroch cieľa, pod rozhodcovskou vežou. 

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii v kancelárii pretekov dve štartové čísla pre každého pretekára. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov. Každý pretekár musia mať v priebehu súťaže štartové číslo / štartové čísla pripevnené a to bez možnosti jeho akejkoľvek úpravy. Pretekári v skokanských disciplínach môžu mať i jedno štartové číslo, na prsiach alebo na chrbte.

Šatne

Šatne na prezlečenie budú k dispozícii v priestoroch tribúny. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Výsledky

Výsledky jednotlivých súťaží budú priebežne vyvesované na informačnej tabuli pod tribúnou. Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

• športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),

• inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),

• vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole. SAZ je povinný zabezpečiť podľa príslušných pokynov podmienky na túto kontrolu.
 2. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 3. Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 30 min. pred začiatkom disciplíny u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.
 4. Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.
 5. Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 6. Súťaží sa podľa pravidiel atletiky, pokiaľ inak neupravuje súťažný poriadok alebo tieto propozície.

Základné výšky a zvyšovanie:

Skok do výšky:  

muži - 150, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 203 a ďalej po 2 cm

ženy - 130, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 173 a ďalej po 2 cm

Skok o žrdi:       

muži - 262, 302, 322, 342, 362, 382, 397, 412, 427, 437 a ďalej po 10 cm

ženy - 204, 224, 244, 264, 284, 304, 314, 334, 344 a ďalej po 10 cm

Záverečná ustanovenia

 1. V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 2. Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 3. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 4. Preteky vo všetkých bežeckých disciplínach sa uskutočňujú ako časové behy a konečné poradie v disciplíne sa určí podľa dosiahnutých časov bez ohľadu na to, v ktorom behu boli dosiahnuté.
 5. Vzdialenosť odrazovej dosky v trojskoku: muži 13 m a 11 m, ženy 11 m a 9 m.
 6. Družstvá štartujú v jednotných klubových dresoch. Štart v inom drese (vrchný diel) je dôvodom na nepripustenie na štart.
 7. Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení „Atletické súťaže 2024“, Súťažného poriadku Atletickej ligy 2024 družstiev dospelých a týchto propozícií.
 8. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 9. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.
 10. Z podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe a sociálnych sieťach SAZ a DA. Pretekári a rodičia svojou účasťou a účasťou detí súhlasia s ich zverejnením.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový program

streda, 8.5.2024
Čas Disciplíny
11:23 Otvorenie pretekov
11:30 110 m pr. 106,7 M žrď Ž diaľka Ž disk 2 kg M kladivo 4 kg Ž
11:45 100 m pr. 83,8 Ž
12:00 100 m M
12:15 100 m Ž
12:30 800 m M
12:45 800 m Ž
13:00 3000 m pr. 91,4 M diaľka M disk 1 kg Ž kladivo 7,26 kg M
13:15 3000 m pr. 76,2 Ž
13:30 200 m M
13:45 200 m Ž
14:00 1500 m M žrď M
14:15 1500 m Ž
14:30 400 m pr. 91,4 M výška M trojskok Ž guľa 4 kg Ž oštep 800 g M
14:45 400 m pr. 76,2 Ž
15:00 400 m M
15:20 400 m Ž
15:35 3000 m M 3000 m Ž
16:00 výška Ž trojskok M guľa 7,26 kg M oštep 600 g Ž 4 x 100 m M
16:10 4 x 100 m Ž
16:20 4 x 400 m M
16:30 4 x 400 m Ž
16:45 chôdza 5000 m M chôdza 5000 m Ž
17:15 2000 m pr. 83,8 Dci
17:30 2000 m pr. 76,2 Dky Vložený beh