<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Halové majstrovstvá SR dorastencov a dorasteniek

Hlavička SAZ nový

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Slovenský atletický zväz

Dátum

25.02.2024

Miesto

Bratislava (športová hala ELÁN, Bajkalská 7, Bratislava, 48°09'51.31"N 17°08'25.47"E)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Marco Adrien Drozda +421908953830 drozda@atletika.sk
Technický riaditeľ Bělák Dag dagbelak@gmail.com
Športovo-technický delegát Matúš Kompas +421915722100 kompas@atletika.sk
Delegát SAZ Milan Laurenčík
Vedúci rozhodca Peter Filo filo@atletikasvk.sk
Inštruktor rozhodcov Marián Kalabus marian.kalabus@gmail.com
Časomieru zaisťuje Časomiera KRIL casomiera.kril@gmail.com
Výsledky spracoval Matúš Kompas +421915722100 kompas@atletika.sk
Zdravotnícke zabezpečenie Červený kríž

Štartujú

ročníky 2007 - 2012
ročníky 2007 - 2012

V kategórii dorastencov a dorasteniek štartujú pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2007 a 2008, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie.

Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov športovo-technický delegát povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude vo štvrtok v týždni konania M-SR uverejnený na úvodnej internetovej stránke www.atletika.sk v časti Infopanel.

Obmedzenie štartu

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci rozsahu pretekania sa v SAZ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny).

Usporiadateľ po dohode so športovo - technickým delegátom má právo neprijať prihlášku pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

V jednotlivých disciplínach budú štartovať orientačne nasledovné maximálne počty pretekárov:

60 m a 60 m prek.                                                                       32 štartujúcich,

200 m, 400 m, 800m, 1 500 m, 3 000 m                                     24 štartujúcich,                                                              

skok do diaľky, trojskok, skok do výšky, skok o žrdi, vrh guľou    16 štartujúcich.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:

http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 21.2.2024 (streda) do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prihláška pretekára, ktorá bude v rozpore s rozsahom pretekania sa v SAZ nebude braná do úvahy.

Na majstrovstvách SR môžu štartovať všetci pretekári registrovaní v SAZ. Do výsledkov M-SR (vrátane medailí a bodovania klubov) sa však započítavajú iba štátni príslušníci - občania SR, cudzinci registrovaní v SAZ nie.

Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v piatok (v týždni M-SR) odhlásiť do 14:00 hod. na e-mailovej adrese športovo-technického delegáta kompas@atletika.sk. Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 €.

Štartovné

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € za pretekára. Štartový poplatok sa nebude uhrádzať na mieste v deň pretekov, ale bude vystavená faktúra a zaslaná na úhradu klubom za všetkých pretekárov po súťaži. 

Štartovné pre nečlenov SAZ zo zahraničia je 10 € v hotovosti v kancelárii pretekov.

Prihlášky po termíne budú akceptované len so súhlasom športovo - technického delegáta za poplatok 20 €.

Disciplíny

Dorastenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m pr. 91,4, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, 4 x 200 m
Dorastenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,5, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, 4 x 200 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale v nedeľu od 8:15 hod. do ukončenia pretekov. Do 9:30 hod. musí byť potvrdený štart každého pretekára (guľa a skok do výšky najneskôr hodinu pred začiatkom disciplíny) a štartová listina sa uzatvorí. Ohlásenú zostavu štafety je možné upraviť najneskôr 1 hodinu pred štartom, v prípade zranenia pretekára (doložiť potvrdenie lekára pretekov).

Váženie náčinia

Pretekári môžu pri vrhu guľou používať vlastné náčinie, ktoré však musia v sobotu v čase od 08:30 do 09:20 hod. predložiť na kontrolu v kancelárii pretekov.

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára.

Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov.

Zvolávatelňa

.Prezentácia pretekárov a pretekárok vo zvolávateľni na disciplínu sa končí:

technické disciplíny   30 min. pred začiatkom disciplíny vo svojom sektore, skok o žrdi 50 min pred začiaktom disciplíny vo svojom sektore,

bežecké disciplíny     15 min. pred začiatkom disciplíny,

vo vyhradenom priestore zvolávateľne, odkiaľ budú pretekári a pretekárky odvedení na štart.  Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených (menia sa flexibilne podľa prebiehajúcich disciplín).

Šatne

Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre mužov aj pre ženy len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

            Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

 • športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
 • inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
 • vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

            Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny získava titul Majster SR pre rok 2024 v kategórii dorastencov a dorasteniek. Pretekári na 1.–3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že na súťaž nastúpia najmenej 3 pretekári, môžu byť aj z rovnakého klubu.

Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ.

 

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Členovia štafety musia mať jednotné dresy. Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 2. Finále v behu sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia rozbehy. V čase finále sa môže  uskutočniť vložený beh.
 3. V trojskoku je vzdialenosť odrazového brvna od bližšieho okraja doskočiska u dorastencov  9 m, u dorasteniek 9 m.
 4. Vo vrhu guľou môže byť použité vlastné náčinie, ktoré musí prejsť vážením a meraním náčinia, ktoré bude umiestnené v priestore kancelárie pretekov.
 5. Vo vrhu guľou bude použité kovové náčinie zo SAZ.
 6. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 7. V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 8. Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 9. Vstup na plochu haly je možný iba v čistej obuvi.
 10. Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách.
 11. Základné výšky a zvyšovanie:

  Dorastenci     
  výška: 160, 165, 170, 175, 180, 184, 188, 192, 195, 198, 201 a ďalej po 2 cm
  žrď:     260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 390, 400 a ďalej po 10 cm

  Dorastenky    
  výška: 140, 145, 150, 155, 159, 163, 167, 171, 174, 176 a ďalej po 2 cm
  žrď:     200, 220, 240, 260, 270 a ďalej po 10 cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť a prihlásením prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
 6. Z podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe a sociálnych sieťach SAZ.

Časový program

nedeľa, 25.2.2024
Čas Disciplíny
10:00 guľa 5 kg Dci
10:05 diaľka Dci
10:10 Otvorenie pretekov
10:15 výška Dky
10:20 60m p 76,2-8,5 Dky Rozbeh
10:35 60 m pr. 91,4 Dci Rozbeh
10:50 60 m Dky Rozbeh
11:10 60 m Dci Rozbeh guľa 3 kg Dky
11:35 60m p 76,2-8,5 Dky Finále
11:45 60 m pr. 91,4 Dci Finále
11:50 diaľka Dky
12:00 60 m Dky Finále výška Dci
12:05 60 m Dci Finále
12:20 400 m Dky Finále
12:40 400 m Dci Finále
12:45 žrď Dky
13:05 1500 m Dky Finále
13:20 trojskok Dci
13:25 1500 m Dci Finále
13:45 200 m Dky Finále
14:05 200 m Dci Finále
14:25 800 m Dky Finále
14:35 trojskok Dky
14:40 800 m Dci Finále žrď Dci
15:00 3000 m Dky Finále
15:20 3000 m Dci Finále
15:35 4 x 200 m Dci
15:50 4 x 200 m Dky