<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

M-SR zmiešané štafety mužov a žien 4x400 m

Hlavička SAZ nový

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Slovenský atletický zväz

Dátum

24.02.2024

Miesto

Bratislava (športová hala ELÁN, Bajkalská 7, Bratislava, 48°09'51.31"N 17°08'25.47"E)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Marco Adrien Drozda 0908 953 830 drozda@atletika.sk
Technický riaditeľ Milan Drozda
Športovo-technický delegát Marián Kalabus +421948285506 marian.kalabus@gmail.com
Delegát SAZ Michal Škvarka
Vedúci rozhodca Vladimír Prokša dino222a@gmail.com
Vedúci rozhodca Peter Filo filo@atletikasvk.sk
Časomieru zaisťuje Časomiera KRIL casomiera.kril@gmail.com
Výsledky spracoval Marek Baláž balaz@atletika.sk
Lekár Červený kríž

Štartujú

ročníky 1925 - 2008
ročníky 1925 - 2008

V kategórii mužov a žien štartujú pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2004 a starší, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie.
Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho žiactva nemôžu štartovať v kategórii dospelých.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli 

Prihlásenie na preteky - https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 20.2.2024 (utorok) do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prihláška pretekára, ktorá bude v rozpore s rozsahom pretekania sa v SAZ nebude braná do úvahy.

Do hodnotenia majstrovstiev SR (vrátane medailí a bodovania klubov) sa započítavajú iba štafety, ktorých všetci členovia sú štátnymi príslušníkmi - občanmi SR.   

Štartovné

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 3 € za štafetu. Prihlášky po termíne budú akceptované len so súhlasom športovo - technického delegáta za poplatok 20 €.

Štartový poplatok sa nebude uhrádzať na mieste v deň pretekov, ale bude vystavená faktúra a zaslaná na úhradu klubom za všetkých pretekárov po súťaži. 

Disciplíny

Mix 4 x 400 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale od 14:30 hod.  do ukončenia pretekov. Do 15:30 hod. musí byť potvrdený štart vrátane menovitého zloženia štafety a štartová listina sa uzatvorí. 

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára.

Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov.

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov a pretekárok vo zvolávateľni na disciplínu sa končí:

bežecké disciplíny     15 min. pred začiatkom disciplíny

vo vyhradenom priestore zvolávateľne, odkiaľ budú pretekári a pretekárky odvedení na štart. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených (menia sa flexibilne podľa prebiehajúcich disciplín).

Šatne

Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre mužov aj pre ženy len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

            Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

 • športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
 • inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
 • vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

            Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Tituly a odmeny

Víťazná štafeta získava titul Majster SR pre rok 2024 v kategórii mužov a žien. Pretekári na 1.–3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že na súťaž nastúpia najmenej 3 štafety, môžu byť aj z rovnakého klubu.

 

Doping

Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole. 

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. Jednotlivé štafety štartujú v nasledovnom poradí: muž - žena - muž - žena 
 2. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Členovia štafety musia mať jednotné dresy. Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 3. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 4. V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 5. Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 6. Vstup na plochu haly je možný iba v čistej obuvi.
 7. Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách.

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť a prihlásením prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
 6. Z podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe a sociálnych sieťach SAZ.

Časový program

sobota, 24.2.2024
Čas Disciplíny
16:45 4 x 400 m Mix