<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Halové majstrovstvá SR v chôdzi mužov, žien, dorastencov a dorasteniek, veteránov a veteránok

Hlavička SAZ nový

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Slovenský atletický zväz

Dátum

03.02.2024

Miesto

Bratislava (športová hala ELÁN, Bajkalská 7, Bratislava, 48°09'51.31"N 17°08'25.47"E)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Marco Adrien Drozda +421908953830 drozda@atletika.sk
Vedúci rozhodca Branislav Droščák brano.droscak@gmail.com
Časomieru zaisťuje Časomiera KRIL casomiera.kril@gmail.com

Štartujú

ročníky 1925 - 2006
ročníky 1925 - 2006
ročníky 2007 - 2012
ročníky 2007 - 2012
ročníky 1925 - 1989
ročníky 1925 - 1989

Veteráni a veteránky 1989 a starší, rozdelení do 1-ročných vekových kategórii. Prezaradenie do príslušnej vekovej kategórie je rozhodujúci dátum narodenia, ktorý musí byť pred, alebo v deň konania M-SR (dátum narodenia 3.2.1989 a starší). Poradie pretekárov v každej disciplíne bude stanovené podľa hodnoty prepočítaného výkonu jednoročnými koeficientmi WMA.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli

http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 31.01.2024 (streda) do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Výber pretekárov s povoleným štartom bude zverejnený 02.02.2024 na webe SAZ –  atletika.sk

Na majstrovstvách SR môžu štartovať všetci pretekári registrovaní v SAZ. Do výsledkov M-SR (vrátane medailí a bodovania klubov) sa však započítavajú iba štátni príslušníci - občania SR, cudzinci registrovaní v SAZ nie.

Štartovné

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné v kategóriách dorastencov a dospelých  3 € za pretekára.
Štartový poplatok sa nebude uhrádzať na mieste v deň pretekov, ale bude vystavená faktúra a zaslaná na úhradu klubom za všetkých pretekárov po súťaži.

Štartovné pre nečlenov SAZ zo zahraničia je 10 €. Prihlášky po termíne budú akceptované len so súhlasom športovo-technického delegáta za poplatok 20 €.

Ak pretekár po uzatvorení prihlášok nenastúpi na štart, podľa pravidiel atletiky to znamená vylúčenie z ďalších súťaží a oddiel zaplatí usporiadateľovi poplatok 7 € za každé nenastúpenie.

Disciplíny

Dorastenci chôdza 3000 m
Dorastenky chôdza 3000 m
Muži chôdza 5000 m
Veteráni 3000 m
Veteránky 3000 m
Ženy chôdza 5000 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale od 09:20 hod. do ukončenia pretekov. Pretekár dostane pri prezentácii dve štartové čísla. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov. Prezentácia najneskôr jednu hodinu pred začiatkom disciplíny.

Zvolávatelňa

Pretekári sa prezentujú pred každým štartom v priestore štartu (doskočisko - skok do diaľky). Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi.

Koniec prezentácie je stanovený na:

-          15 minút pred disciplínou.

Šatne

Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre mužov aj pre ženy len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaž, sa musia podať  ústne vedúcemu rozhodcovi ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom zverejnení výsledkov danej disciplíny. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu. Odvolanie s vkladom vo výške 10 Eur sa podáva riaditeľovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny získava titul Majster SR na rok 2024 v chôdzi vo svojej kategórii. Pretekári na 1.–3. mieste dostanú medailu a diplom. Pretekár na prvom mieste v mládežníckych kategóriách získa tričko s nápisom „Majster SR“. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že na súťaž nastúpia najmenej 3 pretekári, môžu byť aj z rovnakého klubu.

Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole. SAZ je povinný zabezpečiť podľa príslušných pokynov podmienky na túto kontrolu.
 2. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami).
 3. Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.
 4. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 5. Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 6. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje športovo - technický delegát.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Časový program

sobota, 3.2.2024
Čas Disciplíny
10:30 3000 m V 3000 m Vky chôdza 3000 m Dci
11:00 chôdza 3000 m Dky
11:40 chôdza 5000 m Ž chôdza 5000 m M