<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

4. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a 5. kolo družstiev ZsAZ najml. žiactva

30-nitra
logo ZsAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje ŠK ŠOG Nitra a Západoslovenský atletický zväz

Dátum

03.09.2023

Miesto

Trnava (Mestský atletický štadión A. Hajmássyho, Hajdóczyho ulica, Trnava)

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Milan Giraltoš
Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Vedúci rozhodca Juraj Králik
Riadiaci súťaže družstiev Marek Baláž - najml. žiactvo +421908132958 balaz@atletika.sk
Riadiaci súťaže družstiev Kristína Šmidová - st. žiactvo +421915630065 krsitinasmidova@gmail.com

Štartujú

ročníky 2006 - 2009
ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011
ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015

Obmedzenie štartu

V jednotlivých stretnutiach súťaží družstiev ZsAZ môže za družstvo na kole štartovať maximálny počet pretekárov:

 • st. žiaci a st. žiačky - 22 pretekárov,
 • najml. žiaci a najml. žiačky bez obmedzenia počtu.

Minimálny počet pretekárov nie je stanovený. 

Pretekári a pretekárky v kategórii najmladšieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 300m.

Pretekári a pretekárky v kategórii mladšieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 300m. 

Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach (vrátane štafiet), z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400 m.

Počet štartujúcich v jednotlivých disciplínach nie je obmedzený, okrem skoku do diaľky, kde môže za družstvo štartovať maximálne 5 pretekárov z jedného oddielu – klubu. 

 

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 1.9.2023 /piatok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prihlasovanie pretekárov v rozsahu pretekania sa v SAZ vo svojej vekovej kategórii.

Štartovné

V súťaži družstiev st. žiactva - klub zaplatí štartovné na každé kolo a za každé družstvo prihlásené do súťaže pred začiatkom 1. kola 10 € za kolo (ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 5 € ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10 €).

V súťaži družstiev najml. žiactva- klub zaplatí štartovné na každé kolo a za každé družstvo prihlásené do súťaže pred začiatkom 1. kola 10 € za kolo (ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 5 € ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10 €).

Mimo súťaže družstiev, pretekári z oddielov ZsAZ 5 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 5 € za štart.

Štartovné a pokuty pre členov ZsAZ budú vyfakturované na konci sezóny.

Dopis pretekára, zmena disciplíny len v kancelárii pretekov za poplatok 2 € za pretekára najneskôr 45 min pred začiatkom prvej disciplíny.

Disciplíny

Dorastenky guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g
Najmladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, 60 m pr. 68,6, chôdza 1000 m, výška, diaľka z mies.o, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m
Najmladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, 60 m pr. 68,6, chôdza 1000 m, výška, diaľka z mies.o, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 300 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 300 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,15 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky deň pred pretekmi od 18:00  do 08:45 hod. v deň pretekov Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí.

Štartové čísla

V dlhých bežeckých disciplínach priamo na štarte.

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov: končí 15 minút pred začiatkom technických disciplín a 10 minút pred začiatkom bežeckej disciplíny u vrchníka, resp. pomocníka štartéra. Po skončení disciplíny, vypadnutí v kvalifikácii, sú pretekári povinní opustiť plochu štadióna. Pretekári sú zároveň povinní zdržiavať sa mimo hlavnej trávnatej plochy. 

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať mimo štadióna, na trávnatej a asfaltovej ploche za tribúnou. 

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Zdravotná služba

Zabezpečená zdravotná služba počas celých pretekov.

Technické ustanovenia

 • V behoch nad 600 m vrátene budú prideľované štartové čísla.
 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
 • Preteky na 60m sa konajú priamo ako finálové behy – udeľujú sa priamo body.
 • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
 • 4. a 5. kolo súťaže družstiev najml. žiactva sa už nekoná ako viacboj. Bodovanie najml. žiactva na 4. a 5. kole: 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
 • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách
 • Základné výšky: st. žiaci: 122, 127, 132, 137, 142, 147, 152, 157, 162, 167, 170,...cm, 
 • Základné výšky: st. žiačky: 117, 122, 127, 132, 137, 142, 147, 152, 157, 160...cm
 • Základné výšky: najml. žiaci 102, 107, 112, 117, 122, 127, 132, 137, 142, 147, 150...cm
 • Základné výšky: najml. žiačky 97, 102, 107, 112, 117, 122, 127, 132, 137, 142, 145...cm
 • Skok o žrdi : starší žiaci - 180, 200, 220, 230, 240,....cm     
 • Skok o žrdi :staršie žiačky - 160, 180, 200, 210, 220, 230, 240....cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje riadiaci súťaže.
 4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s riadiacim súťaže nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

 

 

 

 

Časový program

nedeľa, 3.9.2023
Čas Disciplíny
09:20 chôdza 1000 m Nžci chôdza 1000 m Nžky kriket Nžci
09:30 chôdza 3000 m Žci chôdza 3000 m Žky výška Žci diaľka z mies.o Nžky kladivo 3 kg Žky kladivo 3 kg Dky kladivo 4 kg Žci
10:00 100 m pr. 83,8 Žci Beh
10:05 100m p 76,2-8,2 Žky Beh
10:17 60 m pr. 68,6 Nžci Beh
10:28 60 m pr. 68,6 Nžky Beh kriket Nžky
10:42 60 m Žci Beh výška Nžci
10:55 60 m Žky Beh diaľka Žci guľa 2 kg Nžky
11:10 60 m Nžci Beh
11:22 60 m Nžky Beh
11:37 3000 m Žci Beh
11:45 výška Žky guľa 3 kg Žky guľa 3 kg Dky oštep 600 g Žci
12:00 diaľka z mies.o Nžci
12:05 2000 m Žky Beh
12:15 žrď Žky žrď Žci
12:20 300 m pr. 76,2 Žci Beh
12:26 300 m pr. 76,2 Žky Beh
12:34 300 m Žci Beh
12:42 300 m Žky Beh
12:50 600 m Nžci Beh výška Nžky guľa 4 kg Žci oštep 500 g Žky oštep 500 g Dky
13:00 600 m Nžky Beh
13:12 1000 m Nžci Beh
13:20 1000 m Nžky Beh diaľka Žky
13:45 800 m Žci Beh
13:55 800 m Žky Beh guľa 2 kg Nžci disk 1 kg Žci
14:10 150 m Nžci Beh
14:20 150 m Nžky Beh
14:35 150 m Žci Beh
14:45 150 m Žky Beh
15:05 1500 m pr. 76,2 Žci Beh 1500 m pr. 76,2 Žky Beh disk 0,75 kg Žky disk 1 kg Dky
15:20 4 x 60 m Nžci Beh
15:30 4 x 60 m Nžky Beh
15:45 4 x 300 m Žci Beh
15:50 4 x 300 m Žky Beh