<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá ZsAZ vo viacboji najmladšieho žiactva

Slatn logo
logo ZsAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK Slávia Trenčín o.z. a Západoslovenský atletický zväz

Dátum

11.06.2023

Miesto

Trnava (Mestský atletický štadión A.Hajmássyho, Hajdóczyho ul., Trnava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Športovo-technický delegát Marek Baláž +421908132958 balaz@atletika.sk
Vedúci rozhodca Milan Sulety

Štartujú

ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015

najml. žiaci  4-boj: diaľka ,60m, loptička, 600m

najml. žiačky 4-boj : diaľka ,60m, loptička, 600m

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar 

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 9.6.2023 /piatok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

Pretekári z oddielov ZsAZ 3 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 10 €.

Štartovné a pokuty pre členov ZsAZ budú vyfakturované na konci sezóny.

Dopis pretekára, zmena disciplíny len v kancelárii pretekov za poplatok 2 € za pretekára najneskôr 45 min pred začiatkom prvej disciplíny.

Disciplíny

Najmladší žiaci štvorboj
Najmladšie žiačky štvorboj

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,45 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky deň pred pretekmi od 18:00 do 09,15 hod. v deň pretekov.

Štartové čísla

Každý pretekár bude mať štartové číslo pripevnené pevne, na prednej časti tela. Vedúci družstiev preberú štartovné čísla pri kancelárii pretekov počas pretezentácia klubu/oddielu.

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov: končí 15 minút pred začiatkom technických disciplín a 10 minút pred začiatkom bežeckej disciplíny u vrchníka, resp. pomocníka štartéra. Po skončení disciplíny, vypadnutí v kvalifikácii, sú pretekári povinní opustiť plochu štadióna. Pretekári sú zároveň povinní zdržiavať sa mimo hlavnej trávnatej plochy ihriska.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie v priestoroch hlavného štadióna je zakázané. K dispozícií sú tréningové ihriská s prírodnou trávou, ktoré sa nachádzajú za hlavnou tribúnou. 

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Tituly a odmeny

Prvým trom pretekárom ZsAZ budú udelené medaily, diplomy a vecná cena.

Zdravotná služba

Bude k dispozícii počas pretekov.

Technické ustanovenia

  • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
  • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
  • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
  • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
  • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách

Záverečná ustanovenia

  1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
  2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
  3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje riadiaci súťaže.
  4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s riadiacim súťaže nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

Časový program

nedeľa, 11.6.2023
Čas Disciplíny
10:00 Otvorenie Majstrovstiev ZsAZ vo viacboji štvorboj Nžci štvorboj Nžky
10:05 diaľka najml. žci loptička najml. žky skupina A
10:35 loptička najml. žky skupina B
11:30 60 m najml. žky
11:45 60 m najml. žci
12:00 diaľka najml. žky skupina A
12:30 loptička najml. žci
12:35 diaľka najml. žky skupina B
13:20 600 m najml. žci
13:35 600 m najml. žky