<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

3. kolo družstiev ZsAZ ml. žiactva a najml. žiactva

logo ZsAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Západoslovenský atletický zväz

Dátum

20.05.2023

Miesto

Trnava (Mestský atletický štadión A.Hajmássyho, Hajdóczyho ul., Trnava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Technický riaditeľ Lukáš Kotala
Vedúci rozhodca Ľudmila Hlavačková
Riadiaci súťaže družstiev Marek Baláž - najml. žiactvo +421908132958 balaz@atletika.sk
Riadiaci súťaže družstiev Matúš Kompas - ml. žiactvo +421915722100 kompas@atletika.sk

Štartujú

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015

Obmedzenie štartu

V jednotlivých stretnutiach súťaží družstiev ZsAZ môže za družstvo na kole štartovať maximálny počet pretekárov:

 • ml. žiaci a ml. žiačky bez obmedzenia počtu,
 • najml. žiaci a najml. žiačky bez obmedzenia počtu.

Minimálny počet pretekárov nie je stanovený.

Pretekári a pretekárky v kategórii mladšieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 300m. 

Počet štartujúcich v jednotlivých disciplínach nie je obmedzený, okrem skoku do diaľky, kde môže za družstvo štartovať maximálne 5 pretekárov z jedného oddielu – klubu.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 18.5.2023 /štvrtok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

 

 

Štartovné

V súťaži družstiev najml. žiactva, ml. žiactva - klub zaplatí štartovné na každé kolo a za každé družstvo prihlásené do súťaže pred začiatkom 1. kola 10 € za kolo (ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 5 € ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10 €).

Mimo súťaže družstiev, pretekári z oddielov ZsAZ 5 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 5 € za štart.

Štartovné a pokuty pre členov ZsAZ budú vyfakturované na konci sezóny.

Dopis pretekára, zmena disciplíny len v kancelárii pretekov za poplatok 2 € za pretekára najneskôr 45 min pred začiatkom prvej disciplíny.

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m
Najmladší žiaci 60 m, 600 m, 4 x 60 m, plná lopta 1kg
Najmladšie žiačky 60 m, 600 m, kriket, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,15 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky deň pred pretekmi od 18:00  do 08,45 hod. v deň pretekov. Po tomto termíne systém automaticky  úpravu prihlášok ukončí.

Štartové čísla

V dlhých bežeckých disciplínach priamo na štarte.

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov: končí 15 minút pred začiatkom technických disciplín a 10 minút pred začiatkom bežeckej disciplíny u vrchníka, resp. pomocníka štartéra. Po skončení disciplíny, vypadnutí v kvalifikácii, sú pretekári povinní opustiť plochu štadióna. Pretekári sú zároveň povinní zdržiavať sa mimo hlavnej trávnatej plochy ihriska.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať mimo štadióna, na trávnatej a asfaltovej ploche za tribúnou. 

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Technické ustanovenia

 • V behoch nad 600 m vrátene budú prideľované štartové čísla.
 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
 • Preteky na 60m sa konajú priamo ako finálové behy – udeľujú sa priamo body.
 • Členovia štafiet musia mať jednotné dresy.
 • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
 • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje riadiaci súťaže.
 4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s riadiacim súťaže nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový program

sobota, 20.5.2023
Čas Disciplíny
09:30 chôdza 2000 m Mžci Beh chôdza 2000 m Mžky Beh výška Mžky guľa 3 kg Mžci kriket Nžky plná lopta 1kg Nžci
09:50 viacboj 100 m prek. st. žky diaľka Mžci
10:00 viacboj 100 m prek. dky
10:05 viacboj 100 m prek. st. ci
10:12 60m p 76,2-7,5 Mžci Beh
10:16 60m p 76,2-7,5 Mžky Beh
10:20 viacboj výška st. žky + dky
10:30 60 m Mžci Beh
10:40 60 m Mžky Beh
10:45 guľa 2 kg Mžky
10:50 viacboj disk st. žci
10:55 60 m Nžci Beh kriket Mžci
11:15 60 m Nžky Beh
11:30 viacboj žrď st. žci výška Mžci
11:40 1500 m Mžci Beh
11:45 viacboj guľa st. žky + dky
11:50 1500 m Mžky Beh
12:00 kriket Mžky
12:10 600 m Nžci Beh
12:30 600 m Nžky Beh
12:45 diaľka Mžky
13:00 viacboj oštep žci 600 m Mžci Beh
13:15 600 m Mžky Beh
13:30 viacboj 150 m st. žky
13:40 viacboj 200 m dky
13:50 150 m Mžci Beh
14:05 150 m Mžky Beh
14:20 4 x 60 m Nžci Beh
14:30 4 x 60 m Nžky Beh
14:42 4 x 60 m Mžci Beh
14:50 4 x 60 m Mžky Beh