<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá VsAZ družstiev starší a najmladší žiaci - 4. kolo

Logo atuke+vsaz

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia VsAZ, v spolupráci s SAZ a Technickou univerzitou v Košiciach, Atletický oddiel Akademik TU Košice

Dátum

30.09.2023

Miesto

Košice (Štadión Technickej univerzity v Košiciach, Watsonova 4/A.)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Vladislav Vovčko vovcko@gmail.com
Vedúci rozhodca Silvia Hanusová hanusovasilvia@gmail.com

Štartujú

ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011
ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 29.9.2023 (piatok) do 20:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Prosím využite možnosť aj odhlásiť, prihlásiť pretekára alebo zmeniť pôvodnú prihlášku do uvedeného termínu!

Pretekárom/pretekárkam starších vekových kategórií, ktorí majú záujem štartovať v disciplínach staršieho žiactva, toto bude umožnené mimo súťaž (bez možnosti postúpiť do finále). Prihláška pretekára „mimo súťaž“ je sprístupnená cez prihlasovací formulár na www.vsaz.sk/súťaže.

V deň pretekov opravy, resp. doplňovanie, zmeny pôvodnej prihlášky, nebudú možné!

Štartovné

Prihlásený AO/AK do súťaže družstiev VsAZ, člen VsAZ, zaplatí štartovné 23,- € za každé družstvo. Ak má AO/AK súpisku s 5 a menej pretekármi, AO/AK je od platenie štartovného za družstvo oslobodený a platí štartovné 4,- € za pretekára. Pretekári AO/AK člene VsAZ, družstva neprihláseného do súťaže družstiev VsAZ, štartujú  "mimo súťaž", platia štartovné 4,- € za pretekára. Pretekári AO/AK nečlene VsAZ, prihláseného na kolo súťaže družstiev „mimo súťaž" platí štartovné 4,- € za každý štart.

Disciplíny

Najmladší žiaci 60 m, 150 m, 1000 m, 60 m pr. 68,6, chôdza 1000 m, výška, diaľka z mies.o, guľa 2 kg, 4 x 60 m
Najmladšie žiačky 60 m, 150 m, 1000 m, 60 m pr. 68,6, chôdza 1000 m, výška, diaľka z mies.o, guľa 2 kg, 4 x 60 m
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 300 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 300 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená do ukončenia pretekov. Prezentácia začne v kancelárii pretekov o 7,30 hod. a bude ukončená o 8,30 hod.

Štartové čísla

Výdaj bude prebiehať od 7:30 hod.do 8:30 hod. Každý pretekár musia mať v priebehu súťaže štartové čísla pripevnené a to bez možnosti akejkoľvek úpravy. Pretekári v skokanských disciplínach môžu mať i jedno štartové číslo, na prsiach alebo na chrbte. Vedúci družstiev dostanú štartové čísla pri prezentácii, po zaplatení zálohy 10,- €. Tieto potom odovzdajú v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov, kedy im bude vrátená záloha. Za stratu čísla usporiadateľ účtuje 5,- €.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pred vlastnou súťažou je povolené iba mimo závodnej plochu pretekov.

Šatne

Šatne na prezlečenie budú k dispozícii v priestoroch tribúny. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Výsledky

Výsledky jednotlivých súťaží budú priebežne vyvesované na informačnej tabuli pod tribúnou a budú online k dispozícií na https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1 a na vývesnej tabuli pod tribúnou.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Tituly a odmeny

Víťazné družstvo, po vyhodnotení výsledkov štyroch kôl, získava titul Majster VsAZ na rok 2023 v kategórii starší žiaci, staršie žiačky, najmladší žiaci, najmladšie žiačky a pohár. Družstvá na 2. a 3. mieste M VsAZ dostanú diplom a pohár. Pretekári a pretekárky dostanú medaily.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané. Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 15 min. pre bežecké disciplíny, ostatné 30 min. pred začiatkom disciplíny, u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche. Súťaží sa podľa pravidiel atletiky, pokiaľ inak neupravuje súťažný poriadok alebo tieto propozície.

Základné výšky a zvyšovanie:

Starší žiaci:        výška 125 – 160 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm   žrď  160 – 350 cm po 10 cm, ďalej po 5 cm

Staršie žiačky:   výška  115 – 145 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm  žrď  160 – 250 cm po 10 cm, ďalej po 5 cm

Najmladší žiaci: výška  90 – 120 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm

Najmladšie žiačky:  výška    90 – 120 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm

Záverečná ustanovenia

  1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
  2. Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
  3. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
  4. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia VsAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
  5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.

 

 

 

Časový program

sobota, 30.9.2023
Čas Disciplíny
09:30 60 m pr. 68,6 Nžci 60 m pr. 68,6 Nžky výška Žky žrď Žci žrď Žky diaľka Žci disk 1 kg Žci kladivo 3 kg Žky kladivo 4 kg Žci
09:40 100 m pr. 83,8 Žci
09:50 100m p 76,2-8,2 Žky
10:00 60 m Nžky Rozbeh
10:20 60 m Nžci Rozbeh
10:40 60 m Žky Rozbeh guľa 4 kg Žci
11:00 60 m Žci Rozbeh výška Žci diaľka Žky disk 0,75 kg Žky
11:30 300 m pr. 76,2 Žky
11:40 300 m pr. 76,2 Žci
11:55 300 m Žky
12:05 300 m Žci guľa 3 kg Žky
12:20 60 m Nžky Finále
12:30 60 m Nžci Finále
12:40 60 m Žky Finále výška Nžky diaľka z mies.o Nžci oštep 600 g Žci
12:50 60 m Žci Finále
13:05 1000 m Nžky
13:15 1000 m Nžci guľa 2 kg Nžky
13:30 3000 m Žci
13:45 2000 m Žky
14:00 150 m Nžky
14:15 150 m Nžci výška Nžci diaľka z mies.o Nžky oštep 500 g Žky
14:30 150 m Žky
14:45 150 m Žci guľa 2 kg Nžci
15:10 4 x 60 m Nžky
15:20 4 x 60 m Nžci
15:30 4 x 300 m Žky
15:40 4 x 300 m Žci
15:50 chôdza 1000 m Nžci chôdza 1000 m Nžky
16:00 chôdza 3000 m Žci chôdza 3000 m Žky