<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov starší žiaci a staršie žiačky, 5-boj mladší žiaci a mladšie žiačky

Logo atuke+vsaz

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia VsAZ, v spolupráci so SAZ a Technickou univerzitou v Košiciach, Atletický oddiel Akademik TU Košice

Dátum

02.09.2023

Miesto

Košice (Štadión Technickej univerzity v Košiciach, Watsonova 4/A.)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ing. Vladislav Vovčko vovcko@gmail.com
Vedúci rozhodca Ing. Silvia Hanusová hanusovasilvia@gmail.com

Štartujú

ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar.

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 1. septembra 2023 (piatok do 20,00 hod.) Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

Pretekári štartujú na náklady vysielajúcej zložky. Štartovné 2,- € za pretekára u pretekárov AO/AK VsAZ, prihlásených v termíne podľa propozícií. V päťboji mladších žiakov a mladších žiačok je štartovné 3 € za každého prihláseného a potvrdeného pretekára AO/AK VsAZ. Pretekári AO/AK mimo VsAZ platia 2 € za každý štart prihláseného a potvrdeného pretekára,  v päťboji 5 €.

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 600 m, 60m p 76,2-8,5, diaľka, kriket, pätboj
Mladšie žiačky 60 m, 600 m, 60m p 76,2-7,5, diaľka, kriket, pätboj
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 60 m, 4 x 300 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,5, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 60 m, 4 x 300 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorenáo 7,30 hod do ukončenia pretekov. Začne v kancelárii pretekov . a bude ukončená o 8,30 hod. V deň pretekov opravy, resp. doplňovanie, zmeny pôvodnej prihlášky, nebudú možné!

Štartové čísla

Dostanú vedúci družstiev pri prezentácii po zaplatení zálohy 10,- €. Tieto potom odovzdajú v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov, kedy im bude vrátená záloha. Za stratu čísla usporiadateľ účtuje 5,- €.

Šatne

Šatne na prezlečenie budú k dispozícii v priestoroch tribúny. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Výsledky

Budú online k dispozícií na https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1 a na vývesnej tabuli pod tribúnou.

Protesty

Protesty proti účasti, priebehu pretekov a výsledkom sa riadia pravidlom 8 Technických pravidiel atletických súťaží Svetovej atletiky. Písomné odvolanie, o ktorom bude rozhodovať jury, sa podáva vedúcemu rozhodcovi spolu s vkladom 10 eur.

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny získava titul Majster VsAZ na rok 2023 v disciplíne ... v kategórii...... Pretekári na 1.-3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly sa udeľujú iba v prípade, že preteky začali najmenej traja pretekári. Majstrom VsAZ môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ a členovia AO/AK VsAZ.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

  1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
  2. Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 15 min. pre bežecké disciplíny, ostatné 30 min. pred začiatkom disciplíny, u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.
  3. Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.
  4. Vstup na ploch štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

 

Záverečná ustanovenia

  1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
  2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
  3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia VsAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
  4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.
  5. Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam ÚVZ SR.

Časový program

sobota, 2.9.2023
Čas Disciplíny
00:00
09:30 chôdza 3000 m Žci chôdza 3000 m Žky výška Žky žrď Žci žrď Žky kladivo 3 kg Žky kladivo 4 kg Žci pätboj Mžci pätboj Mžky
10:00 100 m pr. 83,8 Žci
10:10 100m p 76,2-8,5 Žky guľa 4 kg Žci disk 0,75 kg Žky
10:20 60m p 76,2-8,5 Mžci
10:30 60m p 76,2-7,5 Mžky
10:40 60 m Žci Rozbeh
10:55 60 m Žky Rozbeh
11:10 800 m Žci diaľka Žci disk 1 kg Žci kriket Mžci kriket Mžky
11:20 800 m Žky
11:30 3000 m Žci
11:45 2000 m Žky výška Žci
11:55 60 m Žci Finále
12:05 60 m Žky Finále
12:15 60 m Mžci guľa 3 kg Žky oštep 600 g Žci
12:25 60 m Mžky
12:40 300 m pr. 76,2 Žci
12:50 300 m pr. 76,2 Žky diaľka Mžci diaľka Mžky
13:00 300 m Žci
13:15 300 m Žky
13:30 150 m Žci oštep 500 g Žky
13:45 150 m Žky
14:00 600 m Mžci diaľka Žky
14:10 600 m Mžky
14:20 4 x 60 m Žci
14:30 4 x 60 m Žky
14:45 4 x 300 m Žci
15:00 4 x 300 m Žky