<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov - dospelí, juniori a dorast

Logo atuke+vsaz

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia VsAZ, v spolupráci so SAZ a Technickou univerzitou v Košiciach, Atletický oddiel Akademik TU Košice

Dátum

20.05.2023

Miesto

Košice (Štadión Technickej univerzity v Košiciach, Watsonova 4/A.)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ing. Vladislav Vovčko vovcko@gmail.com
Vedúci rozhodca Ing. Silvia Hanusová hanusovasilvia@gmail.com

Štartujú

ročníky 1924 - 2003
ročníky 1924 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2009
ročníky 2006 - 2009

Obmedzenie štartu

Chôdza na 5.000m dorastencov a dorasteniek sa uskutoční iba v prípade, že budú prihlásení minimálne 3 pretekári, resp. 3 pretekárky!

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná od 15.5.2023, najneskôr do 19.5.2023 (piatok) do 20:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Prosím využite možnosť aj odhlásiť, prihlásiť pretekára alebo zmeniť pôvodnú prihlášku do uvedeného termínu!

Štartovné

Pretekári štartujú na náklady vysielajúcej zložky. Štartovné dospelí, juniori 4,-€, dorast 3,- € za pretekára.

Pretekári AO/AK mimo VsAZ platia 4,- € za každý štart prihláseného a potvrdeného pretekára.

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 91,4, 400 m pr. 83,8, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, kladivo 5 kg, oštep 700 g, 4 x 100 m, 1-2-3-4
Dorastenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 400 m pr. 76,2, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 100 m, 1-2-3-4
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m
Juniori 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m pr. 99,1, 400 m pr. 91,4, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 6 kg, disk 1,75 kg, kladivo 6 kg, oštep 800 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m pr. 106,7, 400 m pr. 91,4, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 7,26 kg, disk 2 kg, kladivo 7,26 kg, oštep 800 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Začne v kancelárii pretekov o 7,30 hod. a bude ukončená o 8,30 hod. V deň pretekov opravy, resp. doplňovanie, zmeny pôvodnej prihlášky, nebudú možné! Kancelária pretekov je otvorená do ukončenia pretekov.

Štartové čísla

Výdaj bude prebiehať od 7:30 hod, do 8:30 hod. Každý pretekár musia mať v priebehu súťaže štartové číslo / štartové čísla pripevnené a to bez možnosti jeho akejkoľvek úpravy. Pretekári v skokanských disciplínach môžu mať i jedno štartové číslo, na prsiach alebo na chrbte. Štartové čísla dostanú vedúci družstiev pri prezentácii po zaplatení zálohy 10,- €. Tieto potom odovzdajú v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov, kedy im bude vrátená záloha. Za stratu čísla usporiadateľ účtuje 5,- €.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.

Šatne

Šatne na prezlečenie budú k dispozícii v priestoroch tribúny. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Výsledky

Budú online k dispozícií na https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1 a na vývesnej tabuli pod tribúnou.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny získava titul Majster VsAZ na rok 2023 v disciplíne ... v kategórii......  Pretekári na 1.-3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly sa udeľujú iba v prípade, že preteky začali najmenej traja pretekári. Majstrom VsAZ môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ a členovia AO/AK VsAZ.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.

 

Technické ustanovenia

  1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
  2. Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 15 min. pre bežecké disciplíny, ostatné 30 min. pred začiatkom disciplíny, u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.
  3. Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.
  4. Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

 

Záverečná ustanovenia

  1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
  2. Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
  3. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
  4. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia VsAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
  5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.

 

Časový program

sobota, 20.5.2023
Čas Disciplíny
09:30 5000 m M 5000 m Ž diaľka M diaľka Jri diaľka Dci disk 1,5 kg Dci disk 1,75 kg Jri disk 2 kg M kladivo 3 kg Dky kladivo 4 kg Ž kladivo 4 kg Jky kladivo 5 kg Dci kladivo 6 kg Jri kladivo 7,26 kg M
10:00 3000 m Dci 3000 m Dky žrď M žrď Jri žrď Dci žrď Ž žrď Jky žrď Dky
10:15 110 m pr. 106,7 M 110 m pr. 99,1 Jri
10:20 110 m pr. 91,4 Dci
10:25 100 m pr. 83,8 Ž 100 m pr. 83,8 Jky
10:30 100m p 76,2-8,5 Dky
10:40 100 m M Rozbeh 100 m Jri Rozbeh 100 m Dci Rozbeh výška M výška Jri výška Dci guľa 3 kg Dky guľa 4 kg Ž guľa 4 kg Jky
11:00 100 m Ž Rozbeh 100 m Jky Rozbeh 100 m Dky Rozbeh
11:20 1500 m M 1500 m Jri 1500 m Dci diaľka Ž diaľka Jky diaľka Dky disk 1 kg Ž disk 1 kg Jky disk 1 kg Dky
11:30 1500 m Ž 1500 m Jky 1500 m Dky
11:40 400 m M 400 m Jri 400 m Dci
11:50 400 m Ž 400 m Jky 400 m Dky
12:00 100 m M Finále 100 m Jri Finále 100 m Dci Finále
12:10 100 m Ž Finále 100 m Jky Finále 100 m Dky Finále
12:15 800 m M 800 m Jri 800 m Dci guľa 5 kg Dci guľa 6 kg Jri guľa 7,26 kg M
12:30 800 m Ž 800 m Jky 800 m Dky výška Ž výška Jky výška Dky oštep 500 g Dky oštep 600 g Ž oštep 600 g Jky
12:40 400 m pr. 91,4 M 400 m pr. 91,4 Jri
12:45 400 m pr. 83,8 Dci trojskok M trojskok Jri trojskok Dci trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky
13:00 400 m pr. 76,2 Ž 400 m pr. 76,2 Jky 400 m pr. 76,2 Dky
13:15 200 m M 200 m Jri 200 m Dci
13:30 200 m Ž 200 m Jky 200 m Dky
13:45 4 x 100 m M 4 x 100 m Jri 4 x 100 m Dci
14:00 oštep 700 g Dci oštep 800 g M oštep 800 g Jri 4 x 100 m Ž 4 x 100 m Jky 4 x 100 m Dky
14:15 1-2-3-4 Dci
14:30 1-2-3-4 Dky
14:45 4 x 400 m M 4 x 400 m Jri
15:00 4 x 400 m Ž 4 x 400 m Jky
15:15 chôdza 5000 m Dci chôdza 5000 m Dky chôdza 5000 m Jky