<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá VsAZ družstiev dorast a mladší žiaci - 2. kolo

Logo atuke+vsaz

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia VsAZ, v spolupráci s SAZ a Technickou univerzitou v Košiciach, Atletický oddiel Akademik TU Košice.

Dátum

06.05.2023

Miesto

Košice (Štadión Technickej univerzity v Košiciach, Watsonova 4/A.)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Vladislav Vovčko vovcko@gmail.com
Vedúci rozhodca Silvia Hanusová hanusovasilvia@gmail.com

Štartujú

ročníky 2006 - 2009
ročníky 2006 - 2009
ročníky 2010 - 2013
ročníky 2010 - 2013

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška, resp. prípadná odhláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 5.5.2023 (piatok) do 20:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Prosím využite možnosť aj odhlásiť, prihlásiť pretekára alebo zmeniť pôvodnú prihlášku do uvedeného termínu! Prihláška pretekára „mimo súťaž“ bude sprístupnená cez prihlasovací formulár na www.vsaz.sk/súťaže.

Štartovné

Prihlásený AO/AK do súťaže družstiev VsAZ, člen VsAZ, zaplatí štartovné 23,- € za každé družstvo. Ak má AO/AK súpisku s 5 a menej pretekármi, AO/AK je od platenie štartovného za družstvo oslobodený a platí štartovné 4,- € za pretekára. Pretekári AO/AK člene VsAZ, družstva neprihláseného do súťaže družstiev VsAZ, štartujú  "mimo súťaž", platia štartovné 4,- € za pretekára. Pretekári AO/AK nečlene VsAZ, prihláseného na kolo súťaže družstiev „mimo súťaž" platí štartovné 4,- € za každý štart.

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 110 m pr. 91,4, 400 m pr. 83,8, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, kladivo 5 kg, oštep 700 g, 1-2-3-4
Dorastenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 400 m pr. 76,2, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 1-2-3-4
Mladší žiaci 60 m, 150 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, 200 m pr. 76,2, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, 200 m pr. 76,2, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená do ukončenia pretekov. Prezentácia začne v kancelárii pretekov o 7,30 hod. a bude ukončená o 8,30 hod. V deň pretekov opravy, resp. doplňovanie, zmeny pôvodnej prihlášky, nebudú možné!

Štartové čísla

Výdaj bude prebiehať od 7:30 hod, do 8:30 hod.. Každý pretekár musia mať v priebehu súťaže štartové číslo / štartové čísla pripevnené a to bez možnosti jeho akejkoľvek úpravy. Pretekári v skokanských disciplínach môžu mať i jedno štartové číslo, na prsiach alebo na chrbte. Štartové čísla dostanú vedúci družstiev pri prezentácii po zaplatení zálohy 10,- €. Tieto potom odovzdajú v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov, kedy im bude vrátená záloha. Za stratu čísla usporiadateľ účtuje 5,- €.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.

 

Šatne

Šatne na prezlečenie budú k dispozícii v priestoroch tribúny. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Štartové listiny

Štartové listiny a výsledky budú vyvesené na informačnej tabuli pod tribúnou. Výsledky budú tiž online k dispozícií na https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1.
 

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

Základné výšky a zvyšovanie vo výške a žrdi určia technickí delegáti podľa výkonnosti.
Súťaží sa podľa pravidiel atletiky, pokiaľ inak neupravuje súťažný poriadok alebo tieto propozíciePretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.

Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 15 min. pre bežecké disciplíny, ostatné 30 min. pred začiatkom disciplíny, u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.

Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

 

 

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.

Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.

Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia VsAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.

Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.

 

Časový program

sobota, 6.5.2023
Čas Disciplíny
09:00 chôdza 5000 m Dci chôdza 5000 m Dky
09:30 chôdza 2000 m Mžci chôdza 2000 m Mžky výška Dky diaľka Dci kladivo 3 kg Dky kladivo 5 kg Dci oštep 700 g Dci
09:45 3000 m Dci 3000 m Dky žrď Dci žrď Dky
10:00 110 m pr. 91,4 Dci
10:10 100m p 76,2-8,5 Dky
10:20 60m p 76,2-7,5 Mžky
10:30 60m p 76,2-7,5 Mžci guľa 3 kg Mžci
10:40 100 m Dky Rozbeh
10:50 100 m Dci Rozbeh výška Dci diaľka Dky oštep 500 g Dky
11:00 60 m Mžky Rozbeh
11:20 60 m Mžci Rozbeh
11:40 100 m Dky Finále
11:50 100 m Dci Finále guľa 3 kg Dky
12:00 400 m pr. 76,2 Dky disk 1,5 kg Dci
12:15 400 m pr. 83,8 Dci výška Mžky diaľka Mžci
12:25 200 m pr. 76,2 Mžky
12:35 200 m pr. 76,2 Mžci
12:45 60 m Mžky Finále
12:55 60 m Mžci Finále guľa 5 kg Dci
13:05 400 m Dky
13:15 400 m Dci
13:25 800 m Dky
13:35 800 m Dci výška Mžci diaľka Mžky disk 1 kg Dky
13:45 1500 m Mžky
13:55 1500 m Mžci
14:10 150 m Mžky guľa 2 kg Mžky
14:30 150 m Mžci
14:50 200 m Dky
15:00 200 m Dci
15:10 4 x 60 m Mžky
15:25 trojskok Dci trojskok Dky 4 x 60 m Mžci
15:40 1-2-3-4 Dky
15:55 1-2-3-4 Dci