<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok

SAZ_ZTSDU

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK Spartak Dubnica nad Váhom

Dátum

09.09.2023 - 10.09.2023

Miesto

Dubnica nad Váhom (Mestský štadión v Dubnici nad Váhom)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Rastislav Hrbáček
Technický riaditeľ Peter Ďuriš
Športovo-technický delegát Matúš Kompas 0915722100 kompas@atletika.sk
Delegát SAZ Marek Lučka
Vedúci rozhodca Slavomíra Očkaiová
Inštruktor rozhodcov Peter Filo
Časomieru zaisťuje HRDO šport 0903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny).

Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov  športovo-technický delegát povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude vo štvrtok v týždni konania M-SR uverejnený na úvodnej internetovej stránke www.atletika.sk v časti Infopanel.

Obmedzenie štartu

Štart mimo súťaže nie je možný.

Pretekári a pretekárky v kategórii mladšieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach (vrátane štafiet), z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 300 m. Mladšie žiactvo môže štartovať vo švédskej štafete, ale nie na úseku 400 m.

Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach (vrátane štafiet), z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400 m. 

Usporiadateľ po dohode so športovo - technickým delegátom má právo neprijať prihlášku pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

V jednotlivých disciplínach budú štartovať orientačne nasledovné maximálne počty pretekárov:

60 m, 150 m, 300 m, 100 m prek., 300 m prek.                   24 štartujúcich,
800 m, 2000 m, 3000 m, 1500 m prek.                                24 štartujúcich,
chôdza                                                                                 20 štartujúcich
technické disciplíny                                                              20 štartujúcich

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:

http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 05.09.2022 (utorok) do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prihláška pretekára, ktorá bude v rozpore s rozsahom pretekania sa v SAZ nebude braná do úvahy.

Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v piatok (v týždni M-SR) odhlásiť do 14:00 hod. na e-mailovej adrese športovo-technického delegáta kompas@atletika.sk. Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 €.

Štartovné

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € za pretekára. Prihlášky po termíne budú akceptované len so súhlasom športovo - technického delegáta za poplatok 20 € za štart.

Poplatok za nenastúpenie na štart po ukončení prezentácie - 7,00 €

 

Disciplíny

Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 60 m, 4 x 300 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 60 m, 4 x 300 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v tribúne Mestského štadióna v sobotu od 11:00 hod. a v nedeľu od 9:00 do ukončenia pretekov. Najneskôr 60 minút pred prvým štartom musí byť potvrdený štart každého pretekára (sobota 13:00 a v nedeľu 9:30), vrátane menovitého zloženia štafety a štartová listina sa uzatvorí. Ohlásenú zostavu štafety je možné upraviť najneskôr 1 hodinu pred štartom, v prípade zranenia pretekára (doložiť potvrdenie lekára pretekov).

Váženie náčinia

Pretekári môžu pri súťažiach používať vlastné náčinie, ktoré však musia v sobotu a v nedeľu  predložiť na kontrolu v tribúne Mestkého štadióna najneskôr 1 hodinu pred začiatkom prvej disciplíny príslušného poldňa (sobota do 13:00, nedelu do 9:30).

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára.

Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov.

Zvolávatelňa

Pretekári sa prezentujú pred každým štartom v priestore zvolávateľne, ktorá sa nachádza pri vstupe na štadión pri štarte na 100 m.

Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.

V bežeckých disciplínach je vstup na súťažnú plochu povolený pretekárom iba v pretekárskom úbore, bez batožiny, oblečenia a obuvi, ktoré nie sú určené na súťaž. V technických disciplínach je vstup do súťažných priestorov povolený aj s taškami. 

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba v priestore pomocných ihrísk. Rozcvičovanie na ploche štadióna je zakázané!!! 

Šatne

Budú k dispozícii v obmedzenom množstve. Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1 a na vývesných tabuliach.

Výsledky

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

            Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

 • športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
 • inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
 • vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

            Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny získava titul Majster SR pre rok 2023 v kategórii starších žiakov a starších žiačok. Pretekári na 1.–3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že na súťaž nastúpia najmenej 3 pretekári, môžu byť aj z rovnakého klubu.

Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Členovia štafety musia mať jednotné dresy. Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 2. Finále v behu sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia rozbehy. V čase finále sa môže  uskutočniť vložený beh.
 3. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 4. Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

Základné výšky a zvyšovanie:

 • Žiaci

                    výška: 145, 150, 155, 160, 165, 169, 173, 176 a ďalej po 3 cm

                    žrď: 220, 240, 260, 280, 290, a ďalej po 10 cm.

 • Žiačky

                    výška: 130, 135, 140, 145, 150, 154, 158, 161 a ďalej po 3cm.

                     žrď: 180, 200, 220, 240, 250 a ďalej po 10cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť a prihlásením prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

 

Časový program

sobota, 9.9.2023
Čas Disciplíny
14:00 100m p 76,2-8,2 Žky Rozbeh žrď Žky disk 1 kg Žci kladivo 3 kg Žky
14:15 100 m pr. 83,8 Žci Rozbeh
14:30 60 m Žky Rozbeh
14:45 60 m Žci Rozbeh
15:00 100m p 76,2-8,2 Žky Finále
15:10 100 m pr. 83,8 Žci Finále
15:20 60 m Žky Finále
15:30 60 m Žci Finále žrď Žci disk 0,75 kg Žky kladivo 4 kg Žci
15:45 2000 m Žky Beh výška Žci
16:00 300 m Žky Beh
16:15 300 m Žci Beh
16:30 3000 m Žci Beh
16:45 1500 m pr. 76,2 Žky Beh
17:00 1500 m pr. 76,2 Žci Beh výška Žky
17:20 4 x 60 m Žky Beh
17:35 4 x 60 m Žci Beh
nedeľa, 10.9.2023
Čas Disciplíny
10:30 150 m Žky Rozbeh guľa 3 kg Žky oštep 600 g Žci
10:45 150 m Žci Rozbeh
11:00 800 m Žky Beh diaľka Žky
11:15 800 m Žci Beh
11:30 300 m pr. 76,2 Žky Beh
11:45 300 m pr. 76,2 Žci Beh
12:00 150 m Žky Finále guľa 4 kg Žci oštep 500 g Žky
12:10 150 m Žci Finále
12:20 chôdza 3000 m Žky diaľka Žci
12:40 chôdza 3000 m Žci
13:00 4 x 300 m Žky Beh
13:10 4 x 300 m Žci Beh
Spon_ZTSDU