<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

MSR v cezpoľnom behu - všetky kategórie

Hlavička SAZ nový

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický klub AC Malacky

Dátum

25.11.2023

Miesto

Malacky (Zámocký park, lúka pod kaštieľom)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Petr Filip 0908745912 petr.filip@centrum.sk
Športovo-technický delegát Dag Bělák 0904300170 dagbelak@gmail.com
Delegát SAZ Marco Adrien Drozda
Vedúci rozhodca Renáta Poľanská
Inštruktor rozhodcov Ján Koštial

Štartujú

ročníky 1924 - 2003
ročníky 1924 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2013
ročníky 2010 - 2013

Štart je umožnený iba pretekárom registrovaným v SAZ, resp. pretekárom registrovaným v kluboch a oddieloch SAZ. Štart iných neregistrovaných pretekárov mimo registrácie v SAZ nie je možný.

Obmedzenie štartu

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci „Rozsahu pretekania sa v SAZ“ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny). Štartovať môže len pretekár riadne registrovaný v systéme SAZ (membery), do času dokým systém automaticky prihlasovanie neukončí.

Prihlášky

Prihlasovanie pretekárov na preteky prebieha on-line na webovom portáli: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr 22.11.2023 do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prihlasovanie družstiev prebieha on-line na webovom portáli SAZ-u http://statistika.atletika.sk/kalendar
Prihlasovanie prebieha už pri prihlasovaní jednotlivých členov výberom možnosti družstvo (A, B, C). Prihláška družstiev musí byť vykonaná do 22.11.2023 do 24:00 hod.

Pre súťaž družstiev vedúci družstiev vyznačia členov družstiev v prihláške -  maximálne 5 a minimálne 3 pretekári.

Štartovné

Po potvrdení štartu zaplatí oddiel, resp. klub usporiadateľovi štartovné

  • 3 € za pretekára v kategóriách dorastu, juniorov, dospelých.
  • 2 € za pretekára v kategóriách mladšieho a staršieho žiactva.

Disciplíny

Dorastenci cezpoľný beh
Dorastenky cezpoľný beh
Juniorky cezpoľný beh
Juniori cezpoľný beh
Muži cezpoľný beh, PBeh míliari
Mladší žiaci cezpoľný beh
Mladšie žiačky cezpoľný beh
Ženy cezpoľný beh, PBeh míliari
Starší žiaci cezpoľný beh
Staršie žiačky cezpoľný beh

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov bude otvorená v priestoroch cieľa pretekov od 8:00 hod. Do 10:00 musia byť odprezentovaní všetci pretekári, urobené odhlášky a potvrdené zloženie všetkých družstiev.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia vedúci výprav pri prezentácii v kancelárii pretekov. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové čísla na hrudi a chrbte tak, aby bolo počas pretekov dobre čitateľné.

ČIipy sa budú vydávať vždy pred štartom príslušnej kategórie vo zvolávatelni (call room). Čip odovzdá pretekár po dobehnutí do cieľa vo vyhradenom koridore za cieľom.

 

 

Zvolávatelňa

Každý pretekár sa pred štartom musí osobne prezentovať vo zvolávateľni. Prezetácia vo zvolávatelni končí 15 minút pred štartom príslušnej kategórie. Po prezentácii už pretekári nesmí opustiť zvolávateľnu a na štart budú odvedení príslušným rozhodcom.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pred súťažou je povolené iba mimo súťažnej trate pretekov.

Šatne

Budú k dispozícii v budove TJ Strojár Malacky (cca 150 m od priestoru štartu a cieľa). Slúžia na prezlečenie, osprchovanie, usporiadateľ za odložené veci nezodpovedá. V budove je možnosť použiť aj toalety.

Výsledky

Výsledky jednotlivých súťaží budú priebežne vyvesované na informačnej tabuli. Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi ihneď, najneskôr však 30 minút po úradnom vyhlásení výsledkov.

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

  • športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
  • inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
  • vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

            Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Tituly a odmeny

Víťazi sa stávajú Majstrami Slovenskej republiky pre rok 2023. Pretekári a družstvá na prvých troch miestach získajú diplomy a medaile.

Titul a medaile budú udelené len v prípade, že sa pretekov zúčastnia aspoň 3 pretekári/ky, v prípade družstiev, že sa pretekov zúčastnia (nastúpia na štart) aspoň 3 družstvá.

 

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v prietore štartu a cieľa, ako aj na trase pretekov. 

Technické ustanovenia

Mladší žiaci 1,5 km 3x malý okruh
Mladšie žiačky 1,5 km 3x malý okruh
Starší žiaci 3 km 3x veľký okruh
Staršie žiačky 2 km 2x veľký okruh
Dorastenci 4 km 4x veľký okruh
Dorastenky 3 km 3x veľký okruh
Juniori 6 km 6x veľký okruh
Juniorky 4 km 4x veľký okruh
Muži - míliari 4 km 4x veľký okruh
Muži - vytrvalci 10 km 10 x veľký okruh
Ženy - míliarky 4 km 4 x veľký okruh
Ženy - vytrvalkyne 8 km 8 x veľký okruh

Povrch spevnený lesný terén, 100% tráva, prírodné prekážky, možnosť použitia bežeckých tretier.

Záverečná ustanovenia

a) Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky (WA), súťažného poriadku SAZ 2023 a týchto propozícií.

b) Pretekárska obuv musí spĺňať kritériá pravidiel WA (technické pravidlá – pravidlo 5 a 5.5 – max. hrúbka podrážky 25 mm.

c) Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť.

d) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu.

e) Usporiadateľ si vyhradzuje právo nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

f) V prípade, že pretekár bude predbehnutý vedúcim bežcom o 1 okruh, môže byť takýto pretekár stiahnutý z trate.

 

Časový program

sobota, 25.11.2023
Čas Disciplíny
10:15 Finále - Detský štafetový kros
10:25 Otvorenie Majstrovstiev Slovenska
10:30 cezpoľný beh Mžky
10:45 cezpoľný beh Mžci
11:00 cezpoľný beh Žky
11:15 cezpoľný beh Žci
11:30 Vyhlasovanie výsledkov 1.časť
11:45 PBeh míliari M
12:10 cezpoľný beh Dky
12:30 cezpoľný beh Dci
12:55 cezpoľný beh Jky PBeh míliari Ž
13:20 cezpoľný beh Jri
13:30 Vyhlasovanie výsledkov 2.časť
13:50 cezpoľný beh Ž
14:15 Vyhlasovanie výsledkov 3.časť
14:35 cezpoľný beh M
15:45 Vyhlasovanie výsledkov 4.časť

Stravovanie

Po dobehnutí do cieľa bude k dispozícii čaj.

Možnosti ubytovania


Hotel Eminent

Adresa Hotel Eminent
Web https://www.hotel-eminent.sk/
Telefón
Email
Poznámka


Hotel Atrium

Adresa Hotel Atrium
Web www.hotel-malacky.sk
Telefón
Email
Poznámka

Ďalšie informácie

Detaily trate:

500m okruh - https://www.relive.cc/view/vevWBr4J9Gq

1000m okruh - https://www.relive.cc/view/v8qkp1YWxKv

Parkovanie pre pretekárov, trénerov a rodičov sa odporúča

1. na vyhradenom mieste na Leginárskj ulici, pri Zámockom parku (oproti Okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru v Malackách), alebo

2. na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici https://maps.app.goo.gl/NxU2tRuQFNCgmGbFAhttps://maps.app.goo.gl/NxU2tRuQFNCgmGbFA