<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Finále Tipos Atletickej ligy, M-SR družstiev mužov a žien

logo SAZ nové
logo SsAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia SAZ Stredoslovenský atletický zväz v spolupráci s VŠC DUKLA Banská Bystrica

Dátum

16.09.2023

Miesto

Banská Bystrica

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Ján Gigac
Riaditeľ pretekov Radoslav Dubovský +421903627337 dubovsky@dukla.sk
Vedúci rozhodca Ivan Čillík
Inštruktor rozhodcov Marián Kalabus
Riadiaci súťaže družstiev Róbert Mittermayer - muži +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Riadiaci súťaže družstiev Jozef Malík - ženy +421908467761 malik@atletikasvk.sk
Časomieru zaisťuje KRIL

Štartujú

ročníky 1924 - 2007
ročníky 1924 - 2007

Postupujúce družstvá mužov a žien z kôl Atletickej ligy podľa súťažného poriadku Atletickej ligy 2023.

Obmedzenie štartu

 •  v každom kole i vo finále Atletickej ligy môže za družstvo štartovať maximálne 26 pretekárov.
 • v každom kole i vo finále Atletickej ligy musí za každé družstvo fyzicky nastúpiť minimálne 6 pretekárov
 • vo finále Atletickej ligy v horizontálnych skokoch a vrhačských disciplínach má každý pretekár nárok na štyri pokusy.
 • vo finále Atletickej ligy môžu štartovať v jednej disciplíne za družstvo najviac dvaja pretekári.
 • každý pretekár v súťaži družstiev môže štartovať najviac v troch disciplínach, vrátane štafety.
 • pretekári a pretekárky v kategórii juniorov môžu v jeden deň štartovať najviac v dvoch disciplínach dlhších ako 200 m.
 • pretekári a pretekárky v kategórii dorastu môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m, a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400 m.
 • pretekári kategórie staršieho žiactva a mladšie kategórie v Atletickej lige nemôžu štartovať.

 

 

 

Prihlášky

Prihlasovanie pretekárov na preteky prebieha on-line na webovom portáli:  http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr 15.9.2023 do 12:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Systém prihlášok bude obsahovať ponuku aktuálnej databázy pretekárov (i s hosťujúcimi pretekármi) a aktuálnych disciplín, ktoré sa na pretekoch uskutočnia (štafeta sa prihlási so všetkými členmi štafety).

Prihlasovanie pretekárov v rozsahu pretekania sa v SAZ vo svojej vekovej kategórii.

Disciplíny

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m pr. 106,7, 400 m pr. 91,4, 3000 m pr. 91,4, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 7,26 kg, disk 2 kg, kladivo 7,26 kg, oštep 800 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, 3000 m pr. 76,2, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Otvorená na prízemí vo veži časomiery od 12.30 hod, ukončenie prezentácie o 14.00 hod. Kancelária pretekov je otvorená do ukončenia pretekov.

Váženie náčinia

V tuneli hlavnej tribúny. Končí 30 min. pred začiatkom prvej disciplíny.

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov.

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov na všetky disciplíny (okrem hodu kladivom a vrhu guľou) bude vo zvolávateľni v tuneli tribúny. V disciplínach hod kladivom a vrh guľou bude prezentácia pretekárov u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore na tréningovom štadióne.

Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.

Koniec prezentácie pretekárov pred disciplínou:

 • Technické disciplíny (skoky a vrhy) - 30 min. pred začiatkom disciplíny
 • Skok o žrdi - 60 min. pred začiatkom disciplíny
 • Behy – 15 min. pred začiatkom disciplíny

 

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na rozcvičovacom štadióne, na plochách (miestach) na to určených.

Šatne

Šatne na prezlečenie budú k dispozícii v priestoroch tribúny. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Výsledky

Výsledky jednotlivých súťaží budú priebežne vyvesované na informačnej tabuli pod tribúnou. Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky). Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).  Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

 • športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
 • inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
 • vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla

č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 • Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole. SAZ je povinný zabezpečiť podľa príslušných pokynov podmienky na túto kontrolu.
 • Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 • Disciplíny hod kladivom a vrh guľou sa konajú na tréningovom štadióne.
 • Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

Základné výšky a zvyšovanie:                                                                                                              

Skok do výšky:

 • muži - 151, 161, 166, 171, 176, 181, 186, 191, 196, 201, 204 a ďalej po 2 cm
 • ženy - 131, 141, 146, 151, 156, 161, 166, 171, 174 a ďalej po 2 cm

Skok o žrdi:

 • muži - 265, 305, 325, 345, 365, 385, 405, 425, 435 a ďalej po 10 cm
 • ženy - 205, 225, 245, 265, 285, 305, 325, 335 a ďalej po 10 cm

 

Záverečná ustanovenia

 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 • Preteky vo všetkých bežeckých disciplínach sa uskutočňujú ako časové behy a konečné poradie v disciplíne sa určí podľa dosiahnutých časov bez ohľadu na to, v ktorom behu boli dosiahnuté.
 • Vzdialenosť odrazovej dosky v trojskoku: muži 13 m a 11 m, ženy 11 m a 9 m.
 • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 • Družstvá štartujú v jednotných klubových dresoch. Štart v inom drese (vrchný diel) je dôvodom na nepripustenie na štart.
 • Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení „Atletické súťaže 2023“, Súťažného poriadku Atletickej ligy 2023 družstiev dospelých a týchto propozícií.
 • Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 • Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.
 • Z podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe a sociálnych sieťach SAZ. Pretekári, tréneri a diváci svojou účasťou súhlasia s ich zverejnením.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový program

sobota, 16.9.2023
Čas Disciplíny
14:15 Otvorenie Finále Tipos Atletickej ligy 2023
14:30 110 m pr. 106,7 M žrď Ž diaľka Ž kladivo 7,26 kg M
14:45 100 m pr. 83,8 Ž oštep 600 g Ž
15:00 100 m M
15:10 100 m Ž
15:20 800 m M
15:35 800 m Ž
15:50 3000 m pr. 91,4 M výška Ž diaľka M
16:10 3000 m pr. 76,2 Ž kladivo 4 kg Ž oštep 800 g M
16:30 200 m M
16:40 200 m Ž
17:00 400 m pr. 91,4 M žrď M
17:15 400 m pr. 76,2 Ž výška M trojskok Ž
17:30 1500 m M
17:40 1500 m Ž guľa 7,26 kg M disk 1 kg Ž
17:50 400 m M
18:00 400 m Ž
18:10 5000 m M
18:35 5000 m Ž trojskok M
19:00 4 x 100 m M
19:10 guľa 4 kg Ž disk 2 kg M 4 x 100 m Ž
19:20 chôdza 5000 m M chôdza 5000 m Ž
20:00 4 x 400 m M
20:10 4 x 400 m Ž
20:30 Vyhlásenie výsledkov Finále Tipos Atletickej ligy 2023