<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

3. kolo Tipos Atletickej ligy

logo SAZ nové
logo ASKTT

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia SAZ Atletický klub AŠK Slávia Trnava

Dátum

02.09.2023

Miesto

Trnava (Mestský atletický štadión A. Hajmássyho, Hajdóczyho ulica)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Lukáš Kotala +421915783836 llukas.kotala@gmail.com
Manažér pretekov Matej Lietavec +421903969120 lietavec.matej@gmail.com
Vedúci rozhodca Peter Filo
Inštruktor rozhodcov Miroslav Illéš
Riadiaci súťaže družstiev Róbert Mittermayer - muži +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Riadiaci súťaže družstiev Jozef Malík - ženy +421908467761 malik@atletika.sk
Časomieru zaisťuje KRIL

Štartujú

ročníky 1924 - 2007
ročníky 1924 - 2007

Družstvá mužov a žien, na základe prihlášky, podľa súťažného poriadku Atletickej ligy 2023.

Na jednotlivých kolách ligy štartujú pretekári zúčastnených družstiev a pretekári klubov nezapojených do súťaže družstiev, zahraniční pretekári v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie.

Obmedzenie štartu

 • a) V každom kole i vo finále Atletickej ligy môže za družstvo štartovať maximálne 26 pretekárov. 
 • b) V každom kole i vo finále Atletickej ligy musí za každé družstvo fyzicky nastúpiť minimálne 6 pretekárov.
 • c) Každý pretekár v súťaži družstiev môže štartovať najviac v troch disciplínach, vrátane štafety.
 • d) Pretekári a pretekárky v kategórii juniorov môžu v jeden deň štartovať najviac v dvoch disciplínach dlhších ako 200 m.
 • e) Pretekári a pretekárky v kategórii dorastu môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m, a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400 m.
 • f) Pretekári kategórie staršieho žiactva a mladšie kategórie v Atletickej lige nemôžu štartovať.

 

Prihlášky

Prihlasovanie pretekárov na preteky prebieha on-line na webovom portáli: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr 1.9.2023 do 12:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Systém prihlášok bude obsahovať ponuku aktuálnej databázy pretekárov (i s hosťujúcimi pretekármi) a aktuálnych disciplín, ktoré sa na pretekoch uskutočnia (štafeta sa prihlási so všetkými členmi štafety).

Prihlasovanie pretekárov v rozsahu pretekania sa v SAZ vo svojej vekovej kategórii.

Štartovné

Poplatok 5 € za pretekára oddielu nezapojeného do Atletickej ligy a individuálneho člena SAZ sa po ukončení súťaže vyfakturuje klubu.

Disciplíny

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 106,7, 400 m pr. 91,4, 3000 m pr. 91,4, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 7,26 kg, disk 2 kg, kladivo 7,26 kg, oštep 800 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, 3000 m pr. 76,2, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v administratívnych priestoroch pod tribúnou štadióna v deň pretekov od 09:00 hod. Do 10:30 hod. (kladivo M do 9:30) musí byť potvrdený štart každého pretekára a prihlášky sa uzatvoria. Menovité zloženie štafiet musí byť nahlásené najneskôr hodinu pred štartom štafety.

Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie pretekára na štart znamená podľa pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.

Váženie náčinia

Váženie náčinia bude prebiehať v priestore za tribúnou od 9:00 do 10:00 (kladivo muži do 9:30). Skontrolované náčinie bude doručené k miestu disciplíny.

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov.

Zvolávatelňa

Prezentácia pre všetky disciplíny bude umiestnená za hlavnou tribúnou na trávnatej ploche označená nápisom „Zvolávatelňa“. V bežeckých disciplínach končí 20 min. pred začiatkom disciplíny, v technických disciplínach končí prezentácia 25 min. pred začiatkom disciplíny, v skoku o žrdi končí 60 min. Pred začiatkom disciplíny. Zo zvolávateľne budú pretekári odvedení vrchníkom na svoju disciplínu

Rozcvičovanie

Iba mimo hlavnej plochy štadióna na asfaltovom okruhu resp. na trávnatej ploche. V prípade nepriaznivého počasia bude na rozcvičovanie k dispozícii aj telocvičňa Slávia

Šatne

Šatne sú zabezpečené v sociálnej budove atletického klubu. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Výsledky

 Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk a na informačnej tabuli. 

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky). Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).  Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

 • športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
 • inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
 • vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Tituly a odmeny

V disciplínach Atletickej ligy v zmysle Súťažného poriadku Atletickej ligy 2023:

Organizátor vypisuje špeciálne prize money:            

                                       1. miesto - 70 €

                                       2. miesto - 50 €

                                       3. miesto - 30 €

V disciplínach:

Diaľka muži - Memoriál Antona Hajmássyho

Disk muži - Memoriál Mikuláša Čordáša

1500m ženy - Štít mesta Trnava

Diaľka ženy - Memoriál Jána Butka

Disk ženy - Memoriál Radky Charfreitagovej

Špeciálne prize money budú vyplatené vo vybraných disciplínach iba v prípade dosiahnutia výkonu 850 bodov a viac podľa tabuliek. V prípade slabšieho výkonu ako 850 b. sú odmeny polovičné.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 • Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole. SAZ je povinný zabezpečiť podľa príslušných pokynov podmienky na túto kontrolu.
 • Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 9 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Súčasťou prezentácie vo zvolávateľni je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.
 • Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať len na vedľajších plochách, mimo trávnatej plochy vo vnútri oválu,
 • Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

Základné výšky a zvyšovanie:                                                                                                                       

Skok do výšky:

 • Muži: 150,160,165,170,175,180,185,190,195,200,203...a ďalej po 2cm

 • Ženy: 130,140,145,150,155,160,165,170,173...a ďalej po 2 cm

Skok o žrdi:

 • Muži: 260, 300, 320, 340, 360 ,380, 400, 420, 430  a ďalej po 10cm

 • Ženy: 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 330 a ďalej po 10 cm

Záverečná ustanovenia

 • Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 • Preteky vo všetkých bežeckých disciplínach sa uskutočňujú ako časové behy a konečné poradie v disciplíne sa určí podľa dosiahnutých časov bez ohľadu na to, v ktorom behu boli dosiahnuté.
 • Vzdialenosť odrazovej dosky v trojskoku: muži 13 m a 11 m, ženy 11 m a 9 m.
 • Družstvá štartujú v jednotných klubových dresoch. Štart v inom drese (vrchný diel) je dôvodom na nepripustenie na štart.
 • Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení „Atletické súťaže 2023“, Súťažného poriadku Atletickej ligy 2023 družstiev dospelých a týchto propozícií.
 • Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 • Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.
 • Z podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe a sociálnych sieťach SAZ.

 

 

 

 

 

 

 

Časový program

sobota, 2.9.2023
Čas Disciplíny
10:00 kladivo 7,26 kg M
10:45 4 x 400 m reprezentácia 4 x 400 m M Vložený beh
10:55 Otvorenie 3. kola Atletickej ligy
11:00 100 m Ž žrď Ž diaľka M kladivo 4 kg Ž
11:20 100 m M
11:40 400 m pr. 76,2 Ž
11:50 400 m pr. 91,4 M výška M
12:10 3000 m Ž
12:35 3000 m M diaľka Ž guľa 7,26 kg M disk 1 kg Ž
13:00 800 m Ž žrď M
13:10 800 m M
13:30 100 m pr. 83,8 Ž výška Ž
13:35 110 m pr. 106,7 M
13:50 1500 m Ž guľa 4 kg Ž disk 2 kg M
14:05 1500 m M trojskok M
14:25 400 m Ž
14:40 400 m M
15:00 3000 m pr. 76,2 Ž
15:20 3000 m pr. 91,4 M oštep 800 g M
15:40 200 m Ž trojskok Ž
15:50 200 m M
16:10 4 x 100 m Ž
16:20 4 x 100 m M
16:35 oštep 600 g Ž 4 x 400 m Ž
16:45 4 x 400 m M
17:00 chôdza 5000 m M chôdza 5000 m Ž