<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

MSR dorastencov a dorasteniek

logo SAZ nové
LOGO_AK__HUMENNE

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje 1.Atletický klub Humenné

Dátum

03.06.2023 - 04.06.2023

Miesto

Humenné (Hrnčiarska 13, Humenné)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Marek Lučka +421902890378 mareklucka@centrum.sk
Športovo-technický delegát Marek Baláž +421908132958 balaz@atletika.sk
Delegát SAZ Milan Laurenčík
Vedúci rozhodca Silvia Hanusová
Inštruktor rozhodcov Marián Prezbruchý
Časomieru zaisťuje Hrdo Šport +421903568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2006 - 2011
ročníky 2006 - 2011

V kategórii dorastencov a dorasteniek štartujú pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2006 a 2007, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie.

Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov  športovo-technický delegát povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude vo štvrtok v týždni konania M-SR uverejnený na úvodnej internetovej stránke www.atletika.sk v časti Infopanel.

Obmedzenie štartu

Štart mimo súťaže nie je možný.

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci rozsahu pretekania sa v SAZ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny).

Usporiadateľ po dohode so športovo - technickým delegátom má právo neprijať prihlášku pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

V jednotlivých disciplínach budú štartovať orientačne nasledovné maximálne počty pretekárov:

100 m, 100 m prek., 110 m prek.,                     32 štartujúcich,

200, 400 m, 400 m prek., 800 m,                      24 štartujúcich,

1500 m,  2000 m prek., 3000 m, chôdza          24 štartujúcich,

technické disciplíny                                           20 štartujúcich

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:

http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 30.5.2023 (utorok) do 23:59 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prihláška pretekára, ktorá bude v rozpore s rozsahom pretekania sa v SAZ nebude braná do úvahy.

Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v piatok (v týždni M-SR) odhlásiť do 14:00 hod. na e-mailovej adrese športovo-technického delegáta. Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 €.

Štartovné

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € za pretekára. Prihlášky po termíne budú akceptované len so súhlasom športovo - technického delegáta za poplatok 20 €.

Štartový poplatok sa nebude uhrádzať na mieste v deň pretekov, ale bude vystavená faktúra a zaslaná na úhradu klubom za všetkých pretekárov po súťaži. 

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 91,4, 400 m pr. 83,8, 2000 m pr. 83,8, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, kladivo 5 kg, oštep 700 g, 4 x 100 m, 1-2-3-4
Dorastenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 400 m pr. 76,2, 2000 m pr. 76,2, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 100 m, 1-2-3-4

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

V tribúne v sobotu od 11:30 hod. a v nedeľu od 9:00 do ukončenia pretekov. Ohlásenú zostavu štafety je možné upraviť najneskôr 1 hodinu pred štartom, v prípade zranenia pretekára (doložiť potvrdenie lekára pretekov).

Váženie náčinia

Pretekári môžu pri súťažiach používať vlastné náčinie, ktoré však musia v sobotu v čase od 12:00 do 14:00 hod. a v nedeľu v čase od 9:00 do 10:00 predložiť na kontrolu v priestore pred tribúnou.

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov.

Zvolávatelňa

Pretekári sa prezentujú pred každým štartom v priestore zvolávateľne, ktorá sa nachádza pri hlavnej bráne. 

Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba v priestore ZŠ. 

Šatne

Budú k dispozícii v priestore hlavnej tribúny osobitne pre mužov aj pre ženy len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Výsledky

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

            Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

 • športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
 • inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
 • vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

            Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny získava titul Majster SR pre rok 2023 v kategórii dorastencov a dorasteniek. Pretekári na 1.–3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že na súťaž nastúpia najmenej 3 pretekári, môžu byť aj z rovnakého klubu.

Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ.

 

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Členovia štafety musia mať jednotné dresy. Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 2. Finále v behu sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia rozbehy. V čase finále sa môže  uskutočniť vložený beh.
 3. V trojskoku je vzdialenosť odrazového brvna od bližšieho okraja doskočiska u dorastencov aj dorasteniek je 9 m.
 4. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 5. Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 6. Základné výšky a zvyšovanie:

  Dorastenci

  - výška: 150, 155, 160, 165, 169, 173, 177, 180, 183, 186 a ďalej po 3 cm

  - žrď: 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370, 390, 400 a ďalej po 10 cm

  Dorastenky

  - výška: 140, 145, 150, 155, 160, 163, 166  ďalej po 3 cm

  - žrď : 200, 220, 240, 260, 280, 290, 300 a ďalej po 10 cm  

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť a prihlásením prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Časový program

sobota, 3.6.2023
Čas Disciplíny
14:00 Otvorenie MSR
14:10 100m p 76,2-8,5 Dky Rozbeh žrď Dci guľa 5 kg Dci
14:20 110 m pr. 91,4 Dci Rozbeh
14:40 100 m Dky Rozbeh disk 1 kg Dky
14:55 100 m Dci Rozbeh
15:10 400 m Dky Finále diaľka Dky
15:25 400 m Dci Finále
15:40 100m p 76,2-8,5 Dky Finále
15:50 110 m pr. 91,4 Dci Finále žrď Dky guľa 3 kg Dky disk 1,5 kg Dci Finále
16:05 Prvý blok vyhlasovania
16:15 100 m Dky Finále
16:20 100 m Dci Finále
16:30 800 m Dky Finále diaľka Dci
16:45 800 m Dci Finále
17:00 3000 m Dky Finále
17:20 3000 m Dci Finále
17:40 4 x 100 m Dky Finále
18:00 4 x 100 m Dci Finále
18:10 chôdza 5000 m Dky Finále
18:45 chôdza 5000 m Dci Finále
18:50 Druhý blok vyhlasovania
nedeľa, 4.6.2023
Čas Disciplíny
10:00 200 m Dky Rozbeh výška Dci trojskok Dky kladivo 5 kg Dci oštep 500 g Dky
10:15 200 m Dci Rozbeh
10:35 1500 m Dky Finále
10:50 1500 m Dci Finále
11:10 400 m pr. 76,2 Dky Finále
11:25 400 m pr. 83,8 Dci Finále výška Dky trojskok Dci kladivo 3 kg Dky oštep 700 g Dci
11:35 Prvý blok vyhlasovania
11:45 200 m Dky Finále
11:50 200 m Dci Finále
12:10 2000 m pr. 76,2 Dky Finále
12:30 2000 m pr. 83,8 Dci Finále
12:45 1-2-3-4 Dky Finále
13:00 1-2-3-4 Dci Finále
13:10 Druhý blok vyhlasovania

Ďalšie informácie

Upozorňujeme na mienu úpravu časového programu - disk, guľa.