<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá SR v polmaratóne mužov a žien, veteránov a veteránok

Logo SAZ nové

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Obec Čečehov, v spolupráci s BK Steel Košice a VsAZ Košice

Dátum

26.03.2023

Miesto

Čečehov (kultúrny dom v Čečehove, okr.Michalovce)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Peter Buc 0905299189 peter.buc1959@gmail.com
Športovo-technický delegát Róbert Mittermayer 0908481230 mittermayer@atletika.sk
Delegát SAZ Pavel Kováč
Vedúci rozhodca Silvia Hanusová 0944611313 hanusova@atletika.sk
Časomieru zaisťuje Time4Fun Moldava https://time4fun.sk/

Štartujú

ročníky 1924 - 2005
ročníky 1924 - 2005
ročníky 1924 - 1988
ročníky 1924 - 1988

M-SR mužov, žien, veteránov a veteránok - jednotlivcov 
M-SR mužov, žien - družstiev.

  • Muži - ročníky narodenia 2003 a starší, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa v svojej vekovej kategórii (juniori)
  • Ženy - ročníky narodenia 2003 a staršie, prípadne mladší v    rozsahu pretekania sa v svojej vekovej kategórii (juniorky)

Usporiadateľ neakceptuje prihlášku  mladších   pretekárov a pretekárok, ktorí v deň konania behu nedosiahnu vek 18 rokov, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line do 23.03.2023 do 24:00 hod. prostredníctvom www.pretekaj.sk

a zároveň je nutné sa prihlásiť aj on-line na webovom portáli

http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná do 23.03.2023 do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prihlasovanie družstiev:

Prihlasovanie družstiev prebieha on-line na webovom portáli SAZ-u

http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihlasovanie prebieha už pri prihlasovaní jednotlivých členov výberom možnosti družstvo (A, B, C). Prihláška družstiev musí byť vykonaná do 23.03.2023 do 24:00 hod.

Súťaž družstiev:                  
Družstvo tvoria najmenej traja a najviac piati pretekári.
Hodnotené budú iba družstvá, ktorých aspoň traja členovia dobehnú resp. dôjdu do cieľa. O umiestnení družstva rozhodne súčet dosiahnutých časov troch najlepších pretekárov družstva.

Hosťovanie:                         
upravuje hosťovací poriadok SAZ.

Štartovné

15 € platba do 23.3.2023 - platba kartou.

Štartovné zahŕňa:               

účastnícku medailu, občerstvenie, pitný režim počas a po pretekoch.

Disciplíny

Muži polmaratón
Veteráni polmaratón
Veteránky polmaratón
Ženy polmaratón

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Štartové čísla

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak, aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté.

Štartovné číslo s čipom sa po dobehu vracia organizátorovi

Šatne

Toalety sa budú nachádzať v kultúrnom dome obce Čečehov + mobilne WC

Výsledky

Meranie časov

meranie času zabezpečuje firma Time4Fun Moldava https://time4fun.sk/
štartovné číslo s čipom sa po dobehu vracia organizátorovi. 

Výsledky

 Budú zverejnené po skončení podujatia na stránke www.pretekaj.sk  https://time4fun.sk/

Oficiálne výsledky budú zverejnené aj na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Tituly a odmeny

Víťaz každej kategórie získava titul Majster SR na rok 2023.

Pretekári na 1.– 3. mieste dostanú medailu a diplom. Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ. (Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční počas slávnostného ceremoniálu).

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční 30 min. po dobehnutí posledného pretekára.

Zdravotná služba

V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trati, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Technické ustanovenia

ŠTART - Nedeľa 23.marca 2023 o 13:00 hod. polmaratón, 13:15 hod.5 km

TRAŤ - Štart a cieľ pretekov je v Obci Čečehov (okres Michalovce). Dĺžka trate je 21097,5 m a je oficiálne zmeraná a certifikovaná. Vedie obcami Čečehov, Jastrabie, Iňačovce, Zemplínska Široká, Michalovce - časť Vrbovec, Čečehov. Celý povrch trate je asfaltový a má nulové prevýšenie.

Maximálny počet : 350  účastníkov na polmaratón/po naplnení sa ďalšie prihlášky neprijímajú/

Pretekárska obuv musí spĺňať kritériá pravidiel WA (technické pravidlá – pravidlo 5 a 5.5 – max. hrúbka podrážky 40 mm); pretekár je povinný pri vstupe do štartového koridoru na požiadanie príslušného rozhodcu predložiť obuv na kontrolu.

Zoznam povolenej bežeckej a atletickej obuvi nájdete na tomto linku: https://www.atletika.sk/wp- content/uploads/2021/03/Zoznam-povolenej-obuvi-podla-WA-od- 5.-3.-2021.pdf

Pretekár môže opustiť cestu s povolením a pod dohľadom rozhodcu pod podmienkou, že si tým neskráti pretekovú vzdialenosť. Pretekár musí ihneď odstúpiť z pretekov na príkaz zdravotníka určeného organizačným výborom podujatia. Akékoľvek sprevádzanie, resp. akákoľvek pomoc pretekárovi počas súťaže inými osobami, s výnimkou nevyhnutného, záchranárskeho zásahu  sa považuje za nedovolenú pomoc

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel svetovej atletiky, SAZ a týchto propozícii. Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť, sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Organizátor neručí za stratu osobných vecí pretekárov počas preteku

Časový program

nedeľa, 26.3.2023
Čas Disciplíny
13:00 polmaratón M polmaratón Ž polmaratón V polmaratón Vky

Ďalšie informácie

Ohlásenie neúčasti:       zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 23.3.2023 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia. V prípade ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho lekára do 24.3.2023 má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia.

Výmena pretekára:       V prípade ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať Vaše štartové číslo na iného účastníka (s jeho súhlasom) poplatok 5€, môžete tak urobiť písomne na peter.buc1959@gmail.com najneskôr do 23.3.2023 Kontaktovať nás však musí osoba ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Upozornenia pre pretekárov:

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia). Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.), pravidiel SAZ a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov.

Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.