<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Halové majstrovstvá SR vo viacboji mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok

Logo SAZ nové

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Slovenský atletický zväz

Dátum

11.03.2023 - 12.03.2023

Miesto

Bratislava (športová hala ELÁN, Bajkalská 7, Bratislava, 48°09'51.31"N 17°08'25.47"E)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Marco Adrien Drozda +421908953830 drozda@atletika.sk
Technický riaditeľ Milan Drozda
Športovo-technický delegát Marián Kalabus +421948285506 marian.kalabus@gmail.com
Vedúci rozhodca Branislav Droščák brano.droscak@gmail.com
Inštruktor rozhodcov Silvia Hanusová hanusovasilvia@gmail.com
Časomieru zaisťuje Časomiera KRIL casomiera.kril@gmail.com

Štartujú

ročníky 1924 - 2003
ročníky 1924 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov  športovo-technický delegát povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude v stredu v týždni konania M-SR uverejnený na úvodnej internetovej stránke www.atletika.sk v časti Infopanel.

Na základe dohody medzi národnými zväzmi môžu štartovať i nečlenovia SAZ prihlasujúci sa športovo – technickému delegátovi. Ich výsledky sa však do poradia M-SR nezapočítavajú.

 

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:

http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 7.3.2023 (utorok) do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prihláška pretekára, ktorá bude v rozpore s rozsahom pretekania sa v SAZ nebude braná do úvahy.

Na majstrovstvách SR môžu štartovať všetci pretekári registrovaní v SAZ. Do výsledkov M-SR (vrátane medailí a bodovania klubov) sa však započítavajú iba štátni príslušníci - občania SR, cudzinci registrovaní v SAZ nie.

Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v piatok (v týždni M-SR) odhlásiť do 14:00 hod. na e-mailovej adrese športovo-technického delegáta. Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 €.

Štartovné

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 3 € za pretekára v kategórii mužov, žien, juniorov a junioriek, a 2 € v kategórii dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok. Štartovné pre nečlenov SAZ zo zahraničia je 10 €.

Prihlášky po termíne môžu byť akceptované len so súhlasom športovo - technického delegáta za poplatok 20 €.

Štartový poplatok sa nebude uhrádzať na mieste v deň pretekov, ale bude vystavená faktúra a zaslaná na úhradu klubom za všetkých pretekárov po súťaži. 

Disciplíny

Dorastenci sedemboj h
Dorastenky pätboj h
Juniorky pätboj h
Juniori sedemboj h
Muži sedemboj h
Mix 4 x 400 m
Ženy pätboj h
Starší žiaci sedemboj h
Staršie žiačky pätboj h

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale v sobotu od 8:30 hod. do ukončenia pretekov. Do 9:30 hod. musí byť potvrdený štart každého pretekára vo viacboja a štartová listina sa uzatvorí. 

Váženie náčinia

Pretekári môžu pri vrhu guľou používať vlastné náčinie, ktoré však musia v sobotu aj v nedeľu  v čase od 09:00 do 10:00 hod. predložiť na kontrolu v kancelárii pretekov.

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára.

Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených (menia sa flexibilne podľa prebiehajúcich disciplín).

Šatne

Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre mužov aj pre ženy len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

            Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

 • športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
 • inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
 • vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

            Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny získava titul Majster SR pre rok 2023 vo viacboji v kategórii muži, ženy, juniori, juniorky, dorastenci, dorastenky, st. žiaci, st. žiačky. Pretekári na 1.–3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že na súťaž nastúpia najmenej 3 pretekári, môžu byť aj z rovnakého klubu.

Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). 
 2. Vo vrhu guľou môže byť použité vlastné náčinie, ktoré musí prejsť vážením a meraním náčinia v priestore kancelárie pretekov.
 3. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 4. V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 5. Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 6. Vstup na plochu haly je možný iba v čistej obuvi.
 7. Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách.
 8. Základné výšky:

  Skok do výšky:         
  muži – 154 cm, ženy – 129 cm, juniori – 145 cm, juniorky – 126 cm, dorastenci – 136 cm, dorastenky – 123 cm, st. žiaci – 130 cm, st. žiačky – 120 cm;

  Skok o žrdi:               
  muži – 215 cm, juniori – 205 cm, dorastenci – 195 cm, starší žiaci – 185 cm.

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť a prihlásením prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Časový program

sobota, 11.3.2023
Čas Disciplíny
10:25 Otvorenie pretekov
10:30 pätboj h Dky
10:40 pätboj h Jky
10:45 pätboj h Ž
10:55 sedemboj h Žci
11:05 sedemboj h Dci
11:15 sedemboj h Jri
11:20 sedemboj h M
15:45 Slávnostný ceremoniál Dky
16:00 4 x 400 m Mix
16:20 Slávnostný ceremoniál Jky, Ž
16:30 Slávnostný ceremoniál 4x 400 m mix
nedeľa, 12.3.2023
Čas Disciplíny
10:30 pätboj h Žky
14:45 Slávnostný ceremoniál Žci
15:40 Slávnostný ceremoniál Dci
15:50 Slávnostný ceremoniál Jri, M
16:10 Slávnostný ceremoniál Žky