<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Halové majstrovstvá SR veteránov a veteránok

Logo SAZ nové

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Slovenský atletický zväz

Dátum

18.02.2023

Miesto

Bratislava (športová hala ELÁN, Bajkalská 7, Bratislava, 48°09'51.31"N 17°08'25.47"E)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ján Dömény domeny@atletika.sk
Technický riaditeľ Bělák Dag dagbelak@gmail.com
Športovo-technický delegát Milan Beliansky milan.beliansky@gmail.com
Delegát SAZ Róbert Mittermayer
Vedúci rozhodca Peter Filo filo@atletikasvk.sk
Inštruktor rozhodcov Silvia Hanusová hanusovasilvia@gmail.com
Časomieru zaisťuje Časomiera KRIL casomiera.kril@gmail.com

Štartujú

ročníky 1924 - 1988
ročníky 1924 - 1988

Pretekári a pretekárky s dátumom narodenia 18.2.1988 a starší, v 1-ročných kategóriách. Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci dátum 18.2.2023.

Môžu štartovať i nečlenovia SAZ. Ich výsledky sa však do poradia M-SR nezapočítavajú.

Zoznam prihlásených pretekárov bude vo štvrtok 16.1.2022 uverejnený na internetovej stránke www.atletika.sk a www.masterstrack.sk

Obmedzenie štartu

Pretekári a pretekárky vo veteránskych kategóriách môžu štartovať maximálne v troch disciplínach.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli

http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 15.2.2023 (streda) do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Každý pretekár môže štartovať maximálne v 3 disciplínach.

Členov SAZ prihlasujú kluboví manažéri!

Nečlenovia SAZ a zahraniční pretekári sa prihlasujú e-mailom do 15.2.2023 do 24:00 hod. na adresu: prihlasky.veterani@gmail.com s údajmi: meno, priezvisko, úplný dátum narodenia, klub

Prihláška pretekára na viac ako tri disciplíny nebude akceptovaná.

Štartovné

Pri potvrdení štartu pretekár alebo klub (oddiel), zaplatí štartovné 3 € za pretekára. Štartovné nečlenov SAZ a pretekárov zo zahraničia je 10 €.

Prihlášky po termíne budú prijaté len so súhlasom športovo-technického delegáta za príplatok 20 €.

Disciplíny

Veteráni 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m pr. 99,1, 60 m pr. 91,4, 60 m pr. 83,8, 60m p 76,2-7,5, 60 m pr. 68,6, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, guľa 4 kg, guľa 5 kg, guľa 6 kg, guľa 7,26 kg
Veteránky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m pr. 83,8, 60m p 76,2-7,5, 60m p 76,2-8,2, 60 m pr. 68,6, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 2 kg, guľa 3 kg, guľa 4 kg

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale v sobotu od 8:00 hod. do ukončenia pretekov. Registrácia každého pretekára končí 60 min. pred štartom jeho prvej disciplíny.

Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie pretekára na štart znamená podľa pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára.

Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov.

Zvolávatelňa

.Prezentácia pretekárov a pretekárok vo zvolávateľni na disciplínu sa končí:

technické disciplíny   30 min. pred začiatkom disciplíny vo svojom sektore, skok o žrdi 50 min pred začiaktom disciplíny vo svojom sektore,

bežecké disciplíny     15 min. pred začiatkom disciplíny,

vo vyhradenom priestore zvolávateľne, odkiaľ budú pretekári a pretekárky odvedení do súťažných sektorov. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených (menia sa flexibilne podľa prebiehajúcich disciplín).

Šatne

Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre mužov aj pre ženy len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

            Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

 • športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
 • inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
 • vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

            Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny získava titul Majster SR na rok 2023 v ... (disciplína) v kategórii veterán/veteránka.

Pretekári na 1.–3. mieste dostanú medailu a diplom.

Majstrom SR a medailistami môžu byť iba členovia SAZ.

Poradie pretekárov v každej disciplíne bude stanovené podľa hodnoty prepočítaného dosiahnutého výkonu jednoročnými koeficientmi WMA.

Výsledky budú zverejnené na stránkach www.masterstrack.sk a www.atletika.sk

Výsledky budú na vyžiadanie zaslané poštou za úhradu 5 €.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. Základné výšky a zvyšovanie

  Veteráni          výška: určí vrchník disciplíny

  žrď:      200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 330 a ďalej po 10 cm  

  Veteránky       výška:  určí vrchník disciplíny

  žrď:      160, 180, 200, 220, 240, 250, 260 a ďalej po 10 cm

 2. V trojskoku bude vzdialenosť odrazového brvna od bližšieho okraja doskočiska 11 m, 9 m a 7 m.
 3. Vo vrhu guľou bude použité kovové náčinie dodané zo SAZ.
 4. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 5. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 6. V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 7. Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a prihlásením prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Časový program

sobota, 18.2.2023
Čas Disciplíny
09:30 60 m pr. 99,1 V Beh 60 m pr. 91,4 V Beh 60 m pr. 83,8 V Beh 60 m pr. 83,8 Vky Beh 60m p 76,2-7,5 V Beh 60m p 76,2-7,5 Vky Beh 60m p 76,2-8,2 Vky Beh 60 m pr. 68,6 Vky 60 m pr. 68,6 V diaľka Vky guľa 2 kg Vky guľa 3 kg Vky guľa 4 kg Vky
09:45 60 m Vky
09:55 60 m V
10:10 3000 m Vky
10:35 3000 m V diaľka V guľa 3 kg V guľa 4 kg V guľa 5 kg V guľa 6 kg V guľa 7,26 kg V
11:00 800 m Vky výška Vky výška V
11:15 800 m V žrď Vky žrď V
11:35 200 m Vky
11:50 200 m V
12:10 1500 m Vky
12:25 1500 m V trojskok V trojskok Vky
12:40 400 m Vky
12:55 400 m V

Ďalšie informácie