<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Elán míting

Logá Elán míting 2023
logo EM svetle so SAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Slovenský atletický zväz

Dátum

29.01.2023

Miesto

Bratislava (športová hala ELÁN, Bajkalská 7, Bratislava, 48°09'51.31"N 17°08'25.47"E)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Marco Adrien Drozda +421908953830 drozda@atletika.sk
Manažér pretekov Ján Dömény domeny@atletika.sk
Technický riaditeľ Dag Bělák dagbelak@gmail.com
Športovo-technický delegát Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Vedúci rozhodca Branislav Droščák brano.droscak@gmail.com
Inštruktor rozhodcov Silvia Hanusová hanusovasilvia@gmail.com
Časomieru zaisťuje Časomiera KRIL casomiera.kril@gmail.com

Štartujú

ročníky 1924 - 2007
ročníky 1924 - 2007

V kategórii mužov a žien štartujú pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2003 a starší, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie.
Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho žiactva nemôžu štartovať v kategórii dospelých.

Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov  športovo-technický delegát povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude v piatok v týždni konania Elán mítingu uverejnený na úvodnej internetovej stránke www.atletika.sk v časti Infopanel.

    

Obmedzenie štartu

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci rozsahu pretekania sa v SAZ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny).

V jednotlivých disciplínach budú štartovať orientačne nasledovné maximálne počty pretekárov:

60 m                                                                                            32 štartujúcich - 4 behy

60 m prek.                                                                                   16 štartujúcich - 2 behy

400 m                                                                                          12 štartujúcich - 3 behy

800 m                                                                                           16 štartujúcich - 2 behy

3 000 m                                                                                        24 štartujúcich - 2 behy

skok do diaľky                                                                              12 štartujúcich,

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:

Prihlásenie na preteky

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 26.1.2023 (štvrtok) do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Zahraniční pretekári sa prihlasujú športovo-technickému delegátovi na mail mittermayer@atletika.sk

Výber pretekárov s povoleným štartom bude zverejnený 27.1.2023 na webe SAZ –  atletika.sk

  

Disciplíny

Muži 60 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60 m pr. 106,7, diaľka
Ženy 60 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60 m pr. 83,8, diaľka

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale od 12:00 hod. do ukončenia pretekov. Pretekár dostane pri prezentácii dve štartové čísla. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov. Prezentácia najneskôr jednu hodinu pred začiatkom disciplíny.

Zvolávatelňa

Pretekári sa prezentujú pred každým štartom v priestore zvolávateľne, ktorá sa nachádza pri štarte na 60 m, odkiaľ budú odvedení do súťažných sektorov. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi.

Prezentácia pretekárov a pretekárok vo zvolávateľni na disciplínu sa končí:

bežecké disciplíny     15 min. pred začiatkom disciplíny,

technické disciplíny   30 min. pred začiatkom disciplíny

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať v ŠH Elán iba vo vyhradenom priestore na to určenom. 

Šatne

Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre mužov aj pre ženy len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

 

Doping

Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole. 

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. V behoch na 60 m sa pobežia dve série behov.
 2. Prvá séria sa nasadzuje do behov podľa doteraz dosiahnutých časov a druhá séria sa nasadzuje do behov podľa časov dosiahnutých v prvej sérii.
 3. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 4. V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 5. Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 6. Vstup na plochu haly je možný iba v čistej obuvi.
 7. Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách

 

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť a prihlásením prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje športovo - technický delegát.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Časový program

nedeľa, 29.1.2023
Čas Disciplíny
14:40 3000 m M Beh 1
14:53 Otvorenie pretekov
15:00 60 m pr. 83,8 Ž I. Séria diaľka M
15:10 60 m pr. 106,7 M I. Séria
15:20 60 m Ž I. Séria
15:35 60 m M I. Séria
15:53 60 m pr. 83,8 Ž II. Séria
16:00 60 m pr. 106,7 M II. Séria
16:05 60 m Ž II. Séria
16:20 60 m M II. Séria diaľka Ž
16:40 800 m Ž Beh
16:50 800 m M Beh
17:00 3000 m Ž
17:15 400 m Ž Beh
17:25 400 m M Beh
17:45 3000 m M Beh 2

Ďalšie informácie

Aktuálny časový program - 27.1.2023,12:00 hod.