<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Mládežnícky míting

Logo SAZ nové

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Slovenský atletický zväz

Dátum

28.01.2023

Miesto

Bratislava (športová hala ELÁN, Bajkalská 7, Bratislava, 48°09'51.31"N 17°08'25.47"E)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Marco Adrien Drozda +421908953830 drozda@atletika.sk
Manažér pretekov Ján Dömény domeny@atletika.sk
Technický riaditeľ Dag Bělák dagbelak@gmail.com
Športovo-technický delegát Matúš Kompas kompas@atletika.sk
Vedúci rozhodca Branislav Droščák brano.droscak@gmail.com
Inštruktor rozhodcov Peter Filo filo@atletikasvk.sk
Časomieru zaisťuje Časomiera KRIL casomiera.kril@gmail.com

Štartujú

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2009
ročníky 2006 - 2009

Štartujú pretekári a pretekárky, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov  športovo-technický delegát povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude vo štvrtok v týždni konania Mládežníckeho mítingu uverejnený na úvodnej internetovej stránke www.atletika.sk v časti Infopanel.

    

Obmedzenie štartu

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci rozsahu pretekania sa v SAZ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny).

V jednotlivých disciplínach budú štartovať orientačne nasledovné maximálne počty pretekárov (jri/dci + jky/dky):

60 m                                       8 behov CH (64)         + 8 behov D (64 štartujúcich)

60 m prek.                              4 behy CH  (16+16)     + 4 behy D (16+16 štartujúcich)

300 m                                     8 behov CH (16+16)   + 8 behov D (16+16 štartujúcich)

500 m                                     4 behy CH (16+16)      + 4 behy D (16+16 štartujúcich)

1 000 m                                  2 behy CH (10+10)      + 2 behy D (10+10 štartujúcich)

trojskok, výška, 
skok do diaľky                        24 pretekárov (12+12)   + 24 pretekárok (12+12)

 

Usporiadateľ má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:

Prihlásenie na preteky

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 25.1.2023 (streda) do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Zahraniční pretekári sa prihlasujú športovo-technickému delegátovi na mail kompas@atletika.sk 

Výber pretekárov s povoleným štartom bude zverejnený 26.1.2023 na webe SAZ –  atletika.sk

  

Disciplíny

Dorastenci 60 m, 300 m, 500 m, 1000 m, 60 m pr. 91,4, výška, diaľka, trojskok
Dorastenky 60 m, 300 m, 500 m, 1000 m, 60m p 76,2-8,5, výška, diaľka, trojskok
Juniorky 60 m, 300 m, 500 m, 1000 m, 60 m pr. 83,8, výška, diaľka, trojskok
Juniori 60 m, 300 m, 500 m, 1000 m, 60 m pr. 99,1, výška, diaľka, trojskok

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale od 10:30 hod. do ukončenia pretekov. Vedúci družstva dostane pre pretekárov pri prezentácii dve štartové čísla. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov. Prezentácia najneskôr jednu hodinu pred začiatkom disciplíny.

Zvolávatelňa

Pretekári sa prezentujú pred každým štartom v priestore zvolávateľne, ktorá sa nachádza pri štarte na 60 m, odkiaľ budú odvedení do súťažných sektorov. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi.

Prezentácia pretekárov a pretekárok vo zvolávateľni na disciplínu sa končí:

bežecké disciplíny     15 min. pred začiatkom disciplíny,

technické disciplíny   30 min. pred začiatkom disciplíny

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať v ŠH Elán iba vo vyhradenom priestore na to určenom. 

Šatne

Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre mužov aj pre ženy len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

 

Doping

Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole. 

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. V behoch na 60 m a 60 m prekážok sa pobežia dve série behov. 
  O medailovom umiestnení rozhoduje najlepší výkon z oboch behov.
 2. Prvá séria sa nasadzuje do behov podľa doteraz dosiahnutých časov a druhá séria sa nasadzuje do behov podľa časov dosiahnutých v prvej sérii.
 3. V trojskoku je vzdialenosť odrazového brvna od bližšieho okraja doskočiska u chlapcov a dievčat 9 m. 
 4. V technických disciplínach majú všetci  pretekári 3 pokusy a vo finále najlepších 8 pretekárov ďalšie 3 pokusy.
 5. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 6. V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 7. Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 8. Vstup na plochu haly je možný iba v čistej obuvi.
 9. Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách.

10 . Základné výšky a zvyšovanie:

Dorastenci a juniori: 
výška: 150, 155, 160, 165, 170, 174, 178, 182, 185, 188, 191 a ďalej po 2 cm

Dorastenky a juniorky:
výška: 130, 135, 140, 145, 149, 153, 157, 160, 163, 166 a ďalej po 2 cm

 

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

Časový program

sobota, 28.1.2023
Čas Disciplíny
11:55 Otvorenie pretekov
12:00 60m p 76,2-8,5 Dky I. Séria
12:05 diaľka Jri diaľka Dci
12:06 60 m pr. 83,8 Jky I. Séria
12:10 60 m pr. 91,4 Dci I. Séria
12:14 60 m pr. 99,1 Jri I. Séria
12:20 60 m Dky I. Séria
12:35 60 m Jky I. Séria
12:45 60 m Dci I. Séria
12:55 60 m Jri I. Séria
13:10 60m p 76,2-8,5 Dky II. Séria
13:16 60 m pr. 83,8 Jky II. Séria
13:20 60 m pr. 91,4 Dci II. Séria
13:25 60 m pr. 99,1 Jri II. Séria
13:30 diaľka Jky diaľka Dky
13:35 60 m Dky II. Séria
13:40 výška Dky výška Jky
13:50 60 m Jky II. Séria
14:00 60 m Dci II. Séria
14:10 60 m Jri II. Séria
14:25 1000 m Dky Beh
14:35 1000 m Jky Beh
14:45 1000 m Dci Beh
14:55 1000 m Jri Beh
15:10 500 m Dky Beh
15:20 500 m Jky Beh
15:25 500 m Dci Beh
15:30 výška Jri výška Dci
15:35 500 m Jri Beh trojskok Jri trojskok Jky trojskok Dci trojskok Dky
15:45 300 m Dky Beh
16:05 300 m Jky Beh
16:15 300 m Dci Beh
16:30 300 m Jri Beh

Ďalšie informácie

Aktuálny časový program.