<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Šprintérsky míting ZsAZ pre najml., ml. a st. žiactvo

logo ZsAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Západoslovenský atletický zväz

Dátum

25.06.2022

Miesto

Trnava (Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho, Hajdóczyho ulica)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer 0908481230 mittermayer@atletika.sk
Technický riaditeľ Lukáš Kotala
Športovo-technický delegát Matúš Kompas 0915722100 kompas@atletika.sk
Vedúci rozhodca Miroslav Illéš
Časomieru zaisťuje KRIL

Štartujú

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 23.6.2022 /štvrtok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

Pri potvrdení štartu oddiel zo ZsAZ zaplatí štartovné 2 € za pretekára. Štartovné pre nečlenov ZsAZ a zo zahraničia je 5 € za štart.

Štartovné a pokuty pre členov ZsAZ budú vyfakturované na konci sezóny.

Dopis pretekára, zmena disciplíny len v kancelárii pretekov za poplatok 2 € k štartovnému za pretekára najneskôr 45 min pred začiatkom prvej disciplíny.

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 100 m, 150 m
Mladšie žiačky 60 m, 100 m, 150 m
Najmladší žiaci 60 m, 150 m
Najmladšie žiačky 60 m, 150 m
Starší žiaci 60 m, 100 m, 150 m
Staršie žiačky 60 m, 100 m, 150 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 9:45 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky v deň pretekov od 7,00  do 10,15 hod. Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí.

 

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov končí 10 minút pred začiatkom bežeckej disciplíny u vrchníka, resp. pomocníka štartéra. 

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať mimo štadióna, na trávnatej a asfaltovej ploche za tribúnou. 

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Výsledky

Budú online k dispozícií na https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Tituly a odmeny

Prví traja každej disciplíny šprintérskeho mítingu získajú vecnú cenu od ZsAZ.

Víťaz 3-boja, 2-boja získa vecnú cenu. (súčet časov)

 

 

 

Technické ustanovenia

  1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
  2. Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.
  3. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
  4. V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
  5. Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
  6. Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách.

Záverečná ustanovenia

  1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
  2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
  3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
  4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Časový program

sobota, 25.6.2022
Čas Disciplíny
11:00 60 m Nžci Beh
11:10 60 m Nžky Beh
11:20 60 m Mžci Beh
11:30 60 m Mžky Beh
11:40 60 m Žci Beh
11:50 60 m Žky Beh
12:05 100 m Mžci Beh
12:15 100 m Mžky Beh
12:25 100 m Žci Beh
12:35 100 m Žky Beh
12:45 150 m Nžci Beh
12:55 150 m Nžky Beh
13:05 150 m Mžci Beh
13:15 150 m Mžky Beh
13:25 150 m Žci Beh
13:35 150 m Žky Beh