<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu, Akademické Majstrovstvá SR (15.kolo BP SAZ)

SAZ_ZTSDU

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje MSR AK Spartak Dubnica nad Váhom a AMSR z poverenia SAUŠ zabezpečuje Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava

Dátum

19.11.2022

Miesto

Dubnica nad Váhom (Letisko Slávnica)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Rastislav Hrbáček 0903568022 hrbacek@hrdosport.sk
Vedúci projektu Zdenek Národa pre AMSR zdenek.naroda@gmail.com
Manažér pretekov Branislav Droščák pre AMSR brano.droscak@gmail.com
Technický riaditeľ Peter Ďuriš
Športovo-technický delegát Dag Bělák 0904300170 dagbelak@gmail.com
Športovo-technický delegát Ivan Čillík pre AMSR
Delegát SAZ Pavel Kováč
Vedúci rozhodca Slavomíra Očkajová
Inštruktor rozhodcov Dušan Chatrnúch
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk
Lekár MUDr. Martin Šťastný

Štartujú

ročníky 1923 - 2004
ročníky 1923 - 2004
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012

Štart je umožnený iba pretekárom registrovaným v SAZ, resp. pretekárom registrovaným v kluboch a oddieloch SAZ a neregistrovaným študentom VŠ na Akademických M-SR (preukázanie sa kartou ISIC). Štart iných neregistrovaných pretekárov mimo registrácie v SAZ alebo študentov VŠ nie je možný.

Prihlášky

Zasielajú atletické kluby tak, aby najneskôr 17. novembra 2022 do 24,00 hod. bola prihláška doručená na adresu https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=52773&idGroup=5

Pre súťaž družstiev vedúci družstiev vyznačia členov družstiev v prihláške dodanej usporiadateľom. Pri prezentácii družstiev  musí byť odovzdané zloženie družstva nasledovne: maximálne 5 a minimálne 3 pretekári.

Prihlášky AM-SR

Neregistrovaní pretekári v SAZ štartujú na ISIC kartu alebo index, absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2021/2022. Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Štartovať môže aj študent maturitného ročníka SŠ 2021/2022. Študent – maturant štartuje za strednú školu. V prihláške uvedie názov vysokej alebo strednej školy namiesto klubu. Prihlášku vyplnia cez "Prihláška bez registrácie". (viď obr. na linku)

Registrovaní pretekári v SAZ: prihlasuje ich klub cez prihlášky na webe SAZ a pri prihlasovaní uvedú do poznámky názov navštevovanej vysokej alebo v prípade maturantov strednej školy (Klik na náhľad obrázku s poznámkou) do 16.11.2022, aby ich bolo možné vyhodnocovať aj v rámci Akademických MSR.

Štartovné

Po potvrdení štartu zaplatí oddiel, resp. klub usporiadateľovi štartovné

  • 3 € za pretekára v kategóriách dorastu, juniorov, dospelých.
  • 2 € za pretekára v kategóriách mladšieho a staršieho žiactva.
  • 0 € za pretekára štartujúceho na AMSR.

Disciplíny

Dorastenci cezpoľný beh
Dorastenky cezpoľný beh
Juniorky cezpoľný beh
Juniori cezpoľný beh
Muži cezpoľný beh, PBeh míliari
Mladší žiaci cezpoľný beh
Mladšie žiačky cezpoľný beh
Ženy cezpoľný beh, PBeh míliari
Starší žiaci cezpoľný beh
Staršie žiačky cezpoľný beh

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v priestoroch cieľa pretekov od 9,00 hod. do 10,00 hod. Do tohto času musia byť od prezentovaní všetci pretekári a nahlásené zloženie družstiev.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia vedúci výprav pri prezentácii v kancelárii pretekov. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové čísla na hrudi a chrbte tak, aby bolo počas pretekov dobre čitateľné.

Chipy sa budú vydávať vždy 15 min. pred štartom príslušnej kategórie vo vyhradenom priestore prezentácie. Chip odovzdá pretekár po dobehnutí do cieľa vo vyhradenom koridore za cieľom.

Výsledky

Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Protesty

Protesty proti účasti, priebehu pretekov a výsledkom sa riadia pravidlom 8 Technických pravidiel atletických súťaží Svetovej atletiky. Písomné odvolanie, o ktorom bude rozhodovať jury, sa podáva vedúcemu rozhodcovi spolu s vkladom 10 eur.

Tituly a odmeny

Víťazi sa stávajú Majstrami Slovenskej republiky pre rok 2022. Pretekári a družstvá na prvých troch miestach získajú diplomy a medaile.

Titul a medaile budú udelené len v prípade, že sa pretekov zúčastnia aspoň 3 pretekári/ky. To platí aj v prípade družstiev.

Prví traja súťažiaci jednotlivci v disciplínach AMSR získajú titul Akademického majstra SR 2022 a diplom s medailou.

 

Zdravotná služba

V priestore ciela bude k dispozícii zdravotná služba.

Technické ustanovenia

Mladší žiaci 1,5 km 1,5 kola
Mladšie žiačky 1,5 km 1,5 kola
Starší žiaci 3 km 3 kolá
Staršie žiačky 2 km 2 kolá
Dorastenci 4 km 4 kolá
Dorastenky 3 km 3 kolá
Juniori 6 km 6 kôl
Juniorky 4 km 4 kolá
Muži - míliari 4 km 4 kolá
Muži - vytrvalci 10 km 10 kôl
Ženy - míliarky 4 km 4 kolá
Ženy - vytrvalkyne 8 km 8 kôl
     
Akademické M-SR    
Muži - míliari 4 km 4 kolá
Muži - vytrvalci 10 km 10 kôl
Ženy - míliarky 4 km 4 kolá
Ženy - vytrvalkyne 8 km 8 kôl
     

V prípade predbehnutia vedúcim bežcom o 1 okruh, môže byť pretekár stiahnutý z trate.

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, súťažného poriadku SAZ 2022 a týchto propozícií.

Časový program

sobota, 19.11.2022
Čas Disciplíny
11:00 Slávnostné otvorenie
11:20 cezpoľný beh Mžky
11:30 cezpoľný beh Mžci
11:45 cezpoľný beh Žky
12:00 cezpoľný beh Žci
12:20 PBeh míliari M
12:40 cezpoľný beh Dky
13:00 cezpoľný beh Dci
13:20 cezpoľný beh Jky PBeh míliari Ž
13:40 cezpoľný beh Jri
14:10 cezpoľný beh Ž
14:30 cezpoľný beh M

Stravovanie

Po dobehnutí do cieľa bude k dispozícii čaj.

Mapa-CB Mapa CB_ako do Slávnice
Spon_ZTSDU