<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

M SR mužov, žien, juniorov a junioriek, veteránov a veteránok v cestnom behu na 10 km - jednotlivcov a družstiev (11.kolo BP SAZ)

Logo SAZ nové

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia SAZ osoh studio, s. r. o., Priama 20185/7, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, spoluorganizátor: osoh, o.z.

Dátum

24.09.2022

Miesto

Prievidza (Brose na Ulici Max Brose 20, 971 01 Prievidza, Slovenská republika)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Mário Šmýkal +421907041488 nightrunprievidza@gmail.com
Športovo-technický delegát Vladimír Prokša +421904835798 dino222a@gmail.com
Vedúci rozhodca Vladimír Prokša
Časomieru zaisťuje SunBell s.r.o. – vysledkovyservis.sk

Štartujú

ročníky 1923 - 2002
ročníky 1923 - 2002
ročníky 2003 - 2006
ročníky 2003 - 2006
ročníky 1923 - 1982
ročníky 1923 - 1987

M SR mužov, žien, juniorov a junioriek, veteránov a veteránok - jednotlivcov 
M SR mužov, žien, juniorov a junioriek družstiev.

Usporiadateľ neakceptuje prihlášku mladších pretekárov a pretekárok ako ročník narodenia 2006, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.
Pri účastníkoch do 18 rokov vrátane je potrebný podpísaný súhlas zákonného zástupcu.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line do 22.09.2022 do 24:00 hod. prostredníctvom vysledkovyservis.sk

(Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa jeho meno zobrazí v zozname prihlásených a príde mu e-mail s potvrdením.)

a zároveň je nutné sa prihlásiť aj on-line na webovom portáli

http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná do 22.09.2022 do 12:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

 

Prihlasovanie družstiev:

Prihlasovanie družstiev prebieha on-line na webovom portáli SAZ-u

http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihlasovanie prebieha už pri prihlasovaní jednotlivých členov výberom možnosti družstvo (A, B, C). Prihláška družstiev musí byť vykonaná do 22.09.2022 do 12:00 hod.

Štartovné

12 eur - pre účastníkov MSR bez ohľadu na termín registrácie

Možnosti platenia štartovného

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.
Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde vám e-mail s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak e-mail nenájdete, skontrolujte si priečinok SPAM alebo Nevyžiadaná pošta). Neuhrádzajte, prosíme, štartovné poštovou poukážkou. 

Štartové zahŕňa

 • štartové číslo,
 • merací čip,
 • medailu po prebehnutí cieľom,
 • občerstvenie na trati,
 • jedlo v cieli,
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v online prihláške.

Disciplíny

Juniorky 10 km
Juniori 10 km
Muži 10 km
Veteráni 10 km
Veteránky 10 km
Ženy 10 km

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Štartové čísla

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak, aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Šatne

Šatne, toalety a úschovňa: Možnosť prezlečenia sa bude v priestoroch štartu a cieľa. Sledujte detailné informácie, aktuality a mapku k podujatiu na nightrunprievidza.sk.

Výsledky

Meranie časov

Elektronickú časomieru zabezpečuje spoločnosť SunBell s.r.o. – vysledkovyservis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke vysledkovyservis.sk.
 

Výsledky

Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na webstránke vysledkovyservis.sk a následne na webstránke nightrunprievidza.sk. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

Oficiálne výsledky budú zverejnené aj na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Protesty

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 eur, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.
Organizátor osoh studio, s. r. o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny získava titul „Majster SR na rok 2022“. Pretekári na 1.- 3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že súťaž začali najmenej 3 pretekári, môžu byť aj z rovnakého klubu. 

Finančné odmeny:

 • 100, 70 a 50 eur pre prvých troch mužov a prvé tri ženy v absolútnom poradí.

 • 30, 20 a 10 eur pre prvých troch a prvé tri v každej kategórii.

 • 500 eur za vytvorenie traťového rekordu.

Odmeny pre každého:

 • Účastnícka medaila pre každého bežca a bežkyňu v cieli.

 • Jedlo po dobehnutí do cieľa v cene registrácie.

Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční približne o 20:15 hod.

Zdravotná služba

V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trati, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Technické ustanovenia

Štart a cieľ: Brose na Ulici Max Brose 20, Prievidza
Trať pre M-SR: 10 km, prevýšenie 8 m – mestský okruh s pevným asfaltovým povrchom
Časový limit: 60 min pre M-SR (do 18:30 hod.)

Pretekárska obuv musí spĺňať kritériá pravidiel WA (technické pravidlá – pravidlo 5 a 5.5 – max. hrúbka podrážky 40 mm); Pretekár je povinný na požiadanie príslušného rozhodcu predložiť obuv na kontrolu.
Zoznam povolenej bežeckej a atletickej obuvi nájdete na tomto linku: https://www.atletika.sk/wp-content/uploads/2021/03/Zoznam-povolenej-obuvi-podla-WA-od-5.-3.-2021.pdf 

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atleticky,  Altletických súťaží SAZ a týchto propozícií. 

Časový program

sobota, 24.9.2022
Čas Disciplíny
17:30 Štart M-SR mužov, žien, juniorov, junioriek, veteránov a veteránok v behu na 10 km 10 km M 10 km Ž 10 km Jri 10 km Jky 10 km V 10 km Vky
20:15 Vyhodnotenie výsledkov

Ďalšie informácie

Poistenie

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Na zadnej strane štartového čísla bude rovnako ako v online prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade záujmu doplňte, prosíme, predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, respektíve po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Na zadnej strane nájdete aj telefonický kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4 eurá. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.

Drobné zmeny v prihláške, ako napríklad oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.

V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Špeciálne odporúčanie

Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadne aj o využitie vlastných ľubovoľných reflexných prvkov, odporúčame použiť čelovku. Rešpektujte pokyny organizátorov a rešpektujte na trati svojich bežeckých kolegov.

Vyššia moc

Organizátor osoh studio, s. r. o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, respektíve organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, respektíve z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, respektíve jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia či zrušenia podujatia. Organizátor môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

vlnovka päta