<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá ZsAZ jednotlivcov ml. žiactva a najml. žiactva

funny_atheltics_c_v
logo ZsAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Funny athletics, TJ Družba Piešťany a Západoslovenský atletický zväz

Dátum

24.09.2022

Miesto

Piešťany (Kuzmányiho 15, Piešťany)

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Jozef Repčík +421905614225 jodulko@gmail.com
Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Technický riaditeľ Marek Baláž +421908132958 balaz@atletika.sk
Športovo-technický delegát Matúš Kompas +421915722100 kompas@atletika.sk
Vedúci rozhodca Miloš Filo
Časomieru zaisťuje KRIL

Štartujú

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

Obmedzenie štartu

 • Pretekári a pretekárky v kategórii najmladšieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach (vrátane štafiet), z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 300 m.
 • Pretekári a pretekárky v kategórii mladšieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 300m. 
 • Počet štartujúcich v jednotlivých disciplínach nie je obmedzený, okrem skoku do diaľky, kde môže za družstvo štartovať maximálne 5 pretekárov z jedného oddielu – klubu.
 • Usporiadateľ po dohode s riadiacim súťaže má právo neprijať prihlášku pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

 

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 22.9.2022 /štvrtok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

Pri potvrdení štartu zaplatí oddiel ZsAZ štartovné 2 € za pretekára. Štartovné a pokuty pre členov ZsAZ budú vyfakturované na konci sezóny.

Nečlenovia ZsAZ a pretekári zo zahraničia za poplatok  5 € / za štart .

Dopis pretekára, zmena disciplíny len v kancelárii pretekov za poplatok 2 € za pretekára najneskôr 45 min pred začiatkom prvej disciplíny.

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m
Najmladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, 60 m pr. 68,6, chôdza 1000 m, výška, diaľka z mies.o, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m
Najmladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, 60 m pr. 68,6, chôdza 1000 m, výška, diaľka z mies.o, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,15 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky v deň pretekov od 7,00  do 08,45 hod. Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí.

Štartové čísla

Výdaj bude prebiehať v kancelárii pretekov pri prezentácii. 

Štartové číslo musí mať každý pretekár v priebehu súťaže riadne pripevnené v prednej časti tela. 

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov: končí 15 minút pred začiatkom technických disciplín a 10 minút pred začiatkom bežeckej disciplíny u vrchníka, resp. pomocníka štartéra. Po skončení disciplíny, vypadnutí v kvalifikácii, sú pretekári povinní opustiť plochu štadióna. Pretekári sú zároveň povinní zdržiavať sa mimo hlavnej trávnatej plochy ihriska.

 

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať mimo štadióna, na trávnatej a asfaltovej ploche za tribúnou. 

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Tituly a odmeny

Prvým trom pretekárom ZsAZ v kategórii budú udelené medaily, diplomy a vecná cena.

Odovzdávanie bude prebiehať priebežne počas pretekov.

Zdravotná služba

Bude zabezpečená počas priebehu pretekov.

Technické ustanovenia

 • Každý pretekár bude mať pridelené štartové číslo.
 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
 • V behu na 60 m sa uskutoční aj finále.
 • Členovia štafiet musia mať jednotné dresy.
 • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
 • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách
 • Základné výšky: najml. žiaci: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 148...cm,       najml. žiačky: 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 138,...cm
 • Základné výšky: ml. žiaci: 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 158, ...cm        ml. žiačky: 105, 110, 115,120, 125, 130, 135, 140, 145, 148,...cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje riadiaci súťaže.
 4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s riadiacim súťaže nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

 

 

Časový program

sobota, 24.9.2022
Čas Disciplíny
09:20 Otvorenie M ZsAZ
09:30 chôdza 2000 m Mžci Beh chôdza 2000 m Mžky Beh výška Nžci diaľka z mies.o Nžky guľa 3 kg Mžci kriket Mžky
09:50 chôdza 1000 m Nžci Beh chôdza 1000 m Nžky Beh
10:10 60m p 76,2-7,5 Mžci Beh
10:15 60m p 76,2-7,5 Mžky Beh
10:22 60 m pr. 68,6 Nžci Beh
10:27 60 m pr. 68,6 Nžky Beh
10:40 60 m Mžci Rozbeh výška Mžky guľa 2 kg Nžky
10:50 60 m Mžky Rozbeh diaľka Mžci kriket Nžci
11:02 60 m Nžci Rozbeh
11:12 60 m Nžky Rozbeh
11:30 Otvorenie atletického štadióna
12:00 60 m Mžci Finále
12:03 60 m Mžky Finále diaľka z mies.o Nžci kriket Mžci
12:06 60 m Nžci Finále výška Nžky guľa 2 kg Mžky
12:09 60 m Nžky Finále
12:15 1500 m Mžci Beh
12:35 1500 m Mžky Beh
12:50 1000 m Nžci Beh
13:05 1000 m Nžky Beh
13:20 600 m Mžci Beh diaľka Mžky kriket Nžky
13:35 600 m Mžky Beh výška Mžci guľa 2 kg Nžci
13:50 600 m Nžci Beh
14:05 600 m Nžky Beh
14:20 150 m Mžci Beh
14:30 150 m Mžky Beh
14:40 150 m Nžci Beh
14:50 150 m Nžky Beh
15:05 4 x 60 m Mžci Beh
15:12 4 x 60 m Mžky Beh
15:24 4 x 60 m Nžci Beh
15:35 4 x 60 m Nžky Beh
logo Drupy