<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

1. kolo družstiev ZsAZ dorastencov a dorasteniek, juniorov a junioriek, mužov a žien

logo ASKTT 1
logo ZsAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AŠK Slávia Trnava a Západoslovenský atletický zväz

Dátum

01.05.2022

Miesto

Trnava (Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho, Hajdóczyho ulica)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer 0908 481 230 mittermayer@atletika.sk
Vedúci projektu Miloš Filo 0904 317 554 peter.filo51@gmail.com
Technický riaditeľ Marek Baláž
Vedúci rozhodca Juraj Králik

Štartujú

ročníky 1923 - 2002
ročníky 1923 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2008
ročníky 2005 - 2008

Obmedzenie štartu

V jednotlivých stretnutiach súťaží družstiev ZsAZ môže za družstvo na kole štartovať maximálny počet pretekárov:

 • muži a ženy bez obmedzenia počtu,

 • juniori a juniorky bez obmedzenia počtu,

 • dorastenci a dorastenky – 26 pretekárov,

Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400m. Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho žiactva nemôžu štartovať v kategórii dospelých.

Pretekári a pretekárky v kategórii dorastu môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400m.

Pretekári a pretekárky v kategórii juniorov môžu v jeden deň štartovať najviac v dvoch disciplínach dlhších ako 200 m.

Pretekári kategórie žiakov a žiačok nemôžu skákať trojskok.

Počet štartujúcich v jednotlivých disciplínach nie je obmedzený, okrem skoku do diaľky, kde môže za družstvo štartovať maximálne 5 pretekárov z jedného oddielu – klubu.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 29.4.2022 /piatok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

 

 

Štartovné

V súťaži družstiev dorastu - klub zaplatí štartovné na každé kolo a za každé družstvo prihlásené do súťaže pred začiatkom 1. kola 10 € za kolo (ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 5 € ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10 €).

Mimo súťaže družstiev, pretekári z oddielov ZsAZ 5 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 5 € za štart.

V súťaži juniorov, junioriek, mužov a žien atletický oddiel – klub zaplatí  štartovné, ktoré bude jednotné za juniora, juniorku, muža, ženu 2 € za pretekára zo ZsAZ. Nečlenovia ZsAZ a pretekári zo zahraničia za poplatok 5 €  za štart.

Štartovné pre členov ZsAZ bude vyfakturované na konci sezóny.

Dopis pretekára, zmena disciplíny len v kancelárii pretekov za poplatok 2 € za pretekára najneskôr 45 min pred začiatkom prvej disciplíny.

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 91,4, 400 m pr. 83,8, 2000 m pr. 83,8, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, kladivo 5 kg, oštep 700 g, 1-2-3-4
Dorastenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,2, 400 m pr. 76,2, 2000 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 1-2-3-4
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, 2000 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g
Juniori 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 99,1, 400 m pr. 91,4, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 6 kg, disk 1,75 kg, kladivo 6 kg, oštep 800 g
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 106,7, 400 m pr. 91,4, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 7,26 kg, disk 2 kg, kladivo 7,26 kg, oštep 800 g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, 2000 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,15 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky v deň pretekov od 7,00  do 11,30 hod. Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí.

 

 

 

Štartové čísla

V dlhých bežeckých disciplínach priamo na štarte.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať mimo štadióna, na trávnatej a asfaltovej ploche za tribúnou. 

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Technické ustanovenia

 • V behoch nad 800 m vrátene budú prideľované štartové čísla.
 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
 • Preteky na 100m sa konajú priamo ako finálové behy – udeľujú sa priamo body.
 • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
 • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách
 • Základné výšky: Výška: dorastenci: 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 183,...cm     dorastenky:130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 163,...cm
 • Základné výšky: Žrd: dorastenci: 220, 240, 260, 280, 290, 300,...cm         dorastenky: 180, 200, 220, 240, 260, 280, 290, 300...cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje riadiaci súťaže.
 4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s riadiacim súťaže nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

Časový program

nedeľa, 1.5.2022
Čas Disciplíny
12:00 žrď M žrď Ž žrď Jri žrď Jky žrď Dci žrď Dky kladivo 3 kg Dky kladivo 4 kg Ž kladivo 4 kg Jky kladivo 5 kg Dci kladivo 6 kg Jri kladivo 7,26 kg M
12:30 chôdza 3000 m Dci chôdza 3000 m Dky chôdza 3000 m M chôdza 3000 m Jri chôdza 3000 m Jky chôdza 3000 m Ž výška Dci výška Jri výška M diaľka Ž diaľka Jky diaľka Dky oštep 700 g Dci oštep 800 g Jri oštep 800 g M
13:05 110 m pr. 91,4 Dci Beh
13:07 110 m pr. 106,7 M Beh 110 m pr. 99,1 Jri Beh
13:12 100m p 76,2-8,2 Dky Beh
13:15 100 m pr. 83,8 Jky Beh 100 m pr. 83,8 Ž Beh
13:20 guľa 5 kg Dci guľa 6 kg Jri guľa 7,26 kg M
13:25 100 m Dci Beh
13:28 100 m M Beh 100 m Jri Beh
13:31 100 m Dky Beh
13:35 100 m Jky Beh 100 m Ž Beh
13:40 oštep 500 g Dky oštep 600 g Ž oštep 600 g Jky
13:48 800 m Dci Beh 800 m Jri Beh 800 m M Beh
13:50 výška Ž výška Jky výška Dky diaľka Dci diaľka Jri diaľka M
13:57 800 m Ž Beh 800 m Jky Beh 800 m Dky Beh
14:12 1500 m M Beh 1500 m Jri Beh 1500 m Dci Beh
14:22 1500 m Ž Beh 1500 m Jky Beh 1500 m Dky Beh
14:35 400 m pr. 91,4 Jri Beh 400 m pr. 91,4 M Beh 400 m pr. 83,8 Dci Beh guľa 3 kg Dky guľa 4 kg Ž guľa 4 kg Jky
14:37 400 m pr. 76,2 Dky Beh 400 m pr. 76,2 Jky Beh 400 m pr. 76,2 Ž Beh
14:40 disk 1,5 kg Dci disk 1,75 kg Jri disk 2 kg M
14:50 400 m Dci Beh
14:53 400 m Jri Beh 400 m M Beh
14:56 400 m Dky Beh
15:00 400 m Ž Beh 400 m Jky Beh
15:05 trojskok M trojskok Ž trojskok Jri trojskok Jky trojskok Dci trojskok Dky
15:15 200 m Dci Beh
15:19 200 m M Beh 200 m Jri Beh
15:23 200 m Dky Beh
15:27 200 m Jky Beh 200 m Ž Beh
15:35 disk 1 kg Dky disk 1 kg Jky disk 1 kg Ž
15:45 1-2-3-4 Dci Beh 1-2-3-4 Dky Beh
16:00 3000 m Dci Beh 3000 m Dky Beh 3000 m Jri Beh 3000 m Jky Beh 3000 m M Beh 3000 m Ž Beh
16:30 2000 m pr. 83,8 Dci Beh
16:40 2000 m pr. 76,2 Dky Beh 2000 m pr. 76,2 Jky Beh 2000 m pr. 76,2 Ž Beh