<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

1. kolo družstiev ZsAZ ml. žiakov a ml. žiačok

logo ASKTT 1
logo ZsAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AŠK Slávia Trnava a Západoslovenský atletický zväz

Dátum

01.05.2022

Miesto

Trnava (Mestský atletický štadión A.Hajmássyho, Hajdóczyho ul., Trnava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer 0908 481 230 mittermayer@atletika.sk
Vedúci projektu Matúš Kompas 0915 722 100 kompas@atletika.sk
Technický riaditeľ Marek Baláž
Vedúci rozhodca Juraj Králik

Štartujú

ročníky 2009 - 2013
ročníky 2009 - 2013

Obmedzenie štartu

Pretekár môže štartovať najviac v troch disciplínach, disciplíny nemôžu byť z jednej skupiny.

Skupiny disciplín:

1. 60 m, 150 m, skok do diaľky

2. 600 m, 1500 m, chôdza

3. skok do výšky, vrh guľou, hod loptičkou

4. 60 m prek.

5. 4 x 60 m 

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 29.4.2022 /piatok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

 

 

Štartovné

V súťaži družstiev ml. žiactva- klub zaplatí štartovné na každé kolo a za každé družstvo prihlásené do súťaže pred začiatkom 1. kola 10 € za kolo (ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 5 € ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10 €).

Mimo súťaže družstiev, pretekári z oddielov ZsAZ 5 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 5 € za štart.

Štartovné pre členov ZsAZ bude vyfakturované na konci sezóny.

Dopis pretekára, zmena disciplíny len v kancelárii pretekov za poplatok 2 € za pretekára najneskôr 45 min pred začiatkom prvej disciplíny.

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,15 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky v deň pretekov od 7,00  do 9,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí.

 

 

 

Štartové čísla

V dlhých bežeckých disciplínach priamo na štarte.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať mimo štadióna, na trávnatej a asfaltovej ploche za tribúnou. 

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Technické ustanovenia

  • V behoch nad 600 m vrátene budú prideľované štartové čísla.
  • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
  • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
  • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
  • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
  • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
  • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách
  • Základné výšky: Výška: ml. žiaci:110 cm, po 5 cm do výšky 155 cm, ďalej po 3 cm ml. žiačky: 105 cm, po 5 cm do výšky 145 cm, ďalej po 3 cm

Časový program

nedeľa, 1.5.2022
Čas Disciplíny
09:30 60m p 76,2-7,5 Mžci Beh diaľka Mžky kriket Mžci
09:40 60m p 76,2-7,5 Mžky Beh guľa 3 kg Mžci
09:55 60 m Mžci Beh
10:10 60 m Mžky Beh
10:30 150 m Mžci Beh diaľka Mžci kriket Mžky
10:45 150 m Mžky Beh výška Mžky guľa 2 kg Mžky
11:05 600 m Mžci Beh
11:15 600 m Mžky Beh
11:35 1500 m Mžci Beh výška Mžci
11:45 1500 m Mžky Beh
12:05 4 x 60 m Mžci Beh
12:15 4 x 60 m Mžky Beh
12:30 chôdza 2000 m Mžci chôdza 2000 m Mžky