<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá SR mužov a žien

logo SAZ 2 farebne SVK
logo ASKTT 2

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický klub AŠK Slávia Trnava v spolupráci s mestom Trnava

Dátum

25.06.2022 - 26.06.2022

Miesto

Trnava (Mestský atletický štadión A. Hajmássyho, Hajdóczyho ulica)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Vladimír Gubrický +421905278836 gubricky@atletika.sk
Manažér pretekov Matej Lietavec
Technický riaditeľ Lukáš Kotala
Športovo-technický delegát Jozef Malík +421908467761 malik@atletikasvk.sk
Delegát SAZ Martin Pupiš pupis@atletika.sk
Vedúci rozhodca Ľudmila Hlaváčková
Inštruktor rozhodcov Peter Filo filo@atletikasvk.sk
Časomieru zaisťuje Časomiera KRIL casomiera.kril@gmail.com

Štartujú

ročníky 1923 - 2006
ročníky 1923 - 2006

V kategórii mužov a žien štartujú pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2002 a starší, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie.
Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho žiactva nemôžu štartovať v kategórii dospelých.

Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov  športovo-technický delegát povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude v stredu v týždni konania M-SR uverejnený na úvodnej internetovej stránke www.atletika.sk v časti Infopanel.

Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v piatok (v týždni M-SR) odhlásiť do 14:00 hod. na e-mailovej adrese športovo-technického delegáta. Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 €.

Obmedzenie štartu

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci rozsahu pretekania sa v SAZ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny).

Usporiadateľ po dohode so športovo - technickým delegátom má právo neprijať prihlášku pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

V jednotlivých disciplínach budú štartovať orientačne nasledovné maximálne počty pretekárov:

100 m, 200 m, 400 m, 100 m prek., 110 m prek., 400 m prek. 32 štartujúcich,

800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 3000 m prek. 24 štartujúcich,

technické disciplíny 20 štartujúcich.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:

http://statistika.atletika.sk/kalendar 

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 21.6.2022 (utorok) do 23:59 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prihláška pretekára, ktorá bude v rozpore s rozsahom pretekania sa v SAZ nebude braná do úvahy.

Štartovné

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 3 € za pretekára. Štartovné pre nečlenov SAZ zo zahraničia je 10 €. Prihlášky po termíne budú akceptované len so súhlasom športovo - technického delegáta za poplatok 20 €.

Štartový poplatok sa nebude uhrádzať na mieste v deň pretekov, ale bude vystavená faktúra a zaslaná na úhradu klubom za všetkých pretekárov po súťaži. 

Disciplíny

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m pr. 106,7, 400 m pr. 91,4, 3000 m pr. 91,4, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 7,26 kg, disk 2 kg, kladivo 7,26 kg, oštep 800 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, 3000 m pr. 76,2, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v administratívnej miestnosti pod tribúnou v sobotu od 13.00 hod. a v nedeľu od 11.00 hod. do ukončenia pretekov. V sobotu  musí byť potvrdený štart každého pretekára do 14:00 hod. v nedeľu do 13:00 hod, vrátane menovitého zloženia štafety a prihlášky sa uzatvoria. Ohlásenú zostavu štafety je možné upraviť najneskôr 1 hodinu pred štartom (v prípade zranenia pretekára doložiť potvrdenie lekára pretekov). . Ak pretekár po uzatvorení prihlášok nenastúpi na štart, podľa pravidiel atletiky to znamená vylúčenie z ďalších súťaží a oddiel zaplatí usporiadateľovi poplatok 7 € za každé nenastúpenie.

Váženie náčinia

Váženie a meranie vrhačského náčinia sa uskutoční v sobotu od 13:00 do 14:00 hod a v nedeľu od 11:00 do 13:00 hod v priestore zvolávateľne na trávnatej ploche za tribúnou. Skontrolované náčinie bude doručené k miestu disciplíny.

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára.

Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov.

Zvolávatelňa

Prezentácia pre všetky disciplíny bude umiestnená za hlavnou tribúnou na trávnatej ploche označená nápisom „Zvolávatelňa“. V bežeckých disciplínach končí 20 min. pred začiatkom disciplíny, v technických disciplínach končí prezentácia 25 min. pred začiatkom disciplíny, v skoku o žrdi končí 60 min. pred začiatkom disciplíny. Zo zvolávateľne budú pretekári odvedení vrchníkom na svoju disciplínu.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie je možné na trávnatej ploche pri telocvični Slávia. V prípade nepriaznivého počasia bude na rozcvičovanie k dispozícii aj telocvičňa Slávia.

Šatne

Šatne sú zabezpečené v sociálnej budove atletického klubu.  Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, telocvični a priestoroch štadióna.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

            Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

 • športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
 • inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
 • vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

            Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny získava titul Majster SR pre rok 2022 v kategórii mužov a žien. Pretekári na 1.–3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že na súťaž nastúpia najmenej 3 pretekári, môžu byť aj z rovnakého klubu.

Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ.

Vyhlasovanie víťazov bude prebiehať v jednotlivých blokoch v presne stanovenom čase. 

 

Doping

Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole. 

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Členovia štafety musia mať jednotné dresy. Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 2. Finále v behu sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia rozbehy. V čase finále sa môže  uskutočniť vložený beh.
 3. V trojskoku je vzdialenosť odrazového brvna od bližšieho okraja doskočiska u mužov 11 m a u žien 9 m.
 4. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 5. V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 6. Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 7. Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách.
 8. Pretekári môžu štartovať len v povolenej bežeckej obuvi podľa Svetovej atletiky (WA) platný od 5. 3. 2021. Zoznam povolenej bežeckej a atletickej obuvi nájdete na tomto linku: https://www.atletika.sk/wp-content/uploads/2021/03/Zoznam-povolenej-obuvi-podla-WAod-5.-3.-2021.pdf 
 9. Základné výšky a zvyšovanie:

  Muži             
  výška: 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 214, 218, 221, 224 a ďalej po 2 cm
  žrď:     320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 450 a ďalej po 10 cm

  Ženy              
  výška: 150, 155, 160, 165, 169, 173, 177, 180, 183, 186 a ďalej po 2 cm
  žrď:     220, 240, 260, 280, 290 a ďalej po 10 cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť a prihlásením prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Časový program

sobota, 25.6.2022
Čas Disciplíny
15:00 Otvorenie Majstrovstiev SR
15:10 žrď M
15:12 disk 1 kg Ž
15:15 400 m pr. 91,4 M Beh
15:30 400 m pr. 76,2 Ž Beh
15:45 100 m M Rozbeh
16:05 100 m Ž Rozbeh
16:22 diaľka Ž
16:25 1500 m Ž Beh
16:40 1500 m M Beh
17:00 100 m M Finále
17:05 100 m Ž Finále
17:09 guľa 4 kg Ž
17:12 žrď Ž
17:15 400 m M Rozbeh
17:17 disk 2 kg M
17:30 400 m Ž Rozbeh
17:45 1. blok odovzdávania
18:00 diaľka M
18:10 4 x 100 m M Beh
18:20 4 x 100 m Ž Beh
18:25 guľa 7,26 kg M
18:30 5000 m M Beh
18:50 5000 m Ž Finále
19:00 2. blok odovzdávania
nedeľa, 26.6.2022
Čas Disciplíny
12:20 kladivo 7,26 kg M
13:30 kladivo 4 kg Ž
13:45 výška Ž
13:56 trojskok M
14:00 200 m M Rozbeh
14:15 200 m Ž Rozbeh
14:30 110 m pr. 106,7 M Rozbeh
14:40 oštep 600 g Ž
14:45 100 m pr. 83,8 Ž Rozbeh
15:05 400 m M Finále
15:10 400 m Ž Finále
15:25 800 m M Beh
15:30 3. blok odovzdávania
15:37 trojskok Ž
15:40 800 m Ž Beh
15:43 výška M
15:50 oštep 800 g M
15:55 200 m M Finále
16:00 200 m Ž Finále
16:10 110 m pr. 106,7 M Finále
16:15 100 m pr. 83,8 Ž Finále
16:30 3000 m pr. 91,4 M Beh
16:45 3000 m pr. 76,2 Ž Beh
17:00 4 x 400 m M Beh
17:10 4 x 400 m Ž Beh
17:15 4. blok odovzdávania