<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov mladšieho a najml. žiactva

vsaz+atuke_1 (širka 17cm)

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia VsAZ, v spolupráci s SAZ a Technickou univerzitou v Košiciach, Atletický oddiel Akademik TU Košice

Dátum

18.06.2022

Miesto

Košice (Štadión Technickej univerzity v Košiciach, Watsonova 4/A.)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ing. Vladislav Vovčko 0904832089 vovcko@gmail.com
Vedúci rozhodca Ing. Silvia Hanusová 0944611313 hanusovasilvia@gmail.com
Časomieru zaisťuje Ing. Dušan Veľký

Štartujú

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2014
ročníky 2013 - 2014

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 17.6.2022 (piatok) do 21:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

Pretekári štartujú na náklady vysielajúcej zložky. Štartovné  2,- € za pretekára. Pretekári AO/AK mimo VsAZ platia 3,- € za každý štart prihláseného a potvrdeného pretekára.

Disciplíny

Prípravka-chlapci 60 m, diaľka z mies.o, vortex
Prípravka-dievčata 60 m, diaľka z mies.o, vortex
Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m
Najmladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, chôdza 1000 m, výška, diaľka z mies.o, kriket, 4 x 60 m
Najmladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, chôdza 1000 m, výška, diaľka z mies.o, kriket, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 7,30 hod. do ukončenia pretekov. Prezentácia bude ukončená o 8,30 hod. V deň pretekov opravy, resp. doplňovanie, zmeny pôvodnej prihlášky, nebudú možné!

Prosím využite možnosť odhlásiť, prihlásiť alebo zmeniť pôvodnú prihlášku do 21:00 hod. v predvečer preteku !!!

Štartové čísla

Dostanú vedúci družstiev pri prezentácii po zaplatení zálohy 10,- €. Tieto potom odovzdajú v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov, kedy im bude vrátená záloha. Za stratu čísla usporiadateľ účtuje 5,- €.

Šatne

Šatne na prezlečenie budú k dispozícii v priestoroch tribúny. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Štartové listiny

Budú vyvesené na informačnej tabuli pod tribúnou.

 

Výsledky

Budú online k dispozícií na https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1 a na informačnej tabuli pod tribúnou.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny získava titul Majster VsAZ na rok 2022 v disciplíne ... v kategórii......  Pretekári na 1.-3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly sa udeľujú iba v prípade, že preteky začali najmenej traja pretekári. Majstrom VsAZ môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ a členovia AO/AK VsAZ.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 2. Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 15 min. pre bežecké disciplíny, ostatné 30 min. pred začiatkom disciplíny, u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.
 3. Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.
 4. Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

  Základné výšky a zvyšovanie :

  Mladší žiaci:               výška   115 – 135 po 5 cm, ďalej po 3 cm

  Mladšie žiačky:           výška   110 – 130 po 5 cm, ďalej po 3 cm

  Najmladší žiaci:           výška    90 – 120 po 5 cm, ďalej po 3 cm

  Najmladšie žiačky:       výška    90 – 120 po 5 cm, ďalej po 3 cm

 

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 3. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 4. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia VsAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.
 6. Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam ÚVZ SR

Časový program

sobota, 18.6.2022
Čas Disciplíny
09:30 60m p 76,2-7,5 Mžky výška Nžci diaľka Mžky guľa 2 kg Mžky kriket Mžci
09:40 60m p 76,2-7,5 Mžci
09:50 60 m EleZ
10:00 60 m EleH
10:10 60 m Nžky Rozbeh
10:30 60 m Nžci Rozbeh
10:50 60 m Mžky Rozbeh výška Mžci diaľka z mies.o Nžky guľa 3 kg Mžci kriket Mžky
11:10 60 m Mžci Rozbeh diaľka z mies.o EleH diaľka z mies.o EleZ
11:30 1500 m Mžky
11:40 1500 m Mžci
11:50 60 m Nžky Finále výška Nžky
11:55 60 m Nžci Finále
12:00 60 m Mžky Finále
12:05 60 m Mžci Finále
12:15 1000 m Nžky vortex EleH vortex EleZ
12:25 1000 m Nžci diaľka Mžci kriket Nžci
12:35 600 m Nžky výška Mžky
12:45 600 m Nžci
12:55 600 m Mžky
13:05 600 m Mžci
13:15 150 m Nžky
13:30 150 m Nžci
13:45 150 m Mžky
14:00 150 m Mžci diaľka z mies.o Nžci kriket Nžky
14:15 4 x 60 m Nžky
14:25 4 x 60 m Nžci
14:35 4 x 60 m Mžky
14:45 4 x 60 m Mžci
14:55 chôdza 1000 m Nžci chôdza 1000 m Nžky
15:05 chôdza 2000 m Mžci chôdza 2000 m Mžky