<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Dorastenecký míting

ATUKE logo
logo SAZ 2 farebne SVK

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, zabezpečuje Atletický oddiel Akademik TU Košice

Dátum

18.06.2022

Miesto

Košice (štadión Technickej univerzity v Košiciach, Watsonova 4/A.)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Vladislav Vovčko
Manažér pretekov Terézia Kleščová
Športovo-technický delegát Veronika Lašová
Delegát SAZ Milan Laurenčík
Vedúci rozhodca Silvia Hanusová
Časomieru zaisťuje KRIL

Štartujú

ročníky 2005 - 2008
ročníky 2005 - 2008

V kategórii dorastencov a dorasteniek štartujú pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2005 a 2006, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie.

Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov  športovo-technický delegát povolil štart.

Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude vo štvrtok v týždni konania M-SR uverejnený na úvodnej internetovej stránke www.atletika.sk v časti Infopanel.

Obmedzenie štartu

V jednotlivých disciplínach budú štartovať nasledovné maximálne počty pretekárov:

100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 100m prek., 110m prek., 400m prek.: 8 pretekárov

 diaľka, disk 1kg, disk 1,5kg, výška, žrď, kladivo 3kg:                                   6 pretekárov             

 

Pretekári a pretekárky v kategórii dorastu môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400m.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 15.6.2022 (streda) do 20:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

bez štartovného

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m pr. 91,4, diaľka, disk 1,5 kg
Dorastenky 100 m, 200 m, 400 m, 100m p 76,2-8,5, 400 m pr. 76,2, 2000 m pr. 76,2, výška, žrď, diaľka, disk 1 kg, kladivo 3 kg

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 14:30 hod. do ukončenia pretekov. Do 15:00 hod. musí byť potvrdený štart každého pretekára a štartová listina sa uzatvorí.

Váženie náčinia

Pretekári môžu pri súťažiach používať vlastné náčinie, ktoré však musia v čase od 14:30 do 15:30 hod. predložiť na kontrolu pod tribúnou.

Štartové čísla

Výdaj bude prebiehať od 14:30 v kancelárii pretekov pri prezentácii. Každý pretekár musí mať v priebehu súťaže štartové číslo / štartové čísla pripevnené a to bez možnosti jeho akejkoľvek úpravy. Pretekári v skokanských disciplínach môžu mať i jedno štartové číslo, na prsiach alebo na chrbte.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pred vlastnou súťažou je povolené iba mimo pretekovej plochy pretekov.

Šatne

Šatne na prezlečenie budú k dispozícii v priestoroch tribúny. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Výsledky

Výsledky jednotlivých súťaží budú priebežne vyvesované na informačnej tabuli pod tribúnou. Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Protesty

Protesty proti účasti, priebehu pretekov a výsledkom sa riadia pravidlom 8 Technických pravidiel atletických súťaží Svetovej atletiky. Písomné odvolanie, o ktorom bude rozhodovať jury, sa podáva vedúcemu rozhodcovi spolu s vkladom 10 eur.

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny dorasteneckého mítingu získa vecnú odmenu od SAZ

Tri najhodnotnejšie výkony mítingu budú odmenené hodnotnými cenami od SAZ. 1. hypervolt - masážna pišťoľ, 2. Vyper - masážny valec, 3. Hypersphere mini - masážna lopta

Technické ustanovenia

 • Každý pretekár bude mať pridelené štartové číslo, ktoré počas súťaženia musí mať pevne pripevnené.
 • Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 15 min. pre bežecké disciplíny, ostatné 30 min. pred začiatkom disciplíny, u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore.
 • Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.
 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
 • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
 • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách
 • Základné výšky: výška dorastenky: 145, 150, 155, 159, 163, 167, 170, 173, 176 a ďalej po 2 cm
 • Základné výšky: žrd dorastenky: 200, 220, 240, 260, 280, 290, 300 a ďalej po 10 cm

        

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje športovo - technický delegát.
 4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s športovo technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 
 5. Účastníkom dorasteneckého mítingu bude poskytnutý príspevok na cestovné.  Tento príspevok bude poskytnutý tým účastníkom, ktorí nemôžu využiť hromadné dopravné prostriedky (napr. vlak pre študentov zadarmo). V prípade využitia osobného automobilu, budú náklady na dopravu preplatené iba v tom prípade, ak bude osobný automobil obsadený najmenej 3 osobami z toho minimálne 2 pretekármi. V prípade využitia iného dopravného prostriedku, napr. autobusu alebo vlaku bude preplatená hodnota cestovného lístku. Preplatenie cestovných náhrad podlieha kontrole a súhlasu poverenej osoby sekretariátu SAZ.

Časový program

sobota, 18.6.2022
Čas Disciplíny
15:55 Otvorenie dorasteneckého mítingu
16:00 110 m pr. 91,4 Dci Finále žrď Dky diaľka Dci diaľka Dky kladivo 3 kg Dky
16:10 100m p 76,2-8,5 Dky Finále
16:25 100 m Dci Finále
16:30 100 m Dky Finále
16:40 1500 m Dci Finále
16:55 400 m Dci Finále
17:00 400 m Dky Finále výška Dky disk 1 kg Dky disk 1,5 kg Dci
17:05 1. blok vyhlasovania
17:15 400 m pr. 76,2 Dky Finále
17:25 800 m Dci Finále
17:31 2000 m pr. 76,2 Dky Finále
17:45 200 m Dci Finále
17:50 200 m Dky Finále
18:00 2. blok vyhlasovania