<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

MSR dorastencov a dorasteniek

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Slovenský atletický zväz

Dátum

11.06.2022 - 12.06.2022

Miesto

Banská Bystrica (Atletický štadión, Hutná 3)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Vladimír Gubrický
Manažér pretekov Ján Dömény +421903 402 832 domeny@atletika.sk
Technický riaditeľ Marco Adrien Drozda +421908 953 830 drozda@atletika.sk
Športovo-technický delegát Marek Baláž +421 908 132 95 atletika.marek@gmail.com
Delegát SAZ Milan Laurenčík
Vedúci rozhodca Ivan Čillík
Vedúci rozhodca Branislav Droščák
Inštruktor rozhodcov Zuzana Costin
Časomieru zaisťuje On line Systém s.r.o. info@onlinesystem.cz

Štartujú

ročníky 2005 - 2010
ročníky 2005 - 2010

V kategórii dorastencov a dorasteniek štartujú pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2005 a 2006, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie.

Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov  športovo-technický delegát povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude vo štvrtok v týždni konania M-SR uverejnený na úvodnej internetovej stránke www.atletika.sk v časti Infopanel.

Obmedzenie štartu

Štart mimo súťaže nie je možný.

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci rozsahu pretekania sa v SAZ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny).

Usporiadateľ po dohode so športovo - technickým delegátom má právo neprijať prihlášku pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

V jednotlivých disciplínach budú štartovať orientačne nasledovné maximálne počty pretekárov:

100 m, 200 m,                                                                                               32 štartujúcich,

 400 m, 800 m 100 m prek., 110 m prek.,                                                      24 štartujúcich,

                                                                                     

1500 m, 3000 m, 400 m prek., 2000 m prek., chôdza                                  16 štartujúcich,

technické disciplíny                                                                                       16 štartujúcich

skok do výšky                                                                                                12 štartujúcich.

štafety                                                                                                            16 štartujúcich štafiet

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:

http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 07.6.2022 (utorok) do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prihláška pretekára, ktorá bude v rozpore s rozsahom pretekania sa v SAZ nebude braná do úvahy.

Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v piatok (v týždni M-SR) odhlásiť do 14:00 hod. na e-mailovej adrese športovo-technického delegáta. Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 €.

Štartovné

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € za pretekára. Prihlášky po termíne budú akceptované len so súhlasom športovo - technického delegáta za poplatok 20 €.

Štartový poplatok sa nebude uhrádzať na mieste v deň pretekov, ale bude vystavená faktúra a zaslaná na úhradu klubom za všetkých pretekárov po súťaži. 

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 91,4, 400 m pr. 83,8, 2000 m pr. 83,8, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, kladivo 5 kg, oštep 700 g, 4 x 100 m, 1-2-3-4
Dorastenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 400 m pr. 76,2, 2000 m pr. 76,2, chôdza 5000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 100 m, 1-2-3-4

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude zriadené TIC v stane pri cielovej veži v sobotu od 11:30 hod. a v nedeľu od 9:00 do ukončenia pretekov. Najneskôr 90 minút pred štartom musí byť potvrdený štart každého pretekára, vrátane menovitého zloženia štafety a štartová listina sa uzatvorí. Ohlásenú zostavu štafety je možné upraviť najneskôr 1 hodinu pred štartom, v prípade zranenia pretekára (doložiť potvrdenie lekára pretekov).

Váženie náčinia

Pretekári môžu pri súťažiach používať vlastné náčinie, ktoré však musia v sobotu v čase od 12:00 do 16:00 hod. a v nedeľu v čase od 9:00 do 10:00 predložiť na kontrolu v priestore za hlavnou tribúnou pri prezentacii.

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára.

Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov.

Zvolávatelňa

Pretekári sa prezentujú pred každým štartom v priestore zvolávateľne 1, ktorá sa nachádza pri prechode z rozcvičovacieho štadiónu na hlavný štadión, odkiaľ budú odvedení do zvolávateľne 2  v priestore hlavnej tribúny. Zo zvolávateľne 2 sú pretekári odvedení do súťažného sektoru. 

Čas príchodu do zvolávateľne 1 je potrebné bezpodmienečne dodržať! Odchod zo zvolávateľne 1 je 5 minút po príchode do nej.

Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.

V bežeckých disciplínach je vstup na súťažnú plochu povolený pretekárom iba v pretekárskom úbore, bez batožiny, oblečenia a obuvi, ktoré nie sú určené na súťaž. V technických disciplínach je vstup do súťažných priestorov povolený aj s taškami. 

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba v priestore rozcvičovacieho štadiónu. 

Šatne

Budú k dispozícii v priestore hlavnej tribúny osobitne pre mužov aj pre ženy len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

            Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

 • športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
 • inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
 • vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

            Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny získava titul Majster SR pre rok 2022 v kategórii dorastencov a dorasteniek. Pretekári na 1.–3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že na súťaž nastúpia najmenej 3 pretekári, môžu byť aj z rovnakého klubu.

Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ.

 

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Členovia štafety musia mať jednotné dresy. Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 2. Finále v behu sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia rozbehy. V čase finále sa môže  uskutočniť vložený beh.
 3. V trojskoku je vzdialenosť odrazového brvna od bližšieho okraja doskočiska u dorastencov aj dorasteniek je 9 m.
 4. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 5. Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 6. Základné výšky a zvyšovanie:

  Dorastenci

  - výška: 160, 165, 169, 173, 177, 180, 183, 186 a ďalej po 3 cm

  - žrď: 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370, 390, 400 a ďalej po 10 cm

  Dorastenky

  - výška: 150, 155, 159, 162, 165, 168, 171 a ďalej po 3 cm

  - žrď : 200, 220, 240, 260, 280, 290, 300 a ďalej po 10 cm  

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť a prihlásením prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Minutový časový program

sobota, 11.6.2022
Štart Disciplína M/Ž Fáze Začátek prezentace Konec prezentace Odchod na plochu
13:50 Slávnostné otvorenie
14:00 110 m pr. 91,4 Dci Rozbeh 13:25 13:30
14:00 guľa 3 kg Dky 13:15 13:20
14:05 výška Dky 13:05 13:10
14:05 výška Dci 13:05 13:10
14:17 100m p 76,2-8,5 Dky Rozbeh 13:42 13:47
14:40 100 m Dci Rozbeh 14:05 14:10
15:08 100 m Dky Rozbeh 14:33 14:38
15:38 400 m Dci Finále 15:03 15:08
15:40 guľa 5 kg Dci 14:55 15:00
15:59 400 m Dky Finále 15:24 15:29
16:20 žrď Dci 14:50 14:55
16:20 žrď Dky 14:50 14:55
16:22 100 m Dci Finále 15:47 15:52
16:29 100 m Dky Finále 15:54 15:59
16:46 110 m pr. 91,4 Dci Finále 16:11 16:16
16:56 100m p 76,2-8,5 Dky Finále 16:21 16:26
17:00 disk 1 kg Dky 16:15 16:20
17:02 diaľka Dci 16:02 16:07
17:02 diaľka Dky 16:02 16:07
17:05 800 m Dci Finále 16:30 16:35
17:26 800 m Dky Finále 16:51 16:56
17:46 3000 m Dci Finále 17:11 17:16
18:02 3000 m Dky Finále 17:27 17:32
18:20 4 x 100 m Dky Finále 17:40 17:45
18:35 4 x 100 m Dci Finále 17:55 18:00
18:45 disk 1,5 kg Dci Finále 18:00 18:05
18:50 chôdza 5000 m Dci Finále 18:15 18:20
19:24 chôdza 5000 m Dky Finále 18:49 18:54
neděle, 12.6.2022
Štart Disciplína M/Ž Fáze Začátek prezentace Konec prezentace Odchod na plochu
10:55 oštep 500 g Dky 09:55 10:00
11:00 200 m Dci Rozbeh 10:25 10:30
11:15 kladivo 3 kg Dky 10:30 10:35
11:25 trojskok Dky 10:25 10:30
11:28 200 m Dky Rozbeh 10:53 10:58
11:56 1500 m Dci Finále 11:21 11:26
12:05 1500 m Dky Finále 11:30 11:35
12:18 400 m pr. 83,8 Dci Finále 11:43 11:48
12:38 400 m pr. 76,2 Dky Finále 12:03 12:08
12:43 oštep 700 g Dci 11:43 11:48
13:08 200 m Dci Finále 12:33 12:38
13:10 kladivo 5 kg Dci 12:25 12:30
13:15 200 m Dky Finále 12:40 12:45
13:18 trojskok Dci 12:18 12:23
13:25 2000 m pr. 83,8 Dci Finále 12:50 12:55
13:40 2000 m pr. 76,2 Dky Finále 13:05 13:10
14:00 1-2-3-4 Dky Finále 13:20 13:25
14:18 1-2-3-4 Dci Finále 13:38 13:43