<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá VsAZ družstiev starší a najmladší žiaci - 4. kolo

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia VsAZ¸ v spolupráci s SAZ a Technickou univerzitou v Košiciach¸ Atletický oddiel Akademik TU Košice

Dátum

24.09.2022

Miesto

Košice (Štadión Technickej univerzity v Košiciach, Watsonova 4/A.)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Vladislav Vovčko +421904832089 vovcko@gmail.com
Vedúci rozhodca Silvia Hanusová +421944611313 hanusovasilvia@gmail.com
Časomieru zaisťuje Dušan Veľký

Štartujú

ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010
ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 23.9.2022 (piatok) do 21:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Pretekárom/pretekárkam starších vekových kategórií, ktorí majú záujem štartovať  v disciplínach staršieho žiactva, toto bude umožnené mimo súťaž. (bez možnosti postúpiť do finále). Prihlasovanie bude na stránke VsAZ https://www.vsaz.sk/.

Štartovné

Prihlásený AO/AK do súťaže družstiev VsAZ zaplatí štartovné 20,- € za každé družstvo. Ak má oddiel
súpisku s 5 a menej pretekármi oddiel je od platenia štartovného za družstvo oslobodený a platí štartovné 3,- € za pretekára. Pretekári AO/AK nečlena VsAZ o.z. štartujúci „mimo súťaž“, zaplatia štartovné 3 € za každý štart prihláseného a potvrdeného pretekára. Nenastúpenie na štart disciplíny môže ospravedlniť vedúci družstva, resp. tréner pretekára v kancelárii pretekov písomným vyhlásením lekára pretekov (zdravotné dôvody), resp. uvedením iného závažného dôvodu nenastúpenia na štart, najneskôr do ukončenia pretekov.

Disciplíny

Najmladší žiaci 60 m, 150 m, 1000 m, 60 m pr. 68,6, chôdza 1000 m, výška, diaľka z mies.o, guľa 2 kg, 4 x 60 m
Najmladšie žiačky 60 m, 150 m, 1000 m, 60 m pr. 68,6, chôdza 1000 m, výška, diaľka z mies.o, guľa 2 kg, 4 x 60 m
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 300 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 300 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 7,30 hod. do ukončenia pretekov. Prezentácia bude ukončená o 8,30 hod. V deň pretekov opravy, resp. doplňovanie, zmeny  pôvodnej prihlášky, nebudú možné!

Štartové čísla

Dostanú vedúci družstiev pri prezentácii po zaplatení zálohy 10,- €. Tieto potom odovzdajú v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov, kedy im bude vrátená záloha. Za stratu čísla usporiadateľ účtuje 5,- €.

Šatne

Šatne na prezlečenie budú k dispozícii v priestoroch tribúny. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Výsledky

Budú online k dispozícií na https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1 a na vývesnej tabuli pod
tribúnou.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať
ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov
danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky). Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky). Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Tituly a odmeny

Víťazné družstvo každej kategórie získava titul Majster VsAZ na rok 2022.  Družstvá na 1.-3. mieste dostanú medaile a diplom.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom
drese je zakázané.
2. Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 15 min. pre bežecké disciplíny, ostatné 30 min. pred začiatkom disciplíny, u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.
3. Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.
4. Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.


Základné výšky a zvyšovanie:

Starší žiaci:        výška 125 – 160 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm   žrď  160 – 350 cm po 10 cm, ďalej po 5 cm

Staršie žiačky:   výška  115 – 145 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm   žrď 160 – 250 cm po 10 cm, ďalej po 5 cm

Najmladší žiaci:  výška  90 – 120 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm

Najmladšie žiačky:  výška    90 – 120 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm

 

Záverečná ustanovenia

1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
2. Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť.
3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia VsAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.
5. Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam ÚVZ SR.

Časový program

sobota, 24.9.2022
Čas Disciplíny
09:30 60 m pr. 68,6 Nžci 60 m pr. 68,6 Nžky výška Žky žrď Žci žrď Žky diaľka Žci disk 1 kg Žci kladivo 3 kg Žky kladivo 4 kg Žci
09:40 100 m pr. 83,8 Žci
09:50 100m p 76,2-8,2 Žky
10:00 60 m Nžci Rozbeh
10:30 60 m Nžky Rozbeh guľa 4 kg Žci
11:00 60 m Žci Rozbeh výška Žci diaľka Žky disk 0,75 kg Žky
11:30 60 m Žky Rozbeh
12:00 60 m Nžci Finále
12:10 60 m Nžky Finále
12:20 60 m Žci Finále
12:30 60 m Žky Finále guľa 3 kg Žky
12:40 300 m Žci výška Nžky diaľka z mies.o Nžci oštep 600 g Žci
12:50 300 m Žky
13:00 300 m pr. 76,2 Žci
13:10 300 m pr. 76,2 Žky
13:20 1000 m Nžci
13:30 1000 m Nžky
13:45 3000 m Žci 3000 m Žky guľa 2 kg Nžky
14:05 150 m Nžci výška Nžci diaľka z mies.o Nžky oštep 500 g Žky
14:20 150 m Nžky
14:35 150 m Žci
14:50 150 m Žky guľa 2 kg Nžci
15:10 4 x 60 m Nžci
15:20 4 x 60 m Nžky
15:30 4 x 300 m Žci
15:40 4 x 300 m Žky
15:50 chôdza 1000 m Nžci chôdza 1000 m Nžky
16:00 chôdza 3000 m Žci chôdza 3000 m Žky