<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá VsAZ družstiev dorastu a mlad. Žiaci - 4. kolo

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia VsAZ, v spolupráci s SAZ a Technickou univerzitou v Košiciach, zabezpečuje Atletický oddiel Akademik TU Košice

Dátum

03.09.2022

Miesto

Košice (Štadión Technickej univerzity v Košiciach, Watsonova 4/A.)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Vladislav Vovčko +421904832089 vovcko@gmail.com
Vedúci rozhodca Silvia Hanusová +421944611313 hanusova@atletika.sk
Časomieru zaisťuje Dušan Veľký

Štartujú

ročníky 1923 - 2002
ročníky 1923 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2008
ročníky 2005 - 2008
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška, resp. prípadná odhláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 2.9.2022 (piatok) do 21:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Využite aj možnosť odhlášky do tohto termínu.

Štartovné

Prihlásený AO/AK do súťaže družstiev VsAZ zaplatí štartovné 20,- € za každé družstvo. Ak má oddiel súpisku s 5 a menej pretekármi oddiel je od platenia štartovného za družstvo oslobodený a platí štartovné 3,- €  za pretekára. Pretekári AO/AK nečlena VsAZ o.z. štartujúci  „mimo súťaž“, zaplatia štartovné 3 € za každý štart prihláseného a potvrdeného pretekára. Nenastúpenie na štart disciplíny môže ospravedlniť vedúci družstva, resp. tréner pretekára v kancelárii pretekov písomným vyhlásením lekára pretekov (zdravotné dôvody), resp.uvedením iného závažného dôvodu nenastúpenia na štart, najneskôr do ukončenia pretekov.

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 91,4, 400 m pr. 83,8, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, kladivo 5 kg, oštep 700 g, 1-2-3-4
Dorastenky 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 400 m pr. 76,2, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 1-2-3-4
Mladší žiaci 60 m, 150 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, kriket, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, kriket, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Začne v kancelárii pretekov o 7,30 hod. a bude ukončená o 8,30 hod. V deň pretekov opravy, resp.  doplňovanie, zmeny pôvodnej prihlášky, nebudú možné!

Štartové čísla

Dostanú vedúci družstiev pri prezentácii po zaplatení zálohy 10,- €. Tieto potom odovzdajú v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov, kedy im bude vrátená záloha. Za stratu čísla usporiadateľ účtuje 5,- €.

Šatne

Šatne na prezlečenie budú k dispozícii v priestoroch tribúny. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Výsledky

Budú online k dispozícií na https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1 a na vývesnej tabuli pod tribúnou..

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

  1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
  2. Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 15 min. pre bežecké disciplíny, ostatné 30 min. pred začiatkom disciplíny, u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.
  3. Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.
  4. Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

Základné výšky a zvyšovanie:

Dorastenci :      výška   140 – 180 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm   žrď   160 – 400 cm po 10 cm, ďalej po 5 cm

Dorastenky :     výška   130 – 150 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm   žrď    160 – 250 cm po 10 cm, ďalej po 10 cm

Mladší žiaci:      výška   115 – 135 po 5 cm, ďalej po 3 cm

Mladšie žiačky: výška   110 – 135 po 5 cm, ďalej po 3 cm

 

Záverečná ustanovenia

  1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
  2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
  3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia VsAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
  4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.
  5. Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam ÚVZ SR.

Časový program

sobota, 3.9.2022
Čas Disciplíny
09:30 chôdza 2000 m Mžci chôdza 2000 m Mžky výška Dky diaľka Dci kladivo 3 kg Dky kladivo 5 kg Dci oštep 700 g Dci
09:45 3000 m Dci 3000 m Dky žrď Dci žrď Dky
10:00 110 m pr. 91,4 Dci
10:10 100m p 76,2-8,5 Dky
10:20 60m p 76,2-7,5 Mžci
10:30 60m p 76,2-7,5 Mžky kriket Mžci
10:40 100 m Dci Rozbeh
10:50 100 m Dky Rozbeh výška Dci diaľka Dky oštep 500 g Dky
11:00 60 m Mžci Rozbeh
11:30 60 m Mžky Rozbeh
12:00 400 m Dci výška Mžky diaľka Mžci disk 1,5 kg Dci
12:10 400 m Dky
12:20 400 m pr. 83,8 Dci guľa 3 kg Dky
12:30 400 m pr. 76,2 Dky
12:45 100 m Dci Finále
13:00 100 m Dky Finále
13:15 60 m Mžci Finále guľa 5 kg Dci disk 1 kg Dky
13:25 60 m Mžky Finále
13:40 1500 m Mžci
13:50 1500 m Mžky výška Mžci diaľka Mžky
14:00 1500 m Dci
14:10 1500 m Dky
14:25 150 m Mžci kriket Mžky
14:45 150 m Mžky
15:00 200 m Dci
15:15 200 m Dky
15:25 4 x 60 m Mžci
15:35 trojskok Dci trojskok Dky 4 x 60 m Mžky
15:50 1-2-3-4 Dci
16:00 1-2-3-4 Dky