<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov v atletike starších žiakov a starších žiačok Majstrovstvá VsAZ v päťboji mladších žiakov a mladších žiačok

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia VsAZ, v spolupráci so SAZ a Technickou univerzitou v Košiciach, Atletický oddiel Akademik TU Košice

Dátum

01.09.2022

Miesto

Košice (Štadión Technickej univerzity v Košiciach, Watsonova 4/A.)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ing. Vladislav Vovčko 0904832089 vovcko@gmail.com
Vedúci rozhodca Ing. Silvia Hanusová 0944611313 hanusovasilvia@gmail.com
Časomieru zaisťuje Ing. Mgr. Dušan Veľký

Štartujú

ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar.

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 31. augusta 2022 (streda do 21,00 hod.) Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Využite aj možnosť odhlášky do tohto termínu.

Štartovné

Pretekári štartujú na náklady vysielajúcej zložky. Štartovné 2,- € za pretekára u pretekárov AO/AK VsAZ, prihlásených v termíne podľa propozícií. V päťboji mladších žiakov a mladších žiačok je štartovné 3 € za každého prihláseného a potvrdeného pretekára AO/AK VsAZ. Pretekári AO/AK mimo VsAZ platia 2 € za každý štart prihláseného a potvrdeného pretekára,  v päťboji 5 €.

Disciplíny

Mladší žiaci pätboj
Mladšie žiačky pätboj
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 60 m, 4 x 300 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 60 m, 4 x 300 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 7,30 hod. Prezentácia bude ukončená o 8,30 hod. V deň pretekov opravy, resp. doplňovanie, zmeny pôvodnej prihlášky, nebudú možné!

 

Štartové čísla

Dostanú vedúci družstiev pri prezentácii po zaplatení zálohy 10,- €. Tieto potom odovzdajú v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov, kedy im bude vrátená záloha. Za stratu čísla usporiadateľ účtuje 5,- €.

Šatne

Šatne na prezlečenie budú k dispozícii v priestoroch tribúny. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Výsledky

Budú online k dispozícií na https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1 a na vývesnej tabuli pod
tribúnou.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny získava titul Majster VsAZ na rok 2022 v disciplíne ... v kategórii...... Pretekári na 1.-3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly sa udeľujú iba v prípade, že preteky začali najmenej traja pretekári. Majstrom VsAZ môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ a členovia AO/AK VsAZ.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 2. Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 15 min. pre bežecké disciplíny, ostatné 30 min. pred začiatkom disciplíny, u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.
 3. Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.
 4. Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

Zvyšovanie:

 • Starší žiaci: výška 125 - 160 po 5cm, ďalej po 3cm, žrď 160 - 350 po 10cm, ďalej po 5cm.
 • Staršie žiačky: výška 115 - 145 po 5cm, ďalej po 3cm, žrď 160 - 250 po 10cm, ďalej po 5cm.     

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia VsAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.
 5. Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam ÚVZ SR.

Časový program

štvrtok, 1.9.2022
Čas Disciplíny
00:00 pätboj Mžci pätboj Mžky
09:30 chôdza 3000 m Žci chôdza 3000 m Žky žrď Žky žrď Žci diaľka Žky kladivo 3 kg Žky kladivo 4 kg Žci
10:00 100 m pr. 83,8 Žci Finále
10:10 100m p 76,2-8,2 Žky Finále guľa 4 kg Žci disk 0,75 kg Žky
10:20 päťboj 60m pr. žiaci
10:30 päťboj 60m pr. žiačky
10:40 60 m Žci Rozbeh
10:55 60 m Žky Rozbeh
11:10 päťboj loptička žiaci, žiačky 800 m Žci Finále diaľka Žci disk 1 kg Žci
11:20 800 m Žky Finále
11:30 3000 m Žci Finále
11:45 2000 m Žky Finále výška Žci
11:55 60 m Žci Finále
12:05 60 m Žky Finále
12:15 päťboj 60 m žiaci guľa 3 kg Žky oštep 500 g Žky
12:25 päťboj 60 m žiačky
12:40 300 m pr. 76,2 Žci Finále
12:50 päťboj diaľka žiaci, žiačky 300 m pr. 76,2 Žky Finále
13:00 300 m Žci Finále
13:15 300 m Žky Finále
13:30 150 m Žci Finále oštep 600 g Žci
13:45 150 m Žky Finále
14:00 päťboj 600 m žiaci výška Žky
14:10 päťboj 600 m žiačky
14:20 4 x 60 m Žci Finále
14:30 4 x 60 m Žky Finále
14:45 4 x 300 m Žci Finále
15:00 4 x 300 m Žky Finále