<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá VsAZ družstiev starší a najmladší žiaci - 1. kolo

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia VsAZ¸ v spolupráci s SAZ a Technickou univerzitou v Košiciach¸ zabezpečuje Atletický oddiel Akademik TU Košice

Dátum

07.05.2022

Miesto

Košice (Štadión Technickej univerzity v Košiciach, Watsonova 4/A.)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Vladislav Vovčko +421904832089 vovcko@gmail.com
Vedúci rozhodca Silvia Hanusová +421944611313 hanusova@atletika.sk
Časomieru zaisťuje Dušan Veľký

Štartujú

ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010
ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar  Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 6.5.2022 (piatok) do 21:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Pretekárom/pretekárkam starších vekových kategórií, ktorí majú záujem štartovať  v disciplínach staršieho žiactva, toto bude umožnené mimo súťaž. (bez možnosti postúpiť do finále). Prihlasovanie bude na stránke VsAZ https://www.vsaz.sk/.

Štartovné

Prihlásený AO/AK do súťaže družstiev VsAZ zaplatí štartovné 20,- € za každé družstvo. Ak má oddiel
súpisku s 5 a menej pretekármi oddiel je od platenia štartovného za družstvo oslobodený a platí štartovné 3,- € za pretekára. Pretekári AO/AK nečlena VsAZ o.z. štartujúci „mimo súťaž“, zaplatia štartovné 3 € za každý
štart prihláseného a potvrdeného pretekára. Nenastúpenie na štart disciplíny môže ospravedlniť vedúci družstva, resp. tréner pretekára v kancelárii pretekov písomným vyhlásením lekára pretekov (zdravotné dôvody), resp. uvedením iného závažného dôvodu nenastúpenia na štart, najneskôr do ukončenia pretekov.

Disciplíny

Najmladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 60 m pr. 68,6, chôdza 1000 m, výška, diaľka z mies.o, kriket, 4 x 60 m
Najmladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 60 m pr. 68,6, chôdza 1000 m, výška, diaľka z mies.o, kriket, 4 x 60 m
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 60 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 7,30 hod. do ukončenia pretekov. Prezentácia bude ukončená o 8,30 hod. V deň pretekov opravy, resp. doplňovanie, zmeny  pôvodnej prihlášky, nebudú možné!

Štartové čísla

Dostanú vedúci družstiev pri prezentácii po zaplatení zálohy 10,- €. Tieto potom odovzdajú v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov, kedy im bude vrátená záloha. Za stratu čísla usporiadateľ účtuje 5,- €.

Šatne

Šatne na prezlečenie budú k dispozícii v priestoroch tribúny. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Štartové listiny

Štartové a výsledkové listiny budú vyvesené na informačnej tabuli pod tribúnou štadióna.

Výsledky

Budú online k dispozícií na https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1 a na vývesnej tabuli pod
tribúnou.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať
ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov
danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky). Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky). Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom
drese je zakázané.
2. Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 15 min. pre bežecké disciplíny, ostatné 30 min. pred začiatkom disciplíny, u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.
3. Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.
4. Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.


Základné výšky a zvyšovanie:

Starší žiaci:        výška 125 – 160 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm   žrď  160 – 350 cm po 10 cm, ďalej po 5 cm

Staršie žiačky:   výška  115 – 145 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm   žrď  160 – 250 cm po 10 cm, ďalej po 5 cm

Najmladší žiaci:  výška  90 – 120 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm

Najmladšie žiačky:  výška    90 – 120 cm po 5 cm, ďalej po 3 cm

 

Záverečná ustanovenia

1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
2. Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť.
3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia VsAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.
5. Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam ÚVZ SR.

Časový program

sobota, 7.5.2022
Čas Disciplíny
09:30 chôdza 1000 m Nžci chôdza 1000 m Nžky výška Žky diaľka Žci disk 1 kg Žci kladivo 3 kg Žky kladivo 4 kg Žci
09:40 chôdza 3000 m Žci chôdza 3000 m Žky žrď Žci žrď Žky
10:00 60 m pr. 68,6 Nžci Finále 60 m pr. 68,6 Nžky Finále
10:10 100 m pr. 83,8 Žci Finále 100m p 76,2-8,2 Žky Finále
10:20 60 m Nžci Rozbeh
10:35 60 m Nžky Rozbeh guľa 4 kg Žci
10:50 60 m Žci Rozbeh výška Žci diaľka Žky disk 0,75 kg Žky
11:05 60 m Žky Rozbeh
11:20 300 m Žci Finále
11:30 300 m Žky Finále
11:40 300 m pr. 76,2 Žci Finále guľa 3 kg Žky
11:50 300 m pr. 76,2 Žky Finále
12:00 60 m Nžci Finále
12:10 60 m Nžky Finále výška Nžky diaľka z mies.o Nžci oštep 600 g Žci
12:20 60 m Žci Finále
12:30 60 m Žky Finále
12:40 600 m Nžci kriket Nžky
12:50 600 m Nžky
13:00 800 m Žci
13:15 800 m Žky
13:30 150 m Nžci Finále
13:45 150 m Nžky Finále výška Nžci diaľka z mies.o Nžky Finále oštep 500 g Žky
14:00 150 m Žci Finále kriket Nžci
14:15 150 m Žky Finále
14:30 4 x 60 m Nžci Finále
14:40 4 x 60 m Nžky Finále
15:00 4 x 60 m Žky Finále 4 x 60 m Žci