<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

1. kolo Atletickej ligy

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia SAZ, v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, Atletický oddiel Akademik TU Košice

Dátum

21.05.2022

Miesto

Košice (štadión TU v Košiciach, Watsonova 4/A. 040 01 Košice)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Vladislav VOVČKO +421904832089 vovcko@gmail.com
Vedúci rozhodca Silvia HANUSOVÁ +421944611313 hanusova@atletika.sk
Inštruktor rozhodcov Marián PREZBRUCHÝ
Riadiaci súťaže družstiev Róbert MITTERMAYER - muži +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Riadiaci súťaže družstiev Jozef MALÍK - ženy +421908467761 malik@atletikasvk.sk

Štartujú

ročníky 1923 - 2006
ročníky 1923 - 2006
ročníky 2005 - 2006

Družstvá mužov a žien, na základe prihlášky, podľa súťažného poriadku Atletickej ligy 2022.

Obmedzenie štartu

 • Na súťažiach atletickej ligy nemôžu štartovať pretekári žiackych kategórií.
 • V jednotlivých kolách súťaže družstiev môže za družstvo štartovať maximálne 26 pretekárov.
 • Minimálny počet pretekárov na kole Atletickej ligy je 6 pretekárov.
 • Každý pretekár v súťaži družstiev môže štartovať najviac v troch disciplínach, vrátane štafety. 
 • Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci rozsahu pretekania sa v SAZ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny).

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli

http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr deň pred pretekmi t.j. 20.5.2022 do 12:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Chôdza mužov a žien sa uskutoční v Bratislave dňa 21.5.2022 v rámci MSR juniorov a junioriek, prihlášku doplniť aj do 1. kola Atletickej ligy.

 

Štartovné

Poplatok 200 € za družstvo zaplatí klub na účet SAZ na základe vystavenej faktúry. Poplatok 5 € za pretekára oddielu nezapojeného do Atletickej ligy a individuálneho člena SAZ sa po ukončení súťaže vyfakturuje klubu.

Disciplíny

Dorastenci disk 1,5 kg
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m pr. 106,7, 400 m pr. 91,4, 3000 m pr. 91,4, 10 km chôdza, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 7,26 kg, disk 2 kg, kladivo 7,26 kg, oštep 800 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, 3000 m pr. 76,2, 10 km chôdza, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 100 m, 4 x 400 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Otvorená v zasadačke tribúny štadióna od 9.30 hod, ukončenie prezentácie o 11.00 hod. Kancelária pretekov je otvorená do ukončenia pretekov.

Váženie náčinia

V priestoroch cieľa, pod rozhodcovskou vežou. Končí 30 min. pred začiatkom prvej disciplíny.

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov.

Šatne

Šatne na prezlečenie budú k dispozícii v priestoroch tribúny. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Štartové listiny

Budú zverejňované na informačnej tabuli pod tribúnou.

Výsledky

Výsledky jednotlivých súťaží budú priebežne vyvesované na informačnej tabuli pod tribúnou Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky). Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).  Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

 • športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
 • inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
 • vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch štadióna počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 • Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole. SAZ je povinný zabezpečiť podľa príslušných pokynov podmienky na túto kontrolu.
 • Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 • Prezentácia pretekárov a pretekárok na disciplínu sa končí 30 min. pred začiatkom disciplíny u vrchníka disciplíny v súťažnom sektore. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.
 • Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.
 • Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

Základné výšky a zvyšovanie:                                                                                                                       

Skok do výšky:

 • muži - 150, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 203 a ďalej po 2 cm
 • ženy - 130, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 173 a ďalej po 2 cm

Skok o žrdi:

 • muži - 260, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 430 a ďalej po 10 cm
 • ženy - 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 330 a ďalej po 10 cm

 

Záverečná ustanovenia

 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 • Preteky vo všetkých bežeckých disciplínach sa uskutočňujú ako časové behy a konečné poradie v disciplíne sa určí podľa dosiahnutých časov bez ohľadu na to, v ktorom behu boli dosiahnuté.
 • Vzdialenosť odrazovej dosky v trojskoku: muži 13 m a 11 m, ženy 11 m a 9 m.
 • Družstvá štartujú v jednotných klubových dresoch. Štart v inom drese (vrchný diel) je dôvodom na nepripustenie na štart.
 • Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním ustanovení „Atletické súťaže 2022“, Súťažného poriadku Atletickej ligy 2022 družstiev dospelých a týchto propozícií.
 • Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 • Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu.
 • Z podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe a sociálnych sieťach SAZ a DA. Pretekári a rodičia svojou účasťou a účasťou detí súhlasia s ich zverejnením.
 • Organizácia pretekov bude prebiehať v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam ÚVZ SR.

Časový program

sobota, 21.5.2022
Čas Disciplíny
11:00 chôdza mužov a žien v Bratislave 10 km chôdza M 10 km chôdza Ž
11:30 110 m pr. 106,7 M žrď Ž diaľka Ž disk 1,5 kg Dci disk 2 kg M kladivo 4 kg Ž
11:45 100 m pr. 83,8 Ž
12:00 100 m M
12:15 100 m Ž
12:30 800 m M
12:45 800 m Ž
13:00 3000 m pr. 91,4 M diaľka M disk 1 kg Ž kladivo 7,26 kg M
13:15 3000 m pr. 76,2 Ž
13:30 200 m M
13:45 200 m Ž
14:00 1500 m M žrď M
14:15 1500 m Ž
14:30 400 m pr. 91,4 M výška M trojskok Ž guľa 4 kg Ž oštep 800 g M
14:45 400 m pr. 76,2 Ž
15:00 400 m M
15:20 400 m Ž
15:35 5000 m M
15:55 5000 m Ž
16:00 výška Ž trojskok M guľa 7,26 kg M oštep 600 g Ž
16:20 4 x 100 m M
16:35 4 x 100 m Ž
16:45 4 x 400 m M
17:00 4 x 400 m Ž

Ďalšie informácie

Na žiadosť šprintérskej sekcie v časovom programe boli vymenené disciplíny 400m prek. so 100m prek./110m prek.