<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Atletický míting SAZ - staršie žiactvo U16

SAZ logo

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Slovenský atletický zväz

Dátum

22.01.2022

Miesto

Bratislava (športová hala ELÁN, Bajkalská 7, Bratislava, 48°09'51.31"N 17°08'25.47"E)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Marco Adrien Drozda +421908953830 drozda@atletika.sk
Technický riaditeľ Dag Bělák dagbelak@gmail.com
Vedúci rozhodca Renáta Poľanská
Časomieru zaisťuje Časomiera KRIL casomiera.kril@gmail.com

Štartujú

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Štartujú pretekári a pretekárky, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov  športovo-technický delegát povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude vo štvrtok v týždni konania Atletického mítingu uverejnený na úvodnej internetovej stránke www.atletika.sk v časti Infopanel.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:

Prihlásenie na preteky

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 19.1.2021 (streda) do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Výber pretekárov s povoleným štartom bude zverejnený 20.1.2021 na webe SAZ –  atletika.sk

Disciplíny

Starší žiaci 150 m, 600 m, 60 m pr. 83,8, diaľka, guľa 4 kg
Staršie žiačky 150 m, 600 m, 60m p 76,2-8,2, diaľka, guľa 3 kg

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale od 12:15 hod. do ukončenia pretekov. Pretekár dostane pri prezentácii dve štartové čísla. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov. Prezentácia najneskôr jednu hodinu pred začiatkom disciplíny.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať v ŠH Elán iba vo vyhradenom priestore na to určenom. 

Šatne

Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre mužov aj pre ženy len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. V technických disciplínach - vo vrhu guľou a skoku do diaľky majú všetci pretekári 3 pokusy a najlepších 8 pretekárov ďalšie 3 pokusy. 
 2. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 3. V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 4. Vo vrhu guľou bude použité náčinie s plastovým povrchom dodané SAZ.
 5. Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 6. Vstup na plochu haly je možný iba v čistej obuvi.
 7. Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách.

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
 6. Organizácia pretekov prebieha v režime OP a v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží. 

Časový program

sobota, 22.1.2022
Čas Disciplíny
13:30 150 m Žci diaľka Žky
13:45 guľa 4 kg Žci
13:55 600 m Žci
14:05 600 m Žky
14:20 150 m Žky diaľka Žci
14:30 guľa 3 kg Žky
14:50 60m p 76,2-8,2 Žky
15:00 60 m pr. 83,8 Žci

Ďalšie informácie

Atletické preteky budú prebiehať v OP režime pre osoby staršie ako 18 rokov a v režime OTP pre osoby do 18 rokov veku v kapacite maximálne 100 osôb.

U detí do 18 rokov sa za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách - bude však potrebné priniesť si zo sebou podpísané čestné prehlásenie zákonného zástupcu o absolvovaní samotestu (dosupné ako príloha k propozíciám a na infopaneli SAZ). 

Organizácia mítingu a jednotlivé obmedzenia  sa môžu meniť a budú závisieť od aktuálne platných nariadení UVZ SR.  

Pretekári a tréneri ihneď po ukončení súťaže opúšťajú halu.